Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 539/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 22 grudnia 2017 r.

Uchwała Nr 539/2017
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 22 grudnia 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Szpital Średzki Serca Jezusowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale.                

Na podstawie § 7 w związku z § 2 pkt a) Uchwały Nr XXIII/162/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego zmienionej uchwałą Nr XLVII/327/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 14 czerwca 2017 r. uchwala się, co następuje:              

§ 1. 1. Wyraża zgodę na wniesienie w 2017 roku przez Powiat Średzki wkładu pieniężnego w kwocie 800.000  zł (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100) do spółki pod firmą Szpital Średzki Serca Jezusowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego.
2. W zamian za wniesiony wkład pieniężny Powiat Średzki obejmie w 2017 roku w podwyższonym kapitale zakładowym Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 8.000 udziałów o wartości nominalnej po 100 zł każdy.

§ 2. Zobowiązanie finansowe, o którym mowa w §1 ust. 1 pokryte zostanie ze środków przewidzianych na ten cel w budżecie Powiatu Średzkiego w dziale 851 rozdziale 85195 §  6010.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
/-/Marcin Bednarz                                     


Uzasadnienie
do uchwały Nr 539/2017
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 22 grudnia 2017 roku  

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą Szpital Średzki Serca Jezusowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale.    

Uchwałą Nr XXIII/133/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością dokonano przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością działającą pod firmą „Szpital Średzki" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W dniu 20 lutego 2017 roku zmianie uległa dotychczasowa nazwa Spółki na Szpital Średzki Serca Jezusowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Uchwałą Nr LV/429/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 grudnia 2017 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok zabezpieczono środki finansowe na objęcie udziałów. Powiat Średzki wniesie wkład pieniężny w kwocie 800.000 zł. Za wniesiony wkład Powiat Średzki obejmie udziały o wartości nominalnej po 100 zł każdy. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.   
     
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marcin Bednarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (27/12/2017 08:15:07)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (27/12/2017 08:15:07)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Manuela Zimowska (28/12/2017 11:49:28)
Lista wiadomości