Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
Uchwała Nr 68/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Uchwała Nr 67/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r. w Powiecie Średzkim. Uchwała Nr 66/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr 65/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr 64/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2019 r. w Powiecie Średzkim. Uchwała Nr 63/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania na realizację zadania pn. „Przebudowa DW432 na odcinku od ulicy Szlafroka do ulicy Lotniczej w Środzie Wielkopolskiej w zakresie budowy ścieżki rowerowej". Uchwała Nr 62/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok. Uchwała Nr 61/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników. Uchwała Nr 60/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie oddania w dzierżawę na czas nieokreślony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego części nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury 3. Uchwała Nr 59/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok. Uchwała Nr 58/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej budowy ulicy Leśnej w Zaniemyślu. Uchwała Nr 57/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Gminy Zaniemyśl, dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do projektu uchwały oraz ustalenia ich przebiegu, zgodnie z załącznikami mapowymi nr 2a, 2b, 2c i 2d do projektu ww. uchwały. Uchwała Nr 56/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2019 r. w Powiecie Średzkim. Uchwała Nr 55/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektów w ramach programu Erasmus+. Uchwała Nr 54/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej Uchwała Nr 53/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr 52/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Ośrodka Wsparcia- Środowiskowego Domu Samopomocy w Środzie Wielkopolskiej na rok 2019. Uchwała Nr 51/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie odroczenia terminu spłaty odsetek od pożyczki udzielonej Szpitalowi Średzkiemu Serca Jezusowego Spółka z o.o. w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr 50/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie warunków udzielenia pożyczki Spółce Szpital Średzki Serca Jezusowego sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej. Uchwała Nr 49/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z rozliczenia dotacji przyznanych na realizację zadań publicznych w 2018 roku. Uchwała Nr 48/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie sporządzenia i przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Średzki za 2018 rok. Uchwała Nr 47/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia stawek dotacji dla szkół i placówek niepublicznych w 2019 roku. Uchwała Nr 46/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 12) ustawy Prawo zamówień publicznych spółce Powiatowe Centrum Inwestycji Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych w zakresie bieżącej konserwacji i naprawy nawierzchni dróg powiatowych. Uchwała Nr 45/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników. Uchwała Nr 44/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie turystyki i krajoznawstwa. Uchwała Nr 43/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2019 r. w powiecie średzkim. Uchwała Nr 42/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie „ Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą na lata 2019-2022" Uchwała Nr 41/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 stycznia 2019 r. dotyczy upoważnienia do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu Średzkiego wszelkich spraw należących do zarządcy dróg, wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) i przepisów wykonawczych oraz innych przepisów, w tym do wydawania postanowień. Uchwała Nr 40/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 stycznia 2019 r. dotyczy upoważnienia do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu Średzkiego wszelkich spraw należących do zarządcy dróg, wynikających z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym i przepisów wykonawczych oraz innych przepisów, w tym do wydawania zezwoleń kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego, decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń. Uchwała Nr 39/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 stycznia 2019 r. dotyczy upoważnienia do załatwiania, w imieniu Zarządu Powiatu Średzkiego spraw, o których mowa w art. 65 § 1 kpa, w zakresie dotyczącym zarządzania drogami powiatowymi. Uchwała Nr 38/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 stycznia 2019 r. dotyczy upoważnienia do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu Średzkiego wszelkich spraw należących do zarządcy dróg, wynikających z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych i przepisów wykonawczych oraz innych przepisów, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń. Uchwała Nr 37/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 stycznia 2019 r. dotyczy upoważnienia do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu Średzkiego wszelkich spraw należących do zarządcy dróg, wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) i przepisów wykonawczych oraz innych przepisów, w tym do wydawania postanowień. Uchwała Nr 36/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 stycznia 2019 r. dotyczy upoważnienia do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu Średzkiego wszelkich spraw należących do zarządcy dróg, wynikających z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym i przepisów wykonawczych oraz innych przepisów, w tym do wydawania zezwoleń kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego, decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń. Uchwała Nr 35/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 stycznia 2019 r. dotyczy upoważnienia do załatwiania, w imieniu Zarządu Powiatu Średzkiego spraw, o których mowa w art. 65 § 1 kpa, w zakresie dotyczącym zarządzania drogami powiatowymi. Uchwała Nr 34/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia o załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu Średzkiego wszelkich spraw należących do zarządcy dróg, wynikających z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych i przepisów wykonawczych oraz innych przepisów, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń. Uchwała Nr 33/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników. Uchwała Nr 32/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Średzkiemu na 2019 rok. Uchwała Nr 31/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej Uchwała Nr 30/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 12) ustawy Prawo zamówień publicznych spółce Powiatowe Centrum Inwestycji Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych w zakresie bieżącej konserwacji i naprawy nawierzchni dróg powiatowych. Uchwała Nr 29/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z rozliczenia dotacji przyznanych na realizację zadań publicznych w 2018 roku. Uchwała Nr 28/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Powiatu Średzkiego.