Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 492/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 października 2017 roku,
Uchwała Nr 492/2017
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 17 października 2017 roku  

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w Powiecie Średzkim w zakresie powierzenia prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową.    

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1868), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zmianami) w związku z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1255 ze zmianami), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:    

§ 1. 1. Postanawia ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającym na powierzeniu prowadzenia w 2018 roku jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego.        

2. Szczegóły ogłoszenia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ust. 1, określone zostały w załączniku do niniejszej uchwały.    

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej.    

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Starosta                                                                                               
 /-/Marcin Bednarz                                  

Załącznik do uchwały:UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 492/2017
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 17 października 2017 r.  

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w Powiecie Średzkim w zakresie powierzenia prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową.                

Zgodnie z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255 ze zmianami) Powiat powierza prowadzenie połowy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, a organizację pozarządową wyłania się corocznie w otwartym konkursie ofert. Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 ze zmianami) organ administracji publicznej zamierzający zlecić realizację zadania publicznego organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy, ogłasza otwarty konkurs ofert. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.  
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marcin Bednarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ziętek (18/10/2017 15:49:24)
  • publikację informacji: Anna Ziętek (18/10/2017 15:51:07)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (16/11/2017 07:38:21)
Lista wiadomości