Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 462/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Uchwała Nr 462/2017

Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 30 sierpnia 2017 roku
 
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za I półrocze 2017 roku. 


              Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 1870 ze zm.) oraz uchwały Nr XLI/239/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze danego roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury, zmienionej uchwałą Nr IX/57/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 14 czerwca 2011 r. oraz uchwałą Nr LIV/308/2014 Rady Powiatu z dnia 23 września 2014 r., Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Postanawia przedstawić Radzie Powiatu Średzkiego:
  • informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Średzkiego,
  • informację o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp. za I półrocze 2017 roku (działalność do dnia 31.03.2017 r.),
  • informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1 postanawia przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
          

Starosta
/-/Marcin Bednarz

Załączniki do uchwały:
1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Średzkiego - do pobrania (plik pdf):
2. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp. za I półrocze 2017 roku (działalność do dnia 31.03.2017 r.) - do pobrania (plik pdf),
3. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej - do pobrania (plik pdF) + tabela (plik pdf).


UZASADNIENIE
do uchwały Nr 462/2017
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 30 sierpnia 2017 roku 

 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za I półrocze 2017 roku.

            Zgodnie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz uchwałą Nr XLI/239/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze danego roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury, wraz ze zmianami, Zarząd Powiatu zobowiązany jest do przedstawienia Radzie Powiatu Średzkiego i przesłania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu, jak również informacji o wykonaniu planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2017 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.            
W związku z powyższym, podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne i w pełni uzasadnione. 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marcin Bednarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (04/09/2017 11:20:12)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (04/09/2017 11:51:57)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (04/09/2017 11:51:44)
Lista wiadomości