Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 503/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 31 października 2017 r.

Uchwała Nr 503/2017
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 31 października 2017 roku  

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za 1 m² powierzchni lokali stanowiących własność Powiatu Średzkiego.

            Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868), art. 13 ust. 1, art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr 347/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za 1 m² powierzchni lokali stanowiących własność Powiatu Średzkiego wprowadza się następującą zmianę: - § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. W przypadku wynajęcia lokali stanowiących własność Powiatu Średzkiego, na rzecz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Środzie Wlkp., Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Środzie Wlkp. oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. minimalna miesięczna stawka czynszu za 1 m2 powierzchni lokali wynosi  2,20 zł + VAT."
          
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.         
           
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
/-/Marcin Bednarz    


UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 503/2017
Zarządu  Powiatu Średzkiego
z dnia 31 października 2017 roku

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za 1 m² powierzchni lokali stanowiących własność Powiatu Średzkiego.

            Uchwałą nr 347/2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku Zarząd Powiatu Średzkiego ustalił minimalne stawki czynszu za 1 m² powierzchni lokali stanowiących własność Powiatu Średzkiego. Z uwagi na fakt, iż Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wielkopolskiej jest podmiotem działającym na rzecz społeczności lokalnej w zakresie stałego dążenia do poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy poprzez świadczenie wysokiej jakości usług informacyjnych, aktywizacyjnych, pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego,  wysokość miesięcznej stawki czynszu za 1m² powierzchni lokali ustala się w wysokości 2,20  zł + VAT.            
Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marcin Bednarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (06/11/2017 09:39:08)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (06/11/2017 09:39:08)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (06/11/2017 09:52:24)
Lista wiadomości