Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 540/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 27 grudnia 2017 r.,
Uchwała Nr 540/2017
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 27 grudnia 2017 roku
 
w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 r. w Powiecie Średzkim.    

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1868), art. 4 ust. 1 pkt 15, art. 11 ust. 2,3, art. 13 ust. 1, 2, 3 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zmianami) oraz w związku z Uchwałą Nr LIV/393/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.", Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:  

§ 1.1. Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 r. dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie.        
2. Szczegóły ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ust. 1, określone zostały w załączniku do niniejszej uchwały.  

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta                                                                                                
/-/Marcin Bednarz        


Załącznik do uchwały - do pobrania (plik pdf)UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 540/2017
Zarządu Powiatu Średzkiego 
z dnia 27 grudnia 2017 r.  

w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 r. w Powiecie Średzkim.

Zgodnie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ administracji publicznej zamierzający zlecić realizację zadania publicznego organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy, ogłasza otwarty konkurs ofert. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marcin Bednarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ziętek (27/12/2017 14:39:10)
  • publikację informacji: Anna Ziętek (27/12/2017 14:41:36)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (01/02/2018 08:41:32)
Lista wiadomości