Programy realizacji zadań publicznych

Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego na lata 2004 - 2007.

Zarząd Powiatu Średzkiego, w celu możliwości ubiegania się o dofinansowanie inwestycji  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz innych środków zewnętrznych, podjął w dniu 30 kwietnia br. uchwałę nr 201/2004 w sprawie procedury opracowania Planu Rozwoju Regionalnego Powiatu Średzkiego wraz z  Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2004 - 2007.
W wyniku podjętych działań został opracowany dokument pt. "Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego wraz z Programami Operacyjnymi i Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2004-2007".
Dokument ten został przyjęty przez Radę Powiatu Średzkiego - Uchwała Nr XVII/98/2004 z dnia 16 września 2004 r. .
Dokument ten posiada charakter strategiczny i stanowi integralną część Strategii Rozwoju Społeczno -  Gospodarczego Powiatu Średzkiego, uchwalonej przez Radę Powiatu Średzkiego w dniu 20 maja 2004 r. - uchwała Nr XV/87/2004 (Strategia Powiatu Średzkiego ).
Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego: