Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały - 2019 rok VI kadencja

Uchwała Nr VII/46/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 lutego 2019 r.
Uchwała została opublikowana
w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego
z dnia 18 marca 2019 r. poz. 2997

Uchwała Nr VII/46/2019
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 28 lutego 2019 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.), art. 211, 212, 214 pkt. 1, 215, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), uchwala się, co następuje:  

§ 1. W uchwale nr IV/23/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok, zmienionej uchwałą nr V/41/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 stycznia 2019 roku, uchwałą nr 59/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 5 lutego 2019 roku, uchwałą nr 62/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 lutego 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany:  

1. w § 1 ust. 1
zwiększa się dochody budżetu powiatu
o kwotę 425.262,75,-
do kwoty 55.196.795,75,-  

- zwiększa się dochody bieżące
o kwotę 452.262,75,-
do kwoty 47.667.480,05,  

2. w § 1 ust. 2 pkt 1)
zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat
o kwotę 173.271,75,-
do kwoty 7.145.988,75,-  

3. w § 2 ust. 1
zwiększa się wydatki budżetu powiatu
o kwotę 452.262,75,-  
do kwoty 61.357.659,63,-                                                        

- zwiększa się wydatki bieżące
o kwotę 445.804,98,-  
do kwoty 47.542.162,81,-  

- zwiększa się wydatki majątkowe
o kwotę 6.457,77,-      
do kwoty 13.815.496,82,- 

4. w § 2 ust. 2 pkt 1)
zwiększa się wydatki finansowane dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
o kwotę 173.271,75,-
do kwoty 7.145.988,75,-  

5. w § 2 ust. 2 pkt 5)
zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
w części związanej z realizacją zadań jst
o kwotę 6.457,77,-
do kwoty 2.972.829,60,-  

5. § 4 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.754.996,82 zł,
w tym:
- dotacje celowe - 2.754.996,82,
zgodnie z załącznikiem nr 11,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.703.706, w tym:
- dotacje celowe - 894.700 zł,
- dotacje podmiotowe - 1.809.006 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 12."  

§ 2. Po dokonanych zmianach o których mowa w § 1 niniejszej uchwały załączniki nr 1, 2, 4, 5a, 5b, 8b, 11 i 12 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4a, 4b, 5a, 6 i 7.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący Rady
/-/mgr Małgorzata Fertała


Załączniki do uchwały:


Uzasadnienie
do uchwały nr VII/46/2019
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 28 lutego 2019 roku  

I. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 452.262,75 zł.
Powyższa kwota jest wynikiem:
1. zwiększenia o kwotę 89.626 zł (rozdział 70005) w związku z wpływem odszkodowań za działki Powiatu Średzkiego, które przeznaczone są pod drogę krajową - ekspresową i przeszły z mocy prawa na własność Skarbu Państwa,
2. zwiększenia o kwotę 155.115 zł (rozdział 75801) subwencji oświatowej w związku z pismem Ministra Finansów nr ST8.4750.2.2019 z dnia 13 lutego 2019 r.,
3. zwiększenia o kwotę 34.250 zł (rozdział 85510) wpływów z gmin do Publicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w związku z przyjęciem nowych wychowanków do placówki,
4. zwiększenia planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:
- w rozdziale 70005 o kwotę 1.705 zł; odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków Starostwa Powiatowego,
- w rozdziale 75411 o kwotę 128.981 zł; odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
- w rozdziale 85203 o kwotę 42.585,75 zł; odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.31.2019.7 z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ostatecznych kwot dotacji celowych.  

II. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 452.262,75 zł.
Powyższa kwota jest wynikiem dokonania zmian w planie wydatków w następujących jednostkach: 
PUBLICZNEJ PLACÓWCE OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ
Zwiększenie o kwotę 34.250 zł (rozdział 85510) planu wydatków na zakup odzieży, bielizny, obuwia dla wychowanków oraz na wynagrodzenia osobowe i ubezpieczenia społeczne. 

KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
Zwiększenie o kwotę 128.981 zł (rozdział 75411) wydatków finansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego.  
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
Zwiększenie o kwotę 42.585,75 zł (rozdział 85203) wydatków finansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego.

STAROSTWIE POWIATOWYM
W planie wydatków bieżących dokonuje się:
1. zwiększenia o kwotę 421.705 zł (rozdział 70005) z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowań w związku z wydaną decyzją - zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, dotyczącą budowy obwodnicy oraz na wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego,
2. zmniejszenie o kwotę 41.342,77 zł (rozdział 75020) w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżących potrzeb,
3. zmniejszenie o łączną kwotę 330.374 zł (rozdział 80102 - 240.000 zł, rozdział 80120 - 20.374 zł, rozdział 80130 - 70.000 zł) planu dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,
4. zwiększenie o kwotę 40.000 zł (rozdział 80115) w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb,
5. zwiększenie o kwotę 30.000 zł (rozdział 80120) w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb,
6. zwiększenia o kwotę 120.000 zł (rozdział 92118) z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Środa Wielkopolska na realizację zadania związanego z działalnością gminnych instytucji kultury.      
W planie wydatków majątkowych dokonuje się:
1. zwiększenia o kwotę 6.457,77 zł (rozdział 85195) z przeznaczeniem na zadanie pn. „udzielenie dotacji dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych miedzy podmiotami leczniczymi samorządu województwa"", zgodnie z pismem z Urzędu Marszałkowskiego nr DZ-I-1.9024.70.2017 z 29.01.2019 r.  

III. Poza ww. zmianami w planie wydatków dokonuje się:
-     przeniesień wydatków finansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat między paragrafami w ramach rozdziału 70005 w Starostwie Powiatowym,
-     przeniesień wydatków między paragrafami w ramach rozdziału 92605 w Starostwie Powiatowym w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia sędziów w zawodach. 

IV. W uchwale V/41/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 stycznia 2019 r. uwzględniono 200.000 zł pożyczki, która zostanie spłacona w 2019 roku przez Szpital Średzki Sp. z o.o., a która nie została spłacona w 2018 roku. W uchwale tej dokonano również błędu pisarskiego. Błędnie wpisano, że dokonuje się podziału rezerw, gdzie zamiarem było zmniejszenie planu rezerw.


Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Małgorzata Fertała
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (06/03/2019 08:56:57)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (06/03/2019 08:56:57)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (19/03/2019 07:21:07)
Lista wiadomości