2020 rok

Zarządzenie Wewnętrzne nr 13/2020 Starosty Średzkiego z dnia 29 września 2020 r.

 Zarządzenie Wewnętrzne nr 13/2020
Starosty Średzkiego
z dnia 29 września 2020 roku

zmieniające zarządzenie nr 12/2020 Starosty Średzkiego z dnia 5 sierpnia 2020 roku w sprawie zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz wypłacania ekwiwalentu za pranie, czyszczenie lub naprawę wydanej odzieży, obuwia roboczego.

Na podstawie art. 2376 - art. 23710ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) zarządzam, co  następuje:

§ 1.

W Zarządzeniu Wewnętrznym Nr 12/2020 Starosty Średzkiego z dnia 5 sierpnia 2020 w sprawie zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz wypłacania ekwiwalentu za pranie, czyszczenie lub naprawę wydanej odzieży, obuwia roboczego, wprowadzam następujące zmiany:
1) dodaje się w § 1 punkt 11 i 12, które otrzymują brzmienie:

 „11. Pracownikom mającym bezpośredni kontakt z klientem, pracownikom przeprowadzającym czynności kontrolne oraz pozostałym pracownikom Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. w razie potrzeby przysługują środki ochrony indywidulanej celem ochrony przed zagrożeniami związanymi z możliwością zakażenia wirusem SARS – COV2 (załącznik nr 1).

12. W celu ochrony przed zagrożeniami związanymi z możliwością zakażenia wirusem SARS – COV2 – pomieszczenia Starostwa oraz auta służbowe będą regularnie ozonowane, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.”

2)     załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3)     dodaje się załącznik nr 3, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4)     dodaje się załącznik nr 4, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu Średzkiego.

§ 3.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Starosta
/-/ Ernest Iwańczuk

Załączniki:

 

 

 

w sprawie powołania Komisji do spraw zniszczenia weksli i deklaracji wekslowych
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
zmieniające zarządzenie nr 15/2020 Starosty Średzkiego z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia zasad pracy zdalnej dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej w celu zapobiegania i przeciwdziała COVID-19.
w sprawie ustalenia zasad pracy zdalnej dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej w celu zapobiegania i przeciwdziała COVID-19
w sprawie: powołania komisji do dokonania wydzielenia i oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania.
zmieniające zarządzenie nr 12/2020 Starosty Średzkiego z dnia 5 sierpnia 2020 roku w sprawie zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz wypłacania ekwiwalentu za pranie, czyszczenie lub naprawę wydanej odzieży, obuwia roboczego.
w sprawie zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz wypłacania ekwiwalentu za pranie, czyszczenie lub naprawę wydanej odzieży, obuwia roboczego.
w sprawie ustalenia i wprowadzenia procedury przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. i na stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Średzkiego.
w sprawie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej na celu ochrony zdrowia i życia pracowników oraz interesantów
w sprawie przeprowadzenia ozonowania wszystkich pomieszczeń zajmowanych przez Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie wdrożenia działań mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników i interesantów Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie powołania komisji w celu wyłączenia materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie procedury przygotowania wniosków do projektów uchwał i uchwał zarządu zmieniających uchwałę budżetową oraz uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej