2020 rok - VI kadencja

Uchwała Nr 355/2020 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 31 marca 2020 r.

Uchwała Nr 355/2020
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511, 1571 i 1815), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej stanowiącym załącznik do uchwały Nr 231/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 września 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3.W razie nieobecności Starosty, Wicestarosty i Sekretarza funkcję kierownika Starostwa pełni Członek Zarządu w zakresie posiadanych uprawnień.”

2) § 17a ust. 1  pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wykonywanie zadań i kompetencji w zakresie kierowania Starostwem w   czasie   nieobecności   Starosty,   Wicestarosty   i   Sekretarza   lub  w  przypadku niemożności pełnienia przez nich obowiązków z innych przyczyn, w zakresie upoważnienia udzielonego przez Starostę.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
/-/ Ernest Iwańczuk

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 355/2020
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 31 marzec 2020 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej

            Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Zarząd Powiatu uchwala regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego. W związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce, powstała konieczność dostosowania dotychczasowych zapisów Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej do zaistniałej sytuacji. Ze względu na funkcjonowanie pracy Starostwa przyjęcie zmiany Regulaminu Organizacyjnego, stanowiącej załącznik  do niniejszej uchwały jest konieczne.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne i uzasadnione.

 

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia zasad wynagradzania dla ekspertów za prace w komisji egzaminacyjnej.
w sprawie nieodpłatnego przekazania dwóch skórzanych kombinezonów motocyklowych z napisem Policja, a także trzech kasków dla Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Powiatowe Centrum Inwestycji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale
w sprawie przekazania nieodpłatnie sprzętu medycznego na rzecz Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego Sp. z o.o.
w sprawie rozpatrzenia i przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Powiatu Średzkiego.
w sprawie przystąpienia Powiatu Średzkiego do realizacji projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”
w sprawie wnioskowania o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wykonanie modernizacji wiaduktu kolejowego w km 47.900 linii kolejowej wąskotorowej Środa Miasto – Zaniemyśl.
zmieniająca uchwałę w sprawie warunków udzielenia pożyczki Spółce Szpital Średzki Serca Jezusowego sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie zatwierdzenia stawek dotacji dla szkół i placówek niepublicznych w 2020 roku.
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Członków.
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Spółdzielni Socjalnej HIT na okres do 3 miesięcy części nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Kórnickiej, oznaczonej jako działka nr 750/23.
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3662P Środa Wlkp. – Nekla na odcinku Bagrowo-Gablin”.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3662P Środa Wlkp. – Nekla w miejscowości Dębicz”.
w sprawie nabycia na własność Powiatu Średzkiego udziału w nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej oznaczonej numerem 750/22
w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Powiat Średzki od Gminy Dominowo nieruchomości położonych w Dominowie oraz w Orzeszkowie
w sprawie przekazania mienia stanowiącego własność Powiatu Średzkiego, będącego na stanie Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Szpital Średzki Serca Jezusowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale
w sprawie ustalenia formy zbycia oraz ceny sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury, a także sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w sprawie zbycia w drodze darowizny nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej jako działka nr 175 oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Powiatowe Centrum Inwestycji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej na okres do trzech miesięcy części powierzchni użytkowej w budynku znajdującym się przy ulicy Żwirki i Wigury 1 w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
w sprawie oddania w użyczenie na czas nieokreślony części budynku garażowego znajdującego się na działce nr 3190/8, położonej przy ul. Libelta 2 w Środzie Wielkopolskiej na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.
w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na czas nieokreślony części nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury 3.
w sprawie udzielenia zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 12) ustawy Prawo zamówień publicznych spółce Powiatowe Centrum Inwestycji Sp. z o.o. na wykonywanie powierzchniowego utrwalania nawierzchni dróg powiatowych.
w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Gminy Zaniemyśl, dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
w sprawie umorzenia należności pieniężnej z tytułu oddania nieruchomości w dzierżawę
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wykonanie modernizacji wiaduktu kolejowego w km 47.900 linii kolejowej wąskotorowej Środa Miasto – Zaniemyśl.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na realizację zadania pn. „Przebudowa DW 432 w m. Środa Wlkp. od skrzyżowania z ul. Fabryczną do skrzyżowania z ul. Zakładową”.
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Szpital Średzki Serca Jezusowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale
w sprawie przekazania nieodpłatnie sprzętu medycznego na rzecz Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego Sp. z o.o.
w sprawie wnioskowania o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Średzkiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
w sprawie przekazania mienia stanowiącego własność Powiatu Średzkiego, będącego na stanie Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie przekazania mienia stanowiącego własność Powiatu Średzkiego, będącego na stanie Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie przekazania mienia stanowiącego własność Powiatu Średzkiego, będącego na stanie Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.”
w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Średzkiego Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla powiatu średzkiego
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
w sprawie oddania w dzierżawę na czas nieokreślony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego części nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury 3.
w sprawie odstąpienia od rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.
w sprawie odstąpienia od rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych: podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w powiecie średzkim w 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania na realizację zadania pn. „Przebudowa DW 432 w m. Środa Wlkp. od skrzyżowania z ul. Fabryczną do skrzyżowania z ul. Zakładową”.
w sprawie przystąpienia Powiatu Średzkiego do realizacji programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, uruchomionego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie warunków udzielenia w roku 2019 pożyczki Spółdzielni Socjalnej Średzianka.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
zmieniająca uchwałę Nr 154/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zasad korzystania ze służbowych kart płatniczych
w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Średzkiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za 2019 rok
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Powiatowe Centrum Inwestycji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale.
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartych konkursów ofert w zakresach: podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, turystyki i krajoznawstwa oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w powiecie średzkim w 2020 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Średzkiego informacji o stanie mienia Powiatu Średzkiego
w sprawie wnioskowania o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Średzkiego.
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z rozliczenia dotacji przyznanej na realizację zadania publicznego w 2019 roku.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia drogi nr 2419P kategorii drogi powiatowej, na odcinku Lusówko – Lusowo, gm. Tarnowo Podgórne.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z rozliczenia dotacji przyznanych na realizację zadań publicznych w 2019 r.
w sprawie dokonania zamiany nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Średzkiego oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
w sprawie powołania Zespołu ds. Strategii.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Szpital Średzki Serca Jezusowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z rozliczenia dotacji przyznanych na realizację zadań publicznych w 2019 roku.
w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadania: podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, turystyki i krajoznawstwa, oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
w sprawie ogłoszenia Otwartych Konkursów Ofert na realizację zadań publicznych: podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, turystyki i krajoznawstwa, oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w powiecie średzkim w 2020 r.
w sprawie:powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie ochrony i promocji zdrowia w powiecie średzkim w 2020 r.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3672P w zakresie włączenia do drogi wojewódzkiej nr 432”.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: promocja i organizacja wolontariatu w powiecie średzkim w 2020 r.
w sprawie udzielenia zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 12) ustawy Prawo zamówień publicznych spółce Powiatowe Centrum Inwestycji Sp. z o.o. na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury związanej ze Średzką Koleją Wąskotorową”.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z rozliczenia dotacji przyznanych na realizację zadań publicznych w 2019 r.
w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadanie: ochrona i promocja zdrowia.
w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego: ochrona i promocja zdrowia w powiecie średzkim w 2020 r.
w sprawie:powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie promocji i organizacji wolontariatu w powiecie średzkim w 2020 r.
w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Gminy Zaniemyśl, dotyczącej zmiany uchwały Nr IV/36/2019 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej upoważnienia do realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie średzkim (V)”
w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej upoważnienia do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie średzkim (V)”
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie oddania w dzierżawę na czas określony do 3 miesięcy w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej przy ul. Strzeleckiej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej jako działka nr 19/16
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Powiatowe Centrum Inwestycji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale
w sprawie przyznania tytułu „Ambasador Powiatu Średzkiego 2019".
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Średzkiego spółkom wodnym na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z rozliczenia dotacji przyznanych na realizację zadań publicznych w 2019 roku.
w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadanie: promocja i organizacja wolontariatu.
w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego: promocja i organizacja wolontariatu w powiecie średzkim w 2020 r.
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania oraz podziału środków na dofinansowanie w 2020 roku dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki z uwzględnieniem doradztwa metodycznego
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie warunków udzielenia pożyczki Spółce Szpital Średzki Serca Jezusowego sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie warunków udzielenia pożyczki Spółce Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.
w sprawie udzielenia zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 12) ustawy Prawo zamówień publicznych spółce Powiatowe Centrum Inwestycji Sp. z o.o. na wykonywanie oznakowania pionowego i poziomego dróg powiatowych oraz wycinkę drzew.
w sprawie udzielenia zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 12) ustawy Prawo zamówień publicznych spółce Powiatowe Centrum Inwestycji Sp. z o.o. na wykonywanie remontów cząstkowych dróg powiatowych.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na realizację zadania pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu średzkiego”.
dotycząca zmiany Uchwały Nr 323/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 kwietnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr 280/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozszerzenie zakresu działalności Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z rozliczenia dotacji przyznanych na realizację zadań publicznych w 2019 roku.
w sprawie sporządzenia i przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Średzki za 2019 rok.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3672P w zakresie włączenia do drogi wojewódzkiej nr 432”.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z rozliczenia dotacji przyznanych na realizację zadań publicznych w 2019 roku.
w sprawie zatwierdzenia stawek dotacji dla szkół i placówek niepublicznych w 2020 roku.
w sprawie oddania w najem na rzecz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Środzie Wielkopolskiej na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej garażu o pow. 16,80 m², znajdującego się przy ul. Żwirki i Wigury 3 w Środzie Wielkopolskiej oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem.
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.
w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków.
w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Średzkiemu na 2020 rok.
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych, do zaciągania w 2020 roku zobowiązań z tytułu umów, nieujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
w sprawie rozpatrzenia i przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Powiatu Średzkiego.
w sprawie przekazania mienia stanowiącego własność Powiatu Średzkiego, będącego na stanie Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie przekazania mienia stanowiącego własność Powiatu Średzkiego, będącego na stanie Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
zmieniająca uchwałę Nr 253/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie formy i warunków pierwszych przetargów na sprzedaż działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych numerami: 3831/6, 3831/7, 3831/8, 3831/9.
w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych jako działki nr 3871/1 i 3872/1