Język migowy

Informacja

Osoba, która nie słyszy albo jest niesłysząca i niewidząca może uzyskać bezpłatną pomoc przy załatwianiu spraw
w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.

W związku z ustawą z 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r. Nr 209, poz.1243 i 2012 r. poz. 996) w tutejszym Starostwie obsługa osób uprawnionych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w ww. ustawie, tj. :

1. Osoba uprawniona (osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się) ma prawo do korzystania z pomocy osoby przybranej.Osobą przybraną może być osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w Starostwie.

Powyższe prawo może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1167).

2. Przetwarzanie informacji i danych w czasie korzystania przez osobę uprawnioną z pomocy osoby  świadczącej usługę tłumacza PJM (polski język migowy), SJM (system języka migowego) lub SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych) odbywa się w celu zapewnienia jej możliwości komunikowania się z tut. Starostwem.

3.  Środkami wspierającymi komunikowanie się ze Starostwem są:

- strona internetowa  http://www.powiatsredzki.pl/pl.html oraz BIP -  http://bip.powiatsredzki.pl/bip/jezyk-migowy.html

- poczta elektroniczna (adresy wydziałów dostępne na stronie internetowej Starostwa  http://www.powiatsredzki.pl/pl.html w module POWIAT zakładka Starostwo Powiatowe),

- faks nr 61 286 67 31

4. Osoba uprawniona ma prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się. Osoba uprawniona, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, ma prawo do współdecydowania wraz z rodzicami lub opiekunami prawnymi o wybranej formie komunikowania się.

5. Starostwo zapewnia możliwość korzystania przez osoby uprawnione z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, co nie wyklucza możliwości korzystania z innych uprawnień.

6. W przypadku braku możliwości zapewnienia świadczenia usługi tłumacza przez pracownika Starostwa lub jednostki organizacyjnej powiatu, zostanie zapewniony dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM lub SKOGN  wpisanego do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego.

7. Usługa tłumacza, określona w pkt 6, zwana „świadczeniem" jest bezpłatna dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zmianami).

8. Osoba uprawniona, będąca osobą niepełnosprawną (patrz pkt 7) jest zobowiązana zgłosić do Starostwa - chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się - co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyjątkiem sytuacji nagłych.

9. Zgłoszenie opisane w pkt 8 winno zawierać informacje zawarte w formularzu - do pobrania.

10. Zgłoszenia można dokonać:

- elektronicznie na adres e-mail: starostwo@powiatsredzki.pl

- faksem na nr 61 286 67 31

- złożyć w Sekretariacie Starostwa lub w Punkcie Obsługi Klienta (Środa Wlkp. ul. Daszyńskiego 5).

11. Po wpłynięciu do Starostwa zgłoszenia określonego w pkt 10, obsługa osoby uprawnionej nastąpi w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.

12. Starostwo, jeśli nie będzie miało możliwości realizacji świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN zawiadomi wraz z uzasadnieniem osobę  uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji określonych uprawnień.

13. Osoba realizująca świadczenie usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN jest obowiązana zachować w tajemnicy informacje związane z osobą uprawnioną. Powyższego przepisu nie stosuje się w przypadku gdy:

- zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia osoby uprawnionej lub innych osób,

- osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy wyrażą zgodę na ujawnienie tajemnicy.

14. Starostwo udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek.