Oświadczenia, apele, opinie Rady Powiatu

OŚWIADCZENIE Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 kwietnia 2010 r.

 

OŚWIADCZENIE
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 27 kwietnia 2010 roku

w sprawie oceny realizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Średzkiego na lata 2004-2014.

 

Na podstawie § 19 ust. 2 pkt 3 i § 50 ust. 1 uchwały Nr XXVIII/130/2001 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 sierpnia 2001 roku w sprawie statutu Powiatu Średzkiego (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 123, poz. 2398 ze zmianami), Rada Powiatu Średzkiego oświadcza, że:

§ 1. Na podstawie „Raportu z przebiegu realizacji w 2009 roku, projektów i zadań, zamieszczonych w programach operacyjnych, zawartych w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego 2008 - 2015", opracowanego przez Komisję Strategii i Planowania Rozwoju, ocenia pozytywnie realizację Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Średzkiego w latach 2004-2009.

§ 2. Oświadczenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady
/-/ mgr Andrzej Gniotowski

 

Załącznik do oświadczenia:

  • Raport z przebiegu realizacji w 2009 roku, projektów i zadań zamieszczonych w programach operacyjnych, zawartych w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego na lata 2008 - 2015 stan na dzień 31.12.2009 r. - do pobrania (plik pdf)

 

Uzasadnienie
do Oświadczenia
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 27 kwietnia 2010 roku

w sprawie oceny realizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Średzkiego na lata 2004-2014.

W dokumencie pn. „Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Średzkiego na lata 2004-2014", przyjętym uchwałą Nr XV/87/2004 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 maja 2004 r., w ramach monitorowania Strategii zapisano zadanie dla Rady Powiatu w zakresie oceny realizacji Strategii, dokonywanej na sesji absolutoryjnej każdego roku. Opracowany przez Komisję Strategii i Planowania Rozwoju Raport z przebiegu realizacji, w latach 2004-2008, projektów i zadań zamieszczonych w programach operacyjnych, zawartych w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego na lata 2008-2015, pozwala pozytywnie ocenić realizację Strategii Rozwoju Społeczno -  Gospodarczego Powiatu Średzkiego w latach 2004-2009.

 

w sprawie funkcjonowania spółki Powiatowe Centrum Inwestycji.
w sprawie ograniczenia koszenia trawy.
w sprawie stanowiska Rady Powiatu Średzkiego w kwestii bardzo trudnej sytuacji na rynkach rolnych, głównie trzody chlewnej.
w sprawie weryfikacji likwidacji zakładu AQUAFORM S.A. w Środzie Wielkopolskiej, w ramach nadzoru właścicielskiego Skarbu Państwa.
w sprawie zwiększenia jednostkom samorządu terytorialnego udziału w dochodach publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, a w szczególności zapewnienia odpowiednich warunków pracy i płacy pracownikom instytucji pomocy społecznej.
o otwartość i niesienie pomocy osobom powracającym do ojczyzny z terenów byłego ZSRR.
w sprawie zmiany lokalizacji przeprawy mostowej na rzece Warcie w ramach rządowego programu „Mosty dla regionów".
w sprawie przyjęcia Karty Samorządności.
w sprawie ustanowienia 2018 roku Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919
w sprawie wyrażenia poparcia dla Apelu Rady Miasta i Gminy Kórnik o realizację zadania inwestycyjnego polegającego na budowie drogi na odcinku od drogi ekspresowej S11, od węzła Kórnik Północ do autostrady A2, do węzła Poznań Wschód.
w sprawie uczczenia 100. rocznicy działalności szpitala w Środzie Wielkopolskiej
w sprawie projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym"
w sprawie pomocy rolnikom dotkniętym stratami w uprawach rolnych
w sprawie zajęcia stanowiska w zakresie działań dotyczących przyszłości Szpitala Średzkiego sp. z o.o.
w sprawie poparcia postulatów rolników z powiatu średzkiego skierowanych do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
w sprawie oceny realizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Średzkiego na lata 2004-2014.
w sprawie wyrażenia poparcia dla Uchwały Nr XXIV/189/2013 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 24 października 2013 roku w sprawie zwrócenia się do Sejmu RP i Senatu RP z apelem o zmianę ustawy Kodeks wyborczy w zakresie wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych do Sejmu RP, w 460 okręgach jednomandatowych.
w sprawie poparcia Deklaracji Legionowskiej
do Mieszkańców, Przedsiębiorców, Gmin Powiatu Średzkiego i Gmin sąsiadujących z Powiatem Średzkim oraz Osób, którym los Średzkiego Szpitala nie jest obojętny.
w sprawie wyrażenia uznania dla Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej Pani Emilii Ostrowskiej.
w sprawie utworzenia w mieście Środa Wielkopolska ośrodka egzaminowania w zakresie uzyskania prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A.
w sprawie oceny realizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Średzkiego na lata 2004-2014.
w sprawie przywrócenia możliwości przeprowadzania uboju rytualnego.
w sprawie oceny realizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Średzkiego na lata 2004-2014.
w sprawie zintensyfikowania prac mających na celu zapobieganie niszczeniu dróg powiatowych i gminnych przez samochody ciężarowe.
w sprawie oceny realizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Średzkiego na lata 2004-2014.
dotyczące przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Średzkiego w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. w spółkę kapitałową.
w sprawie działań podejmowanych przez resort finansów zmierzających do zmniejszenia deficytu sektora finansów publicznych w najbliższych latach.
dotyczące przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Średzkiego w sprawie działań Zarządu Powiatu Średzkiego na rzecz zmiany formy prawnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
w sprawie oceny realizacji „Rocznego programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2009 r."
w sprawie oceny realizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Średzkiego na lata 2004-2014.
w sprawie oceny realizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Średzkiego na lata 2004-2014.
dotyczące przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Średzkiego w sprawie podjęcia działań przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rzecz uruchomienia rządowego programu zwalczania choroby Aujeszky'ego.
w sprawie oceny realizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Średzkiego na lata 2004-2014.