Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 542/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 grudnia 2017 r.
Zmiany:

Uchwała Nr 542/2017
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 27 grudnia 2017 roku  

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych, do zaciągania w 2018 roku zobowiązań z tytułu umów, nieujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.     

Na podstawie art. 258 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz § 6 pkt 4 uchwały nr LV/413/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 r., Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:                

§ 1. Upoważnia się kierowników jednostek organizacyjnych, Powiatu Średzkiego:
 1. Annę Podbielską - Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich,
 2. Marka Kostkę - Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
 3. Bogusława Biernata - Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. Jana Henryka Dąbrowskiego,
 4. Bernadetę Staszak - Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
 5. Romana Mędrek  - Dyrektora Publicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej,
 6. Alinę Matuszak - Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej,
 7. Zofię Tomczak - p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.  

do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, nieujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2033, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.              

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu oraz Kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Średzkiego.              

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  


Starosta
/-/Marcin Bednarz

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 542/2017
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 27 grudnia 2017 roku  

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych, do zaciągania w 2018 roku zobowiązań z tytułu umów, nieujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.     

Podjęcie uchwały wynika z konieczności przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań innym jednostkom organizacyjnym jst, z tytułu umów nieujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Rada Powiatu Średzkiego w uchwale nr LV/413/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 r., udzieliła Zarządowi Powiatu wymienionych w uchwale upoważnień oraz wyraziła zgodę na ich przekazanie kierownikom jednostek podległych powiatowi.  


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marcin Bednarz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (29/12/2017 10:39:33)
 • publikację informacji: Paulina Tokarek (29/12/2017 10:52:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (21/06/2018 15:34:08)
Lista wiadomości