Ogłoszenia o przetargach

Zarząd Powiatu Średzkiego ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek niezabudowanychbędących własnością Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wlkp. -

 

 

 

Zarząd Powiatu Średzkiego ogłasza:

Drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek niezabudowanychbędących własnością Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków:

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów

 

Powierzchnia

Numer księgi wieczystej

 

Cena wywoławcza

 

Wadium

3831/6

0,9990 ha
w tym:
R II – 0,9990 ha

PO1D/00063081/2

 

999.000,00 zł *

 

99.900,00 zł

3831/9

0,9424 ha
w tym:
R II – 0,0422 ha

R IIIa – 0,9002 ha

PO1D/00063084/3

 

942.400,00 zł *

 

94.240,00 zł

3831/11

7,5997 ha
w tym:
R II – 3,3500 ha

R IIIa – 4,2497 ha

PO1D/00056026/7

4.559.820,00 *

+ 3.265,00 zł brutto z tytułu ustanowienia odpłatnej służebności drogi koniecznej (opłata roczna)

455.980,00 zł

* Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży. Aktualnie stawka podatku wynosi 23%.

Przetargi na sprzedaż wyżej opisanych nieruchomości odbędą się w dniu 4 marca  2021 roku,  w sali nr 107 (parter) Starosta Powiatowego  w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Daszyńskiego 5, odpowiednio:

 • na działkę nr 3831/6: o godz. 8.00,
 • na działkę nr 3831/9: o godz. 9.00,
 • na działkę nr 3831/11: o godz. 10.00,

1) Działka nr 3831/6 położona jest w Środzie Wielkopolskiej przy drodze wojewódzkiej nr 432. Działka ta jest niezabudowana, obecnie użytkowana rolniczo. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą o nawierzchni asfaltowej (droga powiatowa nr 3671P). Uzbrojenie terenu częściowe w zasięgu. Działka w kształcie regularnego wieloboku. Przez teren działki przebiega sieć kanalizacyjna sanitarna, deszczowa oraz sieć telekomunikacyjna. Ponadto planowana jest budowa sieci wodociągowej na przedmiotowej działce.
W księdze wieczystej nr PO1D/00063081/2 w dziale III wpisane są ograniczone prawa rzeczowe:
1) służebność przesyłu na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, polegająca na lokalizacji napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV oraz lokalizacji słupa kratowego linii WN 110 kV. Służebność ta została ustanowiona m. in. na działkę nr 154/2 położoną wówczas w Kijewie, która następnie weszła w granice administracyjne miasta Środa Wielkopolska i otrzymała nr 3831. Następnie działka nr 3831 ulegała wielokrotnym podziałom, w wyniku których ostatecznie powstała m. in. działka nr 3831/6. Służebność ta nie dotyczy przedmiotowej działki.
2) służebność przesyłu na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej polegająca na: znoszeniu przez każdoczesnego właściciela nieruchomości istnienia w przestrzeni pod powierzchnią działki nr 3831/6, o obszarze 0,9990 ha przebiegu urządzeń przesyłowych w postaci dwóch rurociągów kanalizacji sanitarnej, których długość wynosi 15 m i niedokonywaniu trwałych nasadzeń w pasie służebności sieci, zapewnieniu prawa do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania eksploatacji, modernizacji, konserwacji, wymiany lub naprawy, usuwania awarii, wymiany elementów sieci, przebudowy w istniejącym przebiegu sieci, o której mowa w pkt 1 protokołu uzgodnień, przyłączania nowych odbiorców wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników przedsiębiorstwa w celu przeglądów i remontów, szerokość pasa służebności przesyłu sieci wynosi 3 m.

Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska wydał niżej wymienione decyzje o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:
1) nr GiGP.6730.140.2018 z dnia 7.06.2018 r. o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę placu magazynowego materiałów budowlanych oraz odpadów pochodzących z budowy (decyzja dotyczyła działki nr 3831, która uległa wielokrotnym podziałom).
2) nr GiGP.6733.2.2019 z dnia 13.03.2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci kablowej elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV, w związku z przebudową linii napowietrznej SN 15kV na linię kablową z GPZ Środa na linię Zaniemyśl w miejscowości Środa Wlkp, Kijewo, gmina Środa Wielkopolska (decyzja dotyczyła m. in. działki nr 3831/3, która uległa wielokrotnym podziałom).
3) nr GiGP.6733.52.2017 z dnia 8.01.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci wodociągowej (decyzja dotyczyła działki nr 3831, która uległa wielokrotnym podziałom).

 

2)   Działka nr 3831/9 położona jest w Środzie Wielkopolskiej przy drodze wojewódzkiej nr 432. Działka ta jest niezabudowana, obecnie użytkowana rolniczo. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą o nawierzchni asfaltowej (droga powiatowa nr 3671P). Uzbrojenie terenu częściowe w zasięgu. Działka w kształcie regularnego wieloboku. Przez teren działki przebiega sieć kanalizacyjna sanitarna oraz sieć telekomunikacyjna.

W księdze wieczystej nr PO1D/00063084/3 w dziale III wpisane są ograniczone prawa rzeczowe:
1) służebność przesyłu na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, polegająca na lokalizacji napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV oraz lokalizacji słupa kratowego linii WN 110 kV. Służebność ta została ustanowiona m. in. na działkę nr 154/2 położoną wówczas w Kijewie, która następnie weszła w granice administracyjne miasta Środa Wielkopolska i otrzymała nr 3831. Następnie działka nr 3831 ulegała wielokrotnym podziałom, w wyniku których ostatecznie powstała m. in. działka nr 3831/9. Służebność ta nie dotyczy przedmiotowej działki.
2) służebność przesyłu na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej polegająca na: znoszeniu przez każdoczesnego właściciela nieruchomości istnienia w przestrzeni pod powierzchnią działki nr 3831/9, o obszarze 0,9424 ha przebiegu urządzeń przesyłowych w postaci dwóch rurociągów kanalizacji sanitarnej, których długość wynosi 78 m i niedokonywaniu trwałych nasadzeń w pasie służebności sieci, zapewnieniu prawa do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania eksploatacji, modernizacji, konserwacji, wymiany lub naprawy, usuwania awarii, wymiany elementów sieci, przebudowy w istniejącym przebiegu sieci, o której mowa w pkt 1 protokołu uzgodnień, przyłączania nowych odbiorców wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników przedsiębiorstwa w celu przeglądów i remontów, szerokość pasa służebności przesyłu sieci wynosi 3 m.

Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska wydał niżej wymienione decyzje o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:
1) nr GiGP.6730.140.2018 z dnia 7.06.2018 r. o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę placu magazynowego materiałów budowlanych oraz odpadów pochodzących z budowy (decyzja dotyczyła działki nr 3831, która uległa wielokrotnym podziałom).
2) nr GiGP.6733.2.2019 z dnia 13.03.2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci kablowej elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV, w związku z przebudową linii napowietrznej SN 15kV na linię kablową z GPZ Środa na linię Zaniemyśl w miejscowości Środa Wlkp, Kijewo, gmina Środa Wielkopolska (decyzja dotyczyła m. in. działki nr 3831/3, która uległa wielokrotnym podziałom).
3) nr GiGP.6733.52.2017 z dnia 8.01.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci wodociągowej (decyzja dotyczyła działki nr 3831, która uległa wielokrotnym podziałom).

 

3)   Działka nr 3831/11 położona jest w Środzie Wielkopolskiej przy drodze wojewódzkiej nr 432. Działka ta jest niezabudowana, obecnie użytkowana rolniczo. Dojazd do nieruchomości odbywać się będzie przez działkę nr 3833, która w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego stanowi drogę. Do czasu wybudowania drogi na działce nr 3833 zostanie ustanowiona odpłatna służebność drogi koniecznej. Nabywca działki zobowiązany będzie do uiszczania opłaty rocznej z tytułu ustanowienia służebności drogi koniecznej w wysokości 3.265,00 zł brutto. Uzbrojenie terenu częściowe w zasięgu. Działka w kształcie regularnego wieloboku. Przez teren działki przebiega sieć kanalizacyjna sanitarna, deszczowa, sieć telekomunikacyjna, sieć energetyczna. Ponadto planowana jest budowa sieci wodociągowej na przedmiotowej działce.

W księdze wieczystej nr PO1D/00056026/7 w dziale III wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe służebność przesyłu na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, polegająca na lokalizacji napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV oraz lokalizacji słupa kratowego linii WN 110 kV. Służebność ta została ustanowiona m. in. na działkę nr 154/2 położoną wówczas w Kijewie, która następnie weszła w granice administracyjne miasta Środa Wielkopolska i otrzymała nr 3831. Następnie działka nr 3831 ulegała wielokrotnym podziałom, w wyniku których ostatecznie powstała m. in. działka nr 3831/11. Służebność ta nie dotyczy przedmiotowej działki.

W księdze wieczystej nr PO1D/00056026/7 w dziale IV wpisana jest hipoteka umowna łączna na rzecz Gminy Środa Wielkopolska. Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska wydał zgodę na zwolnienie z poręczenia hipotecznego m. in. działki nr 3831/11.

Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska wydał niżej wymienione decyzje o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:
1) nr GiGP.6730.140.2018 z dnia 7.06.2018 r. o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę placu magazynowego materiałów budowlanych oraz odpadów pochodzących z budowy (decyzja dotyczyła działki nr 3831, która uległa wielokrotnym podziałom).
2) nr GiGP.6733.2.2019 z dnia 13.03.2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci kablowej elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV, w związku z przebudową linii napowietrznej SN 15kV na linię kablową z GPZ Środa na linię Zaniemyśl w miejscowości Środa Wlkp, Kijewo, gmina Środa Wielkopolska (decyzja dotyczyła m. in. działki nr 3831/3, która uległa wielokrotnym podziałom).
3) nr GiGP.6733.52.2017 z dnia 8.01.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci wodociągowej (decyzja dotyczyła działki nr 3831, która uległa wielokrotnym podziałom).

Informacje wspólne dotyczące ww. działek:
Działki objęte są umowami dzierżawy zawartymi na czas nieokreślony od dnia 3 stycznia 2019 roku. W umowach zawarte są zapisy mówiące o tym, że umowa dzierżawy może być rozwiązana w części lub w całości przedmiotu dzierżawy:
a) w każdym czasie za porozumieniem stron, na podstawie pisemnego porozumienia, zawierającego w szczególności: uzgodnione wysokości i sposób rozliczenia wzajemnych roszczeń, termin rozwiązania umowy i wydania przedmiotu dzierżawy,
b) w sytuacji, gdy wystąpi o to jedna ze stron -  wywołując skutek z dniem zakończenia zbiorów płodów rolnych obsianych lub obsadzonych w dniu otrzymania przez stronę wystąpienia o rozwiązanie umowy dzierżawy albo ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli przedmiot umowy dzierżawy w dniu otrzymania przez stronę wystąpienia nie będzie obsiany lub obsadzony.

Działki nr: 3831/6, 3831/9, 3831/11 objęte są uchwałą Nr XXII/351/2020 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Zaniemyskiej (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2020 r., poz. 5539) i stanowią:

 • działka nr 3831/6: w części tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, w części istniejąca sieć kanalizacyjna – rurociąg tłoczny 400 mm wraz z pasem ochronnym, w części pas zieleni izolacyjnej.
 • działka nr 3831/9: w części tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, w części lokalizacja napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV wraz z pasem ochrony funkcyjnej do czasu jej przeniesienia lub skablowania, w części pas zieleni izolacyjnej, w części pas ochronny istniejącej sieci kanalizacyjnej – rurociąg tłoczny 400 mm.
 • działka nr 3831/11: w części tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, w części lokalizacja napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV wraz z pasem ochrony funkcyjnej do czasu jej przeniesienia lub skablowania, w części pas zieleni izolacyjnej, w części pas ochronny istniejącej sieci kanalizacyjnej – rurociąg tłoczny 400 mm.

Działki nie są przedmiotem żadnych innych zobowiązań niż te, które zostały wskazane w niniejszym ogłoszeniu (służebności).

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności:

 • działek nr 3831/6, 3831/9  zgodnie z uchwałą Nr XIII/87/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 sierpnia 2019 roku,
 • działki nr 3831/11 zgodnie z uchwałą Nr XXVII/193/2020  Rady Powiatu Średzkiego z dnia 8 lipca 2020 roku.

Przekazanie – przejęcie nieruchomości nastąpi w dniu sporządzenia umowy notarialnej przenoszącej własność.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy zobowiązani są zapoznać się z przedmiotem przetargu.
Nabywca nabywa nieruchomość w stanie istniejącym. Powiat nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w pieniądzu, w wyżej określonych wysokościach. Wadia winny znaleźć się na koncie Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. PKO BP S.A. Nr 37 1020 4160 0000 2402 0007 2215, nie później niż w dniu 25 lutego 2021 roku.

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane wyżej konto.

Przy wpłacie wadium należy podać numer działki, której wpłacane wadium dotyczy.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia własności nieruchomości.

Przed przystąpieniem do przetargu, uczestnik przetargu, winien przedłożyć komisji przetargowej następujące dokumenty:

 • w przypadku osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz pełnomocnictwo;
 • w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy);
 • w przypadku wspólników spółki cywilnej: aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej potwierdzający wpis do ewidencji działalności gospodarczej, odpis umowy spółki, dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), a nadto, w przypadku reprezentowania innego wspólnika – pełnomocnictwo,
 • w przypadku osoby prawnej lub innego podmiotu nie posiadającego osobowości prawnej: aktualny wypis z właściwego rejestru, dokument potwierdzający tożsamość osób reprezentujących podmiot (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), pełnomocnictwo lub inne stosowne dokumenty uprawniające do występowania w imieniu podmiotu,
 • w przypadku gdy cudzoziemiec zobowiązany jest do wpisu do właściwego dla jego kraju rejestru: wypis z przedmiotowego rejestru wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.

W przypadku małżonków, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub w przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących ze wspólnego majątku lub złożenie oświadczenia woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego.

Wysokość postąpienia ustalą uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości zobowiązany jest on przedłożyć zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli obowiązek uzyskania takiego zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy, pod rygorem utraty wpłaconego przed przetargiem wadium.

Z cudzoziemcem nie władającym językiem polskim, w przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły.

Dokumenty przedkładane w postępowaniu przetargowym, sporządzone w języku innym niż polski, powinny być przedłożone wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.

Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabywanej nieruchomości (umniejszoną o wcześniej wpłacone wadium), nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto.

Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz w umowie notarialnej.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu możne odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zarząd Powiatu Średzkiego może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Starostwa oraz ogłoszenie w prasie i na stornie internetowej Starostwa, podając przyczynę odwołania przetargu.

Na wniosek zainteresowanego inwestora:

 • z przebiegiem sieci uzbrojenia terenu można zapoznać się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (pok. nr 115 tut. Starostwa, tel. 61 281 42 17 ) bądź u przedstawicieli odpowiedniej branży,
 • szczegółowe informacje o możliwości przyłączenia się do istniejących mediów określą gestorzy sieci przesyłowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 116 (parter) Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5 lub telefonicznie pod nr  61 286 62 36.

Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej Starostwa: www.powiatsredzki.pl,  w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.powiatsredzki.pl, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. ul. Daszyńskiego 5 (parter) oraz zostało przesłane do gmin z Powiatu Średzkiego celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń. Informacja o przetargach znajduje się na stronie internetowej tut. Starostwa oraz została przesłana do gmin Powiatu celem wywieszenia jej na tablicach ogłoszeń. Ponadto wyciąg z ogłoszenia o przetargach został opublikowany w prasie o zasięgu ogólnopolskim, t.j. Puls Biznesu w dniu 21 grudnia 2020 roku.

Komisja przetargowa przeprowadzi przetarg zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990) oraz z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.).                                              

Pierwsze przetargi na sprzedaż ww. nieruchomości odbyły się w dniu 30 listopada 2020 roku, które zakończyły się wynikiem negatywnym.

 

Wicestarosta                                                      Starosta
/-/ Małgorzata Wiśniewska-Zabłocka                      /-/ Ernest Iwańczuk

 

 

 

Termin składania ofert - do 02.03.2021 r. do godz. 10:00.
Termin składania ofert - do 22.02.2021 r. do godz. 10:00. Pytania dot. SWZ.
Termin składania ofert - do 12.02.2021 r. do godz. 10:00
Termin składania ofert: do 29 stycznia 2021, godz. 10:00. Zapytania dot. SIWZ
oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków: 3831/6, 3831/9 i 3831/11. Przetargi na sprzedaż nieruchomości odbędą się w dniu 4 marca 2021 roku, w sali nr 107 (parter) Starosta Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Daszyńskiego 5.
oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków: 3967 i 3969. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 1 marca 2021 roku, w sali nr 107 (parter) Starosta Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Daszyńskiego 5, o godzinie 11:00.
- termin składania ofert - do 28 grudnia 2020 r. do godz. 09.30.
uwaga - zmiana termin składania ofert - do 16 grudnia 2020 r. do godz. 10.00. Zapytania dot. SIWZ i zmiana SIWZ
- termin składania ofert - do 9 grudnia 2020 r. do godz. 09.30
stanowiących własność Powiatu Średzkiego, oznaczonych nr: 3825, 3831/6, 3831/7, 3831/8, 3831/9, 3831/11, 3831/12, 3831/13, 3835, 3838.
położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury 3. Przetarg odbędzie się w dniu 18 czerwca 2020 r. o godz. 8.30 w sali nr 107 ( parter) Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Daszyńskiego 5.
- termin składania ofert - do 15 czerwca 2020 r. do godz. 09.00.
- termin składania ofert: do 4 czerwca 2020 r. do godz. 09.00.
- termin składania ofert: do 1 czerwca 2020 r. do godz. 09.00.
- termin składania ofert: do 11 lutego 2020 r. do godz. 09:30.
- termin składania ofert - do 5 grudnia 2019 r. do godz. 9.30.
położonych w Środzie Wielkopolskiej oznaczonych nr: 3831/6, 3831/7, 3831/8, 3831/9.
- termin składania ofert - do 16 grudnia 2019 r. do godz. 9.00.
stanowiącej część działki nr 2108 o powierzchni 0,1144 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr PO1D/00014922/2, będącej współwłasnością Powiatu Średzkiego w udziale wynoszącym 32178/49345 i Województwa Wielkopolskiego w udziale wynoszącym 17167/49345.
- termin składania ofert - do 23 września 2019 r. do godz. 9.30.
- termin składania ofert - do 16.07.2019 r. do godz. 8.30.
- termin składania ofert - do 17 czerwca 2019 r. do godz. 12.00
- termin składania ofert - do 14.06.2019 r. do godz. 8.30.
części nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 46 m2 i 44 m2, położonej w Środzie Wielkopolskiej, stanowiących część działki nr 3919 o powierzchni 2,2255 ha, będącej własnością Powiatu Średzkiego.
na czas nieokreślony części nieruchomości (gruntu) o powierzchni 20 m2 położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury 3, stanowiącej część działki nr 2108 o powierzchni 0,1144 ha, będącej współwłasnością Powiatu Średzkiego w udziale wynoszącym 32178/49345 i Województwa Wielkopolskiego w udziale wynoszącym 17167/49345.
- termin składania ofert do 15 marca 2019 r. do godz. 9.00.
położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury 3, stanowiącej część działki nr 2108.
UWAGA - nowy termin składania ofert - do 12 grudnia 2018 r. do godz. 9.30.
które odbędą się w dniu 20 grudnia 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Daszyńskiego 5, I piętro (sekretariat Burmistrza) odpowiednio:
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 976/14 o powierzchni 0,2211 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1D/00033265/7
- termin składania ofert - do 5 października 2018 r do godz. 9.00.
Przetarg odbędzie się w dniu 2 października 2018 r. o godz. 11.00 w sali nr 107 (parter) Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Daszyńskiego 5.
- termin składania ofert - do 10 lipca 2018 r. do godz. 9.00.
Termin składania ofert - do 18 czerwca 2018 r. do godz. 12.00.