Ogłoszenia o przetargach

Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek niezabudowanychbędących własnością Powiatu Średzkiego, położonych w Kijewie,

Zarząd Powiatu Średzkiego ogłasza:

Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek niezabudowanychbędących własnością Powiatu Średzkiego, położonych w Kijewie, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków:

 

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów

 

Powierzchnia

Numer księgi wieczystej

 

Cena wywoławcza

 

Wadium

155/44

0,0835 ha
w tym:
RII – 0,0835 ha

PO1D/00059446/8

 

66.800,00 zł *

 

        6.680,00 zł

155/45

0,0835 ha
w tym:
RII – 0,0835 ha

PO1D/00059446/8

 

66.800,00 zł *

 

        6.680,00 zł

155/46

0,1139 ha
w tym:
RII – 0,1139 ha

PO1D/00059446/8

 

91.120,00 zł *

 

        9.110,00 zł

 * Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży. Aktualnie stawka podatku wynosi 23%.

Przetargi na sprzedaż wyżej opisanych nieruchomości odbędą się w dniu 7 czerwca 2021 roku,  w sali nr 107 (parter) Starosta Powiatowego  w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Daszyńskiego 5, odpowiednio:

 • na działkę nr 155/44: o godz. 800,
 • na działkę nr 155/45: o godz. 900,
 • na działkę nr 155/46: o godz. 1000

1) Działka nr 155/44 położona jest w Kijewie, posiada dostęp do drogi publicznej. Działka ta jest niezabudowana. Kształt działki foremny zbliżony do prostokąta. Działka nie posiada uzbrojenia technicznego - o możliwości podłączenia do sieci decydują poszczególni gestorzy na wniosek inwestora.
W dziale III księgi wieczystej nr PO1D/00059446/8 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością – służebność drogi koniecznej. Przedmiotowy wpis nie obejmuje działki nr 155/44.

2) Działka nr 155/45 położona jest w Kijewie, posiada dostęp do drogi publicznej. Działka ta jest niezabudowana. Kształt działki foremny zbliżony do prostokąta. Działka nie posiada uzbrojenia technicznego - o możliwości podłączenia do sieci decydują poszczególni gestorzy na wniosek inwestora.
W dziale III księgi wieczystej nr PO1D/00059446/8 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością – służebność drogi koniecznej. Przedmiotowy wpis nie obejmuje działki nr 155/45.

3) Działka nr 155/46 położona jest w Kijewie, posiada dostęp do drogi publicznej. Działka ta jest niezabudowana. Kształt działki foremny zbliżony do prostokąta. Działka nie posiada uzbrojenia technicznego - o możliwości podłączenia do sieci decydują poszczególni gestorzy na wniosek inwestora. Przez teren nieruchomości przebiega podziemna linia kanalizacji deszczowej.
W dziale III księgi wieczystej nr PO1D/00059446/8 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością – służebność drogi koniecznej. Przedmiotowy wpis nie obejmuje działki nr 155/46.

Informacje wspólne dotyczące ww. działek:

 • działki nie są objęte żadnym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
 • działki objęte są uchwałą nr XXXVIII/618/2016 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Środa Wielkopolska i stanowią tereny z funkcją przemysłowo-gospodarczą, tereny z funkcją mieszkaniową, linie elektroenergetyczne 110 kV z pasem technologicznym 2 x 17,5 m, magistralę gazową ze strefą, komunikację,
 • działki objęte są decyzją Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska nr GiGP.6730.187.2012 z dnia 18 września 2012 roku o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie czterech budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej oraz czterech budynków garażowych. Przedmiotowa decyzja została wydana dla działki nr 155/37, która uległa podziałowi m.in. na działki 155/44, 155/45 oraz 155/46.

Działki nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności ww. działki zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/216/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 czerwca 2013 roku.

Przekazanie – przejęcie nieruchomości nastąpi w dniu sporządzenia umowy notarialnej przenoszącej własność.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy zobowiązani są zapoznać się z przedmiotem przetargu.
Nabywca nabywa nieruchomość w stanie istniejącym. Powiat nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w pieniądzu, w wyżej określonych wysokościach. Wadia winny znaleźć się na koncie Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. PKO BP S.A. Nr 37 1020 4160 0000 2402 0007 2215, nie później niż w dniu 26 maja 2021 roku.

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane wyżej konto.

Przy wpłacie wadium należy podać numer działki, której wpłacane wadium dotyczy.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia własności nieruchomości.

Przed przystąpieniem do przetargu, uczestnik przetargu, winien przedłożyć komisji przetargowej następujące dokumenty:

 • w przypadku osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz pełnomocnictwo;
 • w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy);
 • w przypadku wspólników spółki cywilnej: aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej potwierdzający wpis do ewidencji działalności gospodarczej, odpis umowy spółki, dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), a nadto, w przypadku reprezentowania innego wspólnika – pełnomocnictwo,
 • w przypadku osoby prawnej lub innego podmiotu nie posiadającego osobowości prawnej: aktualny wypis z właściwego rejestru, dokument potwierdzający tożsamość osób reprezentujących podmiot (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), pełnomocnictwo lub inne stosowne dokumenty uprawniające do występowania w imieniu podmiotu,
 • w przypadku gdy cudzoziemiec zobowiązany jest do wpisu do właściwego dla jego kraju rejestru: wypis z przedmiotowego rejestru wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.

W przypadku małżonków, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub w przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących ze wspólnego majątku lub złożenie oświadczenia woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego.

Wysokość postąpienia ustalą uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej.
W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości zobowiązany jest on przedłożyć zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli obowiązek uzyskania takiego zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy, pod rygorem utraty wpłaconego przed przetargiem wadium.

Z cudzoziemcem nie władającym językiem polskim, w przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły.

Dokumenty przedkładane w postępowaniu przetargowym, sporządzone w języku innym niż polski, powinny być przedłożone wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.

Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabywanej nieruchomości (umniejszoną o wcześniej wpłacone wadium), nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto.

Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz w umowie notarialnej.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu możne odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zarząd Powiatu Średzkiego może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Starostwa oraz ogłoszenie w prasie i na stornie internetowej Starostwa, podając przyczynę odwołania przetargu.

Na wniosek zainteresowanego inwestora:

 • z przebiegiem sieci uzbrojenia terenu można zapoznać się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (pok. nr 115 tut. Starostwa, tel. 61 281 42 17 ) bądź u przedstawicieli odpowiedniej branży,
 • szczegółowe informacje o możliwości przyłączenia się do istniejących mediów określą gestorzy sieci przesyłowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 116 (parter) Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5 lub telefonicznie pod nr  61 286 62 36.

Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej Starostwa: www.powiatsredzki.pl,  w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.powiatsredzki.pl, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. ul. Daszyńskiego 5 (parter) oraz zostało przesłane do gmin z Powiatu Średzkiego celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń. Informacja o przetargach znajduje się na stronie internetowej tut. Starostwa oraz została przesłana do gmin Powiatu celem wywieszenia jej na tablicach ogłoszeń. Ponadto wyciąg z ogłoszenia o przetargach został opublikowany w prasie o zasięgu obejmującym Powiat Średzki, t.j. w Gazecie Średzkiej w dniu 22 kwietnia 2021 roku.

Komisja przetargowa przeprowadzi przetarg zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.).                                             

            WICESTAROSTA                       STAROSTA

 /-/Małgorzata Wiśniewska-Zabłocka        /-/Ernest Iwańczuk

                       

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2021 roku, w sali nr 107 (parter) Starosta Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Daszyńskiego 5, o godz. 11.00.
dot. dz. nr 155/44, 155/45, 155/46. Przetargi na sprzedaż nieruchomości odbędą się w dniu 7 czerwca 2021 roku, w sali nr 107 (parter) Starosta Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Daszyńskiego 5
Termin składania ofert - do 02.03.2021 r. do godz. 10:00.
Termin składania ofert - do 22.02.2021 r. do godz. 10:00. Pytania dot. SWZ.
Termin składania ofert - do 12.02.2021 r. do godz. 10:00
Termin składania ofert: do 29 stycznia 2021, godz. 10:00. Zapytania dot. SIWZ
oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków: 3831/6, 3831/9 i 3831/11. Przetargi na sprzedaż nieruchomości odbędą się w dniu 4 marca 2021 roku, w sali nr 107 (parter) Starosta Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Daszyńskiego 5.
oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków: 3967 i 3969. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 1 marca 2021 roku, w sali nr 107 (parter) Starosta Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Daszyńskiego 5, o godzinie 11:00.
- termin składania ofert - do 28 grudnia 2020 r. do godz. 09.30.
uwaga - zmiana termin składania ofert - do 16 grudnia 2020 r. do godz. 10.00. Zapytania dot. SIWZ i zmiana SIWZ
- termin składania ofert - do 9 grudnia 2020 r. do godz. 09.30
stanowiących własność Powiatu Średzkiego, oznaczonych nr: 3825, 3831/6, 3831/7, 3831/8, 3831/9, 3831/11, 3831/12, 3831/13, 3835, 3838.
położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury 3. Przetarg odbędzie się w dniu 18 czerwca 2020 r. o godz. 8.30 w sali nr 107 ( parter) Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Daszyńskiego 5.
- termin składania ofert - do 15 czerwca 2020 r. do godz. 09.00.
- termin składania ofert: do 4 czerwca 2020 r. do godz. 09.00.
- termin składania ofert: do 1 czerwca 2020 r. do godz. 09.00.
- termin składania ofert: do 11 lutego 2020 r. do godz. 09:30.
- termin składania ofert - do 5 grudnia 2019 r. do godz. 9.30.
położonych w Środzie Wielkopolskiej oznaczonych nr: 3831/6, 3831/7, 3831/8, 3831/9.
- termin składania ofert - do 16 grudnia 2019 r. do godz. 9.00.
stanowiącej część działki nr 2108 o powierzchni 0,1144 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr PO1D/00014922/2, będącej współwłasnością Powiatu Średzkiego w udziale wynoszącym 32178/49345 i Województwa Wielkopolskiego w udziale wynoszącym 17167/49345.
- termin składania ofert - do 23 września 2019 r. do godz. 9.30.
- termin składania ofert - do 16.07.2019 r. do godz. 8.30.
- termin składania ofert - do 17 czerwca 2019 r. do godz. 12.00
- termin składania ofert - do 14.06.2019 r. do godz. 8.30.
części nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 46 m2 i 44 m2, położonej w Środzie Wielkopolskiej, stanowiących część działki nr 3919 o powierzchni 2,2255 ha, będącej własnością Powiatu Średzkiego.
na czas nieokreślony części nieruchomości (gruntu) o powierzchni 20 m2 położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury 3, stanowiącej część działki nr 2108 o powierzchni 0,1144 ha, będącej współwłasnością Powiatu Średzkiego w udziale wynoszącym 32178/49345 i Województwa Wielkopolskiego w udziale wynoszącym 17167/49345.
- termin składania ofert do 15 marca 2019 r. do godz. 9.00.
położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury 3, stanowiącej część działki nr 2108.
UWAGA - nowy termin składania ofert - do 12 grudnia 2018 r. do godz. 9.30.
które odbędą się w dniu 20 grudnia 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Daszyńskiego 5, I piętro (sekretariat Burmistrza) odpowiednio:
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 976/14 o powierzchni 0,2211 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1D/00033265/7
- termin składania ofert - do 5 października 2018 r do godz. 9.00.
Przetarg odbędzie się w dniu 2 października 2018 r. o godz. 11.00 w sali nr 107 (parter) Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Daszyńskiego 5.
- termin składania ofert - do 10 lipca 2018 r. do godz. 9.00.
Termin składania ofert - do 18 czerwca 2018 r. do godz. 12.00.