Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 514/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 listopada 2017 r.
Uchwała Nr 514/2017
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 14 listopada 2017 rok

w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu pn. Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałania 8.1.3 Kształcenie ogólne - Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020 - projekt pozakonkursowy.  

Na podstawie art. 48 ust. 2 i  art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868),  Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:                 

§ 1. 1.Udziela upoważnienia Panu Bogusławowi Biernatowi Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020" w ramach złożonych deklaracji uczestnictwa w projekcie i w konsekwencji podpisanych umów z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli  w Poznaniu a w szczególności do:
1) zawierania umów cywilno-prawnych i zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji umowy w okresie realizacji projektu,
2) kontroli i monitoringu przebiegu realizacji projektu,
3) finansowego rozliczenia projektu, w tym składania wniosków o płatność oraz wykonania innych czynności, koniecznych przy realizacji ww. projektu.                  

2. Zobowiązuje się Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej do podpisania aneksu w ramach każdej podpisanej umowy w zakresie postanowień związanych z określeniem szkoły biorącej udział w projekcie oraz postanowieniami dotyczącymi: okresu zawarcia umowy, realizacji projektu, obowiązkami szkoły.            

§ 2. Realizacja projektu, o którym mowa w § l prowadzona będzie w Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej w odniesieniu do wchodzących w skład zespołu :  Technikum Nr 3 im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej oraz Liceum Ogólnokształcącego Nr 3 im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej.            

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej.               

§  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  


Starosta
/-/Marcin Bednarz


Uzasadnienie
do uchwały Nr 514/2017
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 14 listopada 2017 roku  

w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu pn. Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałania 8.1.3 Kształcenie ogólne - Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020 - projekt pozakonkursowy.  

Powiat Średzki w ramach podpisanych umów z Dyrektorem Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej uzyskał dofinansowanie na realizację niniejszego projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałania 8.1.3 Kształcenie ogólne - Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020 - projekt pozakonkursowy.  Jednostką realizującą zadanie Zespół Szkół im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej. Wymagany 5% wkład własny zgodnie z zawartymi umowami zostanie wniesiony poprzez rozliczenie kosztu wynajęcia sal szkolnych, w których prowadzone będą zajęcia pozalekcyjne z uczniami w ramach projektu oraz koszty wynagrodzeń nauczycieli uczestniczących w dedykowanych dla nich szkoleniach. Do składania oświadczeń woli w ramach realizowanego projektu w imieniu Powiatu Średzkiego, zachodzi konieczność upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej.
Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.  

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marcin Bednarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (16/11/2017 14:01:21)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (16/11/2017 14:01:21)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (16/11/2017 14:01:21)
Lista wiadomości