Wykonywanie budżetu

Informacja dotycząca wykonania budżetu - 2019 rok

 
Podstawa prawna podania informacji - art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, ze zm.).
 
 
Informacja dotycząca wykonania budżetu za I kwartał 2019 r.:    
 
Dochody:          14.515.535,76 zł,   
 
Wydatki:          11.459.887,85 zł,  
 
Przychody:         3.244.359,56 zł,    
 
Rozchody:          3.469.814,03 zł,  
 
Nadwyżka:         3.055.647,91 zł.  
 
 
Informacja dotycząca wykonania budżetu za II kwartał 2019 r.:
 
Dochody:          28.307.697,63 zł,   
 
Wydatki:          25.807.587,48 zł,  
 
Przychody:         11.554.359,56 zł,    
 
Rozchody:          3.789.888,06 zł,  
 
Nadwyżka:         2.500.110,15 zł.    

Informacja dotycząca wykonania budżetu za III kwartał 2019 r.:
 
Dochody:          41.976.191,56 zł,   
 
Wydatki:          39.946.813,94 zł,  
 
Przychody:         11.554.359,56 zł,    
 
Rozchody:          4.054.662,09 zł,  
 
Nadwyżka:         2.029.377,62 zł.  

 

Informacja dotycząca wykonania budżetu za IV kwartał 2019 r.:

Dochody:          59.075.985,47 zł,

Wydatki:          61.964.528,37 zł,

Przychody:       14.049.359,56 zł,

Rozchody:          5.899.436,12 zł,

Nadwyżka:         2.888.542,90 zł.

 


Informacja z wykonania budżetu za 2019 rok - na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(Dz. U. z 2019 r., poz. 869, 1649 i 2245 oraz Dz.U. z 2020 r., poz. 284 i 374).

Dochody:    59.084.932,71 zł,

Wydatki:     61.964.528,37 zł,

Przychody:  14.049.359,56 zł,

Rozchody:    5.899.436,12 zł,

Deficyt:        2.879.595,66 zł.

Wykorzystane środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: 837.618,73 zł.

Na koniec 2019 roku nie występują zobowiązania wymagalne.

Dotacje otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego: 156.860,08 zł.

Dotacje udzielone jednostkom samorządu terytorialnego: 1.596.960,25 zł.

W roku 2019 nie udzielono:
-
poręczeń oraz gwarancji,
- ulg, odroczeń oraz umorzeń,
- pomocy publicznej.

Dług publiczny na dzień 31.12.2019 r. wynosi 35.501.955,88 zł.