Wykonywanie budżetu

Informacja dotycząca wykonania budżetu za 2006 r.

 
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Zarząd Powiatu przedstawia organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz powiatowej biblioteki publicznej.
Sprawozdanie z wykonania budżetu jst obejmuje wykonanie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz informację na temat realizacji gospodarki pozabudżetowej.
 
Dochody planowane w  kwocie 31.992.484 zł, wykonano w kwocie 32.062.725,72 zł, tj. w 100,2%. Źródłami dochodów w roku 2006 były dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone oraz zadania własne powiatu , bieżące i inwestycyjne, dotacje od innych jst oraz dotacje z funduszy celowych, subwencja ogólna oraz dochody własne, w tym udziały w podatku dochodowym od os.fiz.(10,25%) oraz podatku dochodowym od os. prawnych (1,40%). Subwencje przekazano w 100%, dotacje zostały wykorzystane wg potrzeb, wykonanie dochodów własnych okazało się nieco wyższe (103.3%) aniżeli planowane.
 
Planowane w kwocie 36.726.272 wydatki wykonano w wysokości 35.821.963,05 zł, tj w 97,5%, w tym:
  • wydatki bieżące plan  30.227.415 zł, wykonanie 29.403.77,61 zł
  • wydatki majątkowe plan 6.498.857 zł, wykonanie 6.418.185,44 zł, w tym wydatki na inwestycje: 5.525.326,61 zł
Przekazano dotację dla niepublicznych placówek oświatowych, instytucji kultury - biblioteki publicznej oraz stowarzyszeń realizujących zadania powiatu o charakterze publicznym, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przekazano dotacje gminom i powiatom (przede wszystkim z zakresu oświaty i pomocy społecznej).
 
Deficyt: 3.759.237,33 zł.
 
Mimo niższego, niż planowane wykonania wydatków zadania powiatu zostały wykonane.
 
Należności wynoszą łącznie 455.129,32, z czego 428.500 zł to należności z tytułu pożyczek udzielonych SP ZOZ - owi.
 
Zobowiązania  - 8.014.826,36,  z czego 6.337.756,92 dotyczą zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
Zobowiązania SP ZOZ - u wynoszą 3.061.339 zł, w tym wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług - 530.166 zł.
  
W okresie sprawozdawczym Powiat zaciągnął następujące kredyty i pożyczki:
- w BOŚ   - kredyt 959.119,73 (szpital)
                - kredyt 957.105,37 (Nowe Miasto),
                - kredyt 395.672,98 (LO - elewacja)
                - kredyt 180.000 (LO - infrastruktura sportowa)
-   w PKO BP - kredyt na wydatki bieżące - 185.098,57
-   w BGK - pożyczka na prefinansowanie 439.223,37 (szpital)
-   z gminy Nowe Miasto - 120.000
 
Razem: 3.236.220,02 zł
 
Spłacono następujące kredyty i pożyczki:
-  w BOŚ   - kredyt 335.450,
                - kredyt 174.996,
                - kredyt 137.496,
-    w BGK  - pożyczka na prefinansowanie 439.223,37
                 - kredyt 72.842,03
-    gminie Nowe Miasto  - 120.000 zł
 
Razem: 1.280.007,40 zł.
 
Zadłużenie na 31.12.2007r. wyniosło 6.337.756,92 i jest o 1.080.362,78 niższe od pierwotnie zakładanego.
 
Uchwała Nr 36/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Średzkiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2006 r.
Uwaga: pod uchwałą opublikowana jest treść sprawozdania.