Uchwały - 2021 rok VI kadencja

Uchwała Nr XXXIX/295/2021 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 kwietnia 2021 r.

Uchwała Nr XXXIX/295/2021
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 27 kwietnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.

       Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920 oraz Dz.U. z 2019 r. poz. 1571, 1815), art. 211, art. 212, art. 214 ust. 1, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXV/238/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok, zmienionej uchwałą nr XXXVI/268/2021 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 stycznia 2021 roku, uchwałą nr 538/2021 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 9 lutego 2021 roku, uchwałą nr 546/2021 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 lutego 2021 roku,uchwałą nr XXXVII/274/2021 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 3 marca 2021 roku, uchwałą nr XXXVIII/282/2021 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 marca 2021 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1
zwiększa się dochody budżetu powiatu
o kwotę           1.760.734,88,-
do kwoty         74.869.183,17,-

- zwiększa się dochody bieżące
o kwotę           356.277,34,-
do kwoty         61.236.831,63,-

- zwiększa się dochody majątkowe
o kwotę           1.404.457,54,-
do kwoty         13.632.351,54,-

2. w § 1 ust. 2  pkt 4)
zwiększa się dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
o kwotę           1.402.499,99,-
do kwoty         5.806.511,-

3. w § 1 ust. 2 dodaje się pkt 6) w brzmieniu:
„dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 84.752 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14”.
Załącznik nr 14 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

4. w § 2 ust. 1
zwiększa się wydatki budżetu powiatu
o kwotę           6.290.804,88,-
do kwoty         85.486.937,94,-

- zwiększa się wydatki bieżące
o kwotę           2.005.604,89,-
do kwoty         65.116.956,80,-

- zwiększa się wydatki majątkowe
o kwotę           4.285.199,99,-
do kwoty         20.369.981,14,-

5. w § 2 ust. 2 pkt 4)
zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst
o kwotę           2.092.499,99,-
do kwoty         7.827.415,90,-

6. w § 2 ust. 2 dodaje się pkt 6) w brzmieniu:
„wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 84.752 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14”.
Załącznik nr 14 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

7. § 3 otrzymuje brzmienie:
Określa się:
1. łączną kwotę planowanych przychodów – 13.857.178,90 ,
2. łączną kwotę planowanych rozchodów – 3.239.424,13 zł.
Deficyt budżetu w kwocie 10.617.754,77 zł zostanie sfinansowany niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu oraz wolnymi środkami, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

8. § 4 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:
1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 4.261.924 zł, w tym:
- dotacje celowe – 4.261.924 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 4.491.458 , w tym:
- dotacje celowe – 1.171.065 zł,
- dotacje podmiotowe – 3.320.393 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.”
Załączniki nr 9 i 10 otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami nr 6 i 7 do niniejszej uchwały

§ 2. Po dokonanych zmianach o których mowa w § 1 niniejszej uchwały załączniki nr 1, 2, 3, 4,  8, 9, 10 i 14 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
/-/ Piotr Kasprzak

Załączniki do uchwały:

 

Uzasadnienie
do uchwały nr XXXIX/295/2021
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 27 kwietnia 2021 roku

Zmiany dochodów, wydatków i przychodów są wynikiem:

 1. zmian w planie dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w rozdziale 60014 zwiększenie o kwotę 1.402.499,99 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2411P na odcinku Zielniki – Pławce” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie uchwały nr 3360/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.03.2021 r. Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2022. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego oraz zmianie ulega klasyfikacja budżetowa środków własnych.
 2. zwiększenia w planie dochodów Publicznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej o kwotę 257.735 zł (rozdział 85510) w związku z wpływami z Gminy Nowe Miasto nad Wartą, Gminy Środa Wielkopolska, Gminy Zaniemyśl oraz Powiatu Poznańskiego z tyt. współfinansowania pobytu wychowanków umieszczonych w tut. Placówce. W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę 257.735 zł (rozdział 85510) z przeznaczeniem na usługi terapeutyczne, zakup sprzętu do ćwiczeń, remont pomieszczeń, wymiana instalacji grzewczej oraz pozostałe.
 3. zwiększenia o kwotę 13.790,34 zł (rozdział 85510) dochodów Publicznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w związku z przyznaniem dodatków w wysokości świadczeń wychowawczych dla wychowanków placówki. W planie wydatków dokonuje się zwiększenia w kwocie 13.790,34 zł (rozdział 85510) z przeznaczeniem na rozwój zainteresowań wychowanków placówki.
 4. zmian w planie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zwiększenie o kwotę 84.752 zł w rozdziale 75295 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia specjalistycznego oraz pakietu umundurowania dla uczniów klasy mundurowej w ZSR. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie umowy zawartej z MON. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków Zespołu Szkół Rolniczych.
 5. zwiększenia o kwotę 1.957,55 zł (rozdział 75020) dochodów Starostwa Powiatowego w związku ze sprzedażą mienia. W planie wydatków Starostwa Powiatowego dokonuje się zwiększenia o kwotę 1.957,55 zł (rozdział 75020) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
 6. zwiększenia o kwotę 4.530.070 zł przychodów z tyt. wolnych środków.
 7. zmian w planie Starostwa Powiatowego:
  • zwiększenia o kwotę 240.000 zł (rozdział 60002) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup lokomotywy spalinowej”,
  • zwiększenia o kwotę 1.600.000 zł (rozdział 60014) z przeznaczeniem na bieżące remonty oraz bieżące utrzymanie dróg powiatowych,
  • zwiększenia o kwotę 240.000 zł (rozdział 60014) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia drogi powiatowej nr 3737P”,
  • zwiększenia o kwotę 111.000 zł (rozdział 60014) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przygotowanie infrastruktury drogowej na terenach inwestycyjnych Powiatu Średzkiego”,
  • zwiększenia o kwotę 200.000 zł (rozdział 60014) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3723P – ul. Kościuszki w Środzie Wlkp.”,
  • zwiększenia o kwotę 818.600 zł (rozdział 60014) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3662P Środa Wielkopolska – Nekla na odcinku Środa Wielkopolska – Janowo”, kwota stanowi zabezpieczenie wkładu własnego,
  • zwiększenia o kwotę 868.100 zł (rozdział 60014) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3734P w miejscowości Pigłowice”, kwota stanowi zabezpieczenie wkładu własnego,
  • zwiększenia o kwotę 1.055 zł (rozdział 75020) z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  • zwiększenia o kwotę 420.000 zł (rozdział 85195) z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu pn. "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych miedzy podmiotami leczniczymi samorządu województwa".
  • zwiększenia o kwotę 31.315 zł (rozdział 85295) z przeznaczeniem na dotację celową na prowadzenie Powiatowego Klubu Senior+ w Środzie Wielkopolskiej.
 8. zmiany przeznaczenia środków zaplanowanych na Fundusz Wsparcia PSP na zakup sprężarki do napełniania aparatów powietrznych w kwocie 40.000 zł (rozdział 75411). Środki zostaną przeznaczone na Fundusz Wsparcia PSP na zakup poduszek pneumatycznych dla KPPSP (13.500 zł - wydatki majątkowe), zakup kompletu węży hydraulicznych do narzędzi (11.500 zł – wydatki majątkowe) oraz zakup radiotelefonów i konserwacja instalacji antenowej w KPPSP (15.000 zł – wydatki bieżące).

 

 

 

 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przywrócenia kursu na linii autobusowej nr 21.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ratowniczego zestawu hydraulicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pięczkowie.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2021 - 2033.
w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
w sprawie przyjęcia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2021 – 2023.
w sprawie przyjęcia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021 -2030
w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2030
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2021-2030
zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie średzkim (V)” w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek Pracy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie średzkim (V)” w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2021 - 2033.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej oznaczonej jako działka nr 175 na rzecz Gminy Środa Wielkopolska.
w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Średzkiego na lata 2021-2024
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2021
w sprawie przekazania skargi wniesionej przez Starostę Średzkiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.
w sprawie przekazania skargi wniesionej przez radnego Pana Bogusława Biernata do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.
w sprawie przekazania skargi wniesionej przez radną Panią Agnieszkę Król do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kleszczewo z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, wpisanym do rejestru zabytków, nie będącym własnością Powiatu Średzkiego dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Mądrem.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2021 - 2033.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą z przeznaczeniem na wykonanie zadania pn. Poprawa stanu nawierzchni drogi gminnej Chocicza – Rogusko – ul. Leśna w Chociczy.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony pomieszczenia o pow. 11,28 m² znajdującego się w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 1 w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony pomieszczenia o pow. 11,28 m² znajdującego się w w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 1 w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej jako działka nr 3838/5
w sprawie utworzenia Powiatowego Klubu Senior+ w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu odsysacza do spalin dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulęcinie.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2021 - 2033.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu świadczenia usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności na terenie powiatu średzkiego”.
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, wpisanym do rejestru zabytków, nie będącym własnością Powiatu Średzkiego dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie rozpatrzenia petycji.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2021 - 2033.
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, wpisanym do rejestru zabytków, nie będącym własnością Powiatu Średzkiego dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Murzynowie Kościelnym.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.