Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały - 2018 rok VI kadencja

Uchwała Nr IV/33/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2018 roku

Uchwała Nr IV/33/2018
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 20 grudnia 2018 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), § 3 pkt 1 i 3 uchwały Rady Powiatu Średzkiego Nr XIX/115/2015 z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami z zasobu powiatowego, Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:              

§ 1. W uchwale Rady Powiatu Średzkiego Nr LIX/486/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego dokonuje się następującej zmiany:
- § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Wyraża zgodę na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Kijewie, oznaczonej numerem działki 155/55 o powierzchni 0,2415 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1D/00052988/0 na nieruchomość położoną w Środzie Wielkopolskiej, oznaczoną numerami działek: 2748/6 o powierzchni 0,0737 ha i 2744/7 o powierzchni 0,0028 ha, zapisaną w księdze wieczystej nr PO1D/000052199/2, stanowiącą własność Spółki Środa XXI Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Daszyńskiego 5 w Środzie Wielkopolskiej."              

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.              

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

/-/mgr Małgorzata Fertała
Przewodniczący Rady                                  

Uzasadnienie
do Uchwały Nr IV/33/2018
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 20 grudnia 2018 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego.                

Z uwagi na fakt, że dotychczasowa działka nr 2748/3 uległa podziałowi na działki nr: 2748/5 i 2748/6, a ponadto działka nr 2748/5, która została wydzielona pod inne urządzenia techniczne (tablice reklamowe dotyczące oferty edukacyjnej spółki Środa XXI Sp. z o. o.), nie będzie przedmiotem zamiany, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Małgorzata Fertała
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ziętek (28/12/2018 07:38:40)
  • publikację informacji: Anna Ziętek (28/12/2018 07:39:37)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ziętek (28/12/2018 07:38:40)
Lista wiadomości