Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały - 2018 rok V kadencja

Uchwała Nr LXVI/556/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 17 października 2018 r.

Uchwała  Nr LXVI/556/2018
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 17 października 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieokreślony nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego położonych w Środzie Wielkopolskiej oznaczonych jako działki nr: 3787, 3790, 3848, 3779, 3825, 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4067, 4068, 4069, 3831/3, 3838, 3833, 3837, 3834, 3835, 3896, 3931, 3925, 3919 oraz 3926              

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), § 4 uchwały Rady Powiatu Średzkiego nr XIX/115/2015 z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami z zasobu powiatowego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r., poz. 527), Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:              

§ 1. Wyraża zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy i oddanie z dniem 1 stycznia 2019 roku w dzierżawę na cele rolnicze na czas nieokreślony na rzecz dotychczasowych dzierżawców nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych jako działki nr:
 • 3787, 3790, 3848, 3837, 3931, 3925, 3919 o łącznej powierzchni 7,7707 ha, zapisane obecnie w księdze wieczystej KW nr PO1D/00032243/0,
 • 3779, 3896 o łącznej powierzchni 3,8160 ha, zapisane obecnie w księdze wieczystej KW nr PO1D/00059446/8,
 • 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4067, 4068, 4069 o łącznej powierzchni 12,4851 ha, zapisane obecnie w księdze wieczystej KW nr PO1D/00047072/8,
 • 3825, 3834, 3835 o łącznej powierzchni 42,3562 ha, zapisane obecnie w księdze wieczystej KW nr PO1D/00056025/0,
 • 3831/3 o powierzchni 28,3179 ha, zapisana obecnie w księdze wieczystej KW nr PO1D/00056026/7, 
 • 3838 o powierzchni 24,4720 ha, zapisana obecnie w księdze wieczystej KW nr PO1D/00056026/7,
 • 3833 o powierzchni 2,0511 ha, zapisana obecnie w księdze wieczystej KW nr PO1D/00039537/7,
 • 3926 o powierzchni 0,6818 ha, - w udziale wynoszącym 2156/10000, zapisana obecnie w księdze wieczystej KW nr PO1D/00058328/8.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.              

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  


Przewodniczący Rady
/-/ Ewa Kusik


Uzasadnienie
do uchwały Nr LXVI/556/2018
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 17 października 2018 roku    


w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieokreślony nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego położonych w Środzie Wielkopolskiej oznaczonych jako działki nr: 3787, 3790, 3848, 3779, 3825, 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4067, 4068, 4069, 3831/3, 3838, 3833, 3837, 3834, 3835, 3896, 3931, 3925, 3919 oraz 3926              

W wyniku przeprowadzonych przetargów oraz negocjacji zawarte zostały umowy dzierżawy gruntów rolnych obejmujące działki ewidencyjne przywołane w niniejszej uchwale. Umowy te wygasają w dniu 31 grudnia 2018 roku. Zgodnie z art. 12 pkt 8 lit. a ustawy o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady powiatu jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Ponadto zgodnie z zapisami art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami zawarcie umów dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata następuje w drodze przetargu. Rada Powiatu może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów. Dotychczasowi dzierżawcy gruntów opisanych w niniejszej uchwale wyrazili zainteresowanie dalszą dzierżawą tych gruntów. Z uwagi na dobrą stosunki łączące Powiat Średzki z dotychczasowymi dzierżawcami opisanych nieruchomości, którzy terminowo opłacają czynsz dzierżawny oraz nie sprzeciwiają się działaniom inwestycyjnym Powiatu, wskutek których wielokrotnie zaistniała konieczność zmian umów dzierżawy poprzez jej aneksowanie i wyłączanie części nieruchomości z przedmiotu umowy, uzasadnione jest oddanie przedmiotowych nieruchomości w dzierżawę na cele rolnicze dotychczasowym dzierżawcom w trybie bezprzetargowym na czas nieokreślony. Czas nieokreślony wskazano dlatego, że wypowiedzenie umowy dzierżawy gruntów rolnych zawartej na czas określony rodzi spore problemy z uwagi na zasadę trwałości umowy terminowej. Wypowiedzenie takiej umowy w pewnych sytuacjach jest niemożliwe, nawet jeśli przewidują to zapisy zawartej umowy - w przeciwieństwie do umowy zawartej na czas nieoznaczony.            
Mając powyższe na uwadze podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Ewa Kusik
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (23/10/2018 09:32:54)
 • publikację informacji: Paulina Tokarek (23/10/2018 09:32:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Manuela Zimowska (24/10/2018 14:53:13)
Lista wiadomości