Uchwały - 2021 rok VI kadencja

Uchwała Nr XXXVIII/282/2021 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 marca 2021 r.

Uchwała Nr XXXVIII/282/2021
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 26 marca 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.

       Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920 oraz Dz.U. z 2019 r. poz. 1571, 1815), art. 211, art. 212, art. 214 ust. 1, art. 215 art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXV/238/2020 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok, zmienionej uchwałą nr XXXVI/268/2021 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 stycznia 2021 roku, uchwałą nr 538/2021 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 9 lutego 2021 roku, uchwałą nr 546/2021 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 lutego 2021 roku,uchwałą nr XXXVII/274/2021 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 3 marca 2021 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1
zmniejsza się dochody budżetu powiatu
o kwotę           420.201,73,-
do kwoty         73.108.448,29,-

- zmniejsza się dochody bieżące
o kwotę           420.201,73,-
do kwoty         60.880.554,29,-

2. w § 1 ust. 2 pkt 1
zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami oraz związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty, oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
o kwotę           44.706,18,-
do kwoty         10.863.125,29,-

3. w § 1 ust. 2  pkt 4)
zmniejsza się dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
o kwotę           201.275,91,-
do kwoty         4.404.011,01,-

4. w § 2 ust. 1
zwiększa się wydatki budżetu powiatu
o kwotę           6.557.977,28,-
do kwoty         79.196.133,06,-

- zwiększa się wydatki bieżące
o kwotę           1.527.977,28,-
do kwoty         63.111.351,91,-

- zwiększa się wydatki majątkowe
o kwotę           5.030.000,-
do kwoty         16.084.781,15,-

5. w § 2 ust. 2 pkt 1
zwiększa się wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami oraz związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty, oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
o kwotę           44.706,18,-
do kwoty         10.863.125,29,-

6. w § 2 ust. 2 pkt 4)
zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst
o kwotę           145.290,10,-
do kwoty         5.734.915,91,-

7. § 3 otrzymuje brzmienie:
Określa się:
1. łączną kwotę planowanych przychodów – 9.327.108,90 ,
2. łączną kwotę planowanych rozchodów – 3.239.424,13 zł.
Deficyt budżetu w kwocie 6.087.684,77 zł zostanie sfinansowany niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

8. § 4 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

 1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3.841.924 zł, w tym:
  • dotacje celowe – 3.841.924 zł,
  zgodnie z załącznikiem nr 9,
 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 4.460.143 , w tym:
  • dotacje celowe – 1.139.750 zł,
  • dotacje podmiotowe – 3.320.393 zł,
  zgodnie z załącznikiem nr 10.”

Załączniki nr 9 i 10 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 7 i 8 do niniejszej uchwały.

9. § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się plan finansowy Funduszu Inwestycji Lokalnych:

 • przychody – 5.482.944 zł,
 • wydatki – 5.482.944 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 12.”
Załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach o których mowa w § 1 niniejszej uchwały załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5a, 5b, 8, 9, 10 i 12 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5a, 5b, 6, 7, 8 i 9.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
/-/ Jacek Gabała

 Załączniki do uchwały:

 

Uzasadnienie
do uchwały nr XXXVIII/282/2021
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 26 marca 2021 roku

 Zmiany dochodów, wydatków i przychodów są wynikiem:

 1. zmian w planie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w rozdziałach:
  • 85334 zwiększenie o kwotę 35.706,18 zł z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów – na pokrycie kosztów remontu, adaptacji i wyposażenia lokalu mieszkalnego. Środki zwiększono w budżecie na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.52.2021.3 z dnia 11 marca 2021 r. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
  • 5411 zwiększenie o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie w I półroczu 2021 r. wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Środki zwiększono w budżecie na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.67.2021.2 z dnia 16 marca 2021 r. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Dodatkowo dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń oraz nagrody jubileuszowe.
 2. zmniejszenia o kwotę 283.598 zł części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST8.4750.1.2021 z dnia 9 lutego 2021 r.
 3. zmniejszenia o kwotę 34 zł części równoważącej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST8.4750.1.2021 z dnia 9 lutego 2021 r.
 4. zmian w planie dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w rozdziale 80115 zmniejszenie o kwotę 201.275,91 zł środków zaplanowanych na realizację projektu ERASMUS+ „Portugalskie doświadczenia zawodowców ze Środy Wielkopolskiej”.
 5. zwiększenia o kwotę 231.710,83 zł przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych w roku 2020. Kwota stanowi środki pochodzące z Fundacji Rozwoju Sytemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. „Portugalskie doświadczenia zawodowców ze Środy Wielkopolskiej”. Kwota stanowi niewykorzystane środki pieniężne w 2020 r.
 6. zwiększenia o kwotę 2.046.468,18 zł przychodów z tyt. wolnych środków.
 7. zwiększenia o kwotę 20.000 zł (rozdział 85322) środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów obsługi zadania określonego w art. 15zze4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.), zgodnie z pismem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii DF-I.9020.18.18.2021 z dnia 1 marca 2021 roku. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w rozdziale 85333.
 8. zwiększenia o kwotę 4.000.000 zł przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych w roku 2020. Kwota stanowi środki pochodzące z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Adaptacja obiektu pofabrycznego przy ul. Małej Klasztornej 3 w Środzie Wielkopolskiej na Centrum Aktywności Społecznej – II etap inwestycji” (rozdział 85395).
 9. zwiększenia o kwotę 700.000 zł przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych w roku 2020. Kwota stanowi środki pochodzące z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Zakup rezonansu magnetycznego dla Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego Sp. z o.o.” (rozdział 85195).
 10. zmian w planie Zespołu Szkół Rolniczych:
  • zwiększenie w kwocie 21.188 zł (rozdział 75295) z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”,
  • zwiększenie w kwocie 145.290,10 zł (rozdział 80115) z przeznaczeniem na realizację projektu ERASMUS+ „Portugalskie doświadczenia zawodowców ze Środy Wielkopolskiej”.
 11. zmian w planie Starostwa Powiatowego:
  • zwiększenia o kwotę 100.000 zł (rozdział 60001) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury związanej ze Średzką Kolejką Wąskotorową”,
  • zwiększenia o kwotę 196.684 zł (rozdział 60004) z przeznaczeniem na dotacje celową dla Miasta i Gminy Kórnik na realizację zadania dot. publicznego transportu zbiorowego,
  • zwiększenia o łączną kwotę 219.911 zł (rozdział 60004) z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Kleszczewo (41.431 zł), Gminy Krzykosy (45.000 zł), Gminy Środa Wielkopolska (52.480 zł), Gminy Zaniemyśl (81.000 zł) na realizację zadania dot. publicznego transportu zbiorowego,
  • zwiększenia o kwotę 295.000 zł (rozdział 60014) z przeznaczeniem na dotację celową dla Gminy Środa Wielkopolska na realizację zadania dot. utrzymania dróg powiatowych,
  • zwiększenia o kwotę 100.000 zł (rozdział 60014) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3673P Trzebisławki – Koszuty”,
  • zwiększenia o kwotę 70.000 zł (rozdział 70005) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku przy ul. Kosynierów 2 w Środzie Wlkp. na potrzeby Bursy Powiatu Średzkiego”,
  • zwiększenia o kwotę 11.800 zł (rozdział 70005) z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wykonanie zjazdu z drogi gminnej do nieruchomości Powiatu, przeniesienie bramy oraz podatek od nieruchomości,
  • zwiększenia o kwotę 220.000 zł (rozdział 75020) z przeznaczeniem na dotacje celową dla Gminy Środa Wielkopolska na realizację zadania dot. administrowania budynkiem,
  • zwiększenia o kwotę 120.000 zł (rozdział 75020) z przeznaczeniem na opłaty czynszowe za najem pomieszczeń Wydziału Komunikacji i Transportu oraz pozostałe usługi,
  • zwiększenia o kwotę 30.000 zł (rozdział 75020) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja budynku ul. Daszyńskiego 5 w zakresie wykonywania zaleceń pokontrolnych p.poż.”,
  • zwiększenia o kwotę 30.000 zł (rozdział 75405) z przeznaczeniem na wpłatę na fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji na realizację zadania pn. „Dofinansowanie zakupu radiowozu dla KP Policji”,
  • zwiększenia o kwotę 80.000 zł (rozdział 75405) z przeznaczeniem na wpłatę na fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji na zakup sprzętu kwaterunkowego oraz zakupu sprzętu techniki policyjnej,
  • zwiększenia o kwotę 8.500 zł (rozdział 75495) z przeznaczeniem na realizację Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości i Porządku Publicznego,
  • zwiększenia o kwotę 10.000 zł (rozdział 75495) z przeznaczeniem na usługi parkowania pojazdów usuniętych z drogi,
  • zwiększenia o kwotę 29.248 zł (rozdział 85508) z przeznaczeniem na dotację celową dla powiatu śremskiego na pokrycie kosztów utrzymania małoletnich umieszczonych w rodzinach zastępczych,
  • zwiększenia o kwotę 50.650 zł (rozdział 92120) z przeznaczeniem na dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej w Mądrych na dofinansowanie prac remontowych,
  • zwiększenia o kwotę 55.000 zł (rozdział 92605) z przeznaczeniem na dotację w ramach otwartych konkursów ofert oraz trybu małych zleceń na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej dla organizacji pozarządowych.
 12. przeniesienia planu wydatków między paragrafami w ramach rozdziału w Starostwie Powiatowym w kwocie 2.532 zł (rozdział 70005) z przeznaczeniem na uiszczenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów oraz opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Ponadto w planie wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego dokonuje zmiany nazwy zadania dot. pomocy finansowej dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą z „Modernizacja odcinka drogi Chocicza-Rogusko” na „Poprawa stanu nawierzchni drogi gminnej Chocicza – Rogusko – ul. Leśna w Chociczy”.

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przywrócenia kursu na linii autobusowej nr 21.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ratowniczego zestawu hydraulicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pięczkowie.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2021 - 2033.
w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
w sprawie przyjęcia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2021 – 2023.
w sprawie przyjęcia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021 -2030
w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2030
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2021-2030
zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie średzkim (V)” w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek Pracy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie średzkim (V)” w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2021 - 2033.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej oznaczonej jako działka nr 175 na rzecz Gminy Środa Wielkopolska.
w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Średzkiego na lata 2021-2024
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2021
w sprawie przekazania skargi wniesionej przez Starostę Średzkiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.
w sprawie przekazania skargi wniesionej przez radnego Pana Bogusława Biernata do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.
w sprawie przekazania skargi wniesionej przez radną Panią Agnieszkę Król do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kleszczewo z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, wpisanym do rejestru zabytków, nie będącym własnością Powiatu Średzkiego dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Mądrem.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2021 - 2033.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą z przeznaczeniem na wykonanie zadania pn. Poprawa stanu nawierzchni drogi gminnej Chocicza – Rogusko – ul. Leśna w Chociczy.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony pomieszczenia o pow. 11,28 m² znajdującego się w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 1 w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony pomieszczenia o pow. 11,28 m² znajdującego się w w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 1 w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej jako działka nr 3838/5
w sprawie utworzenia Powiatowego Klubu Senior+ w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu odsysacza do spalin dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulęcinie.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2021 - 2033.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu świadczenia usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności na terenie powiatu średzkiego”.
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, wpisanym do rejestru zabytków, nie będącym własnością Powiatu Średzkiego dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie rozpatrzenia petycji.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2021 - 2033.
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, wpisanym do rejestru zabytków, nie będącym własnością Powiatu Średzkiego dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Murzynowie Kościelnym.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.