Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały - 2018 rok V kadencja

Uchwała Nr LXI/508/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 czerwca 2018 r.
 
Uchwała Nr LXI/508/2018
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 19 czerwca 2018 roku


w sprawie zmiany uchwały nr LIX/479/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 kwietnia 2018 roku
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Środa Wielkopolska polegającej na wykonaniu powierzchniowego podwójnego utrwalenia nawierzchni dróg w Gminie Środa Wielkopolska.                

Na podstawie art. 7a, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:            

§ 1.
  W  uchwale nr LIX/479/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Środa Wielkopolska polegającej na wykonaniu powierzchniowego podwójnego utrwalenia nawierzchni dróg w Gminie Środa Wielkopolska, dokonuje się następującej zmiany:  

- § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Pomoc rzeczowa, o której mowa w ust. 1 zostanie sfinansowana w 2018 roku z budżetu Powiatu w wysokości nie wyższej niż 635.000  złotych (słownie: sześćset trzydzieści pięć tysięcy złotych).
 

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
/-/ Ewa Kusik


Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXI/ 508 /2018
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 19 czerwca 2018 roku  

w sprawie zmiany uchwały nr LIX/479/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 kwietnia 2018 roku
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Środa Wielkopolskapolegającej na wykonaniu powierzchniowego podwójnego utrwalenia nawierzchni dróg w Gminie Środa Wielkopolska.

Pismem z dnia 12 czerwca 2018 r. Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska zwrócił się do Zarządu Powiatu Średzkiego z prośbą o udzielenie Gminie pomocy rzeczowej polegającej na wykonaniu powierzchniowego podwójnego utrwalenia nawierzchni dróg gminnych w gminie Środa Wielkopolska - drogi o przebiegu Mączniki- Dębicz. Z uwagi na to, że wykonanie ww. prac w istotny sposób poprawi stan techniczny dróg gminnych i wpłynie na bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego - zasadne jest udzielenie ww. pomocy rzeczowej. Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o samorządzie powiatowym, które umożliwiają udzielenie pomocy finansowej lub rzeczowej innym jednostkom samorządu terytorialnego, po określeniu jej przez organ stanowiący j.s.t. odrębną uchwałą - podjęcie niniejszej uchwały jest także prawnie uzasadnione.
   
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Ewa Kusik
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (25/06/2018 11:53:49)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (25/06/2018 11:53:49)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (25/06/2018 11:53:49)
Lista wiadomości