Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały - 2019 rok VI kadencja

Uchwała Nr VII/47/2019Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 lutego 2019 roku
 
Uchwała Nr VII/47/2019
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 28 lutego 2019 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Środa Wielkopolska w formie dotacji celowej na zadania z zakresu działalności gminnych instytucji kultury na rok 2019.              

Na podstawie art. 7a, art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.), art. 7 ust. 1 pkt. 9  ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz  art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz art. 47 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Powiatu Średzkiego uchwala,  co następuje:              

§ 1. 1. Powiat Średzki udziela Gminie Środa Wielkopolska pomocy finansowej w kwocie 120 000 zł na rok 2019 z przeznaczeniem na realizację zadania własnego gminy związanego z działalnością gminnych instytucji kultury.                     
2. Szczegółowe zasady udzielania pomocy i zasady jej rozliczania zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Średzkim, a Gminą Środa Wielkopolska.              

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.              

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    


Przewodniczący Rady
/-/mgr Małgorzata Fertała


Uzasadnienie
do Uchwały Nr VII/47/2019
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 28 lutego 2019 roku  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Środa Wielkopolska w formie dotacji celowej na zadania z zakresu działalności gminnych instytucji kultury na rok 2019.              

Zgodnie z art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, związki i stowarzyszenia powiatów mogą sobie wzajemnie, bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.            
Jednocześnie na podstawie art. 12 pkt. 11 tej ustawy do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu.
Dodatkowo na podstawie art. 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, natomiast art. 220 tej ustawy określa, iż z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomocy rzeczowej.            
Decyzją Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 lutego 2019 r. środki w wysokości 120 000 zł zostaną przekazane w formie pomocy finansowej dla Gminy Środa Wielkopolska, a następnie przesunięte do Muzeum Ziemi Średzkiej  w ramach zakończenia jego tworzenia.            
Konieczne jest poniesienie dodatkowych nakładów finansowych, które umożliwią kontynuowanie podjętych wcześniej działań, mających na celu realizację projektu pozyskiwania zbiorów.            
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.  


Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Małgorzata Fertała
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (06/03/2019 09:46:51)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (06/03/2019 09:46:51)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (06/03/2019 09:46:51)
Lista wiadomości