Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Prawo » Uchwały Rady Powiatu » Uchwały - 2018 rok V kadencja

Uchwała Nr LX/ 491 /2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 maja 2018 r.

Uchwała  Nr LX/491/2018

Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 29 maja 2018 roku    

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie średzkim (IV)" w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek Pracy Wielkopolskiego  Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ.
   

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.) Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:  

§ 1. W uchwale nr LVII/460/2018 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie średzkim (IV)" w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek Pracy Wielkopolskiego  Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ,wprowadza się następującą zmianę:

- w § 1 zapis: „Całkowity koszt projektu: 1 045 802,16 zł: rok 2018 -    805 802,16 zł rok 2019 -    240 000,00 zł"
zastępuje się zapisem:
„Całkowity koszt projektu: 1 047 542,81 zł: rok 2018 -    805 802,16 zł rok 2019 -    241 740,65 zł"  

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
/-/ Ewa Kusik                        


Uzasadnienie
do Uchwały Nr LX/ 491 /2018
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 29 maja 2018 roku 

zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie średzkim (IV)" w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek Pracy Wielkopolskiego  Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ.                

Pismem  o numerze WUP XI/2.11/922/1.10/2018 z dnia 07 maja 2018 r., Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wskazał, iż należy zweryfikować złożony wiosek o dofinansowanie określonego wyżej projektu poprzez zwiększenie kwoty dofinansowania na 2019 r. do wysokości wskazanej w wezwaniu do składania wniosków, tj. do kwoty 241 740,65 złotych. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Ewa Kusik
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (01/06/2018 14:48:17)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (01/06/2018 14:48:17)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (01/06/2018 14:48:17)
Lista wiadomości