Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 448/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 sierpnia 2017 r.,
Uchwała Nr 448/2017
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 10 sierpnia 2017 roku.

  
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert w 2017 r.
 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 814 ze zmianami), oraz art. 15 ust. 2a ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 ze zmianami) oraz uchwały Nr XXXVI/236/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.", Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
           
    § 1. Powołuje Komisję Konkursową w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert, ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Średzkiego w dniu 25 lipca 2017 r., zwaną dalej Komisją w następującym składzie:  
1. Przewodnicząca Komisji:
- Joanna Grzelka - Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej.
2. Członkowie Komisji:
- Ewa Andrzejewska - Inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej,
- Marek Witczak - Inspektor w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej. 
            
     § 2. Regulamin pracy Komisji określa załącznik do niniejszej uchwały.
       
    § 3. Obsługę organizacyjną Komisji zapewnia Wydział Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej.
              
    § 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.
             
    § 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Starosta                                                                                               
/-/Marcin Bednarz

Załącznik do uchwały:

  • Załącznik - Regulamin Pracy Komisji Konkursowej - do pobrania
               

 UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 448/2017

Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 10 sierpnia 2017 roku
 

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert w 2017 r.              

Zgodnie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ administracji publicznej ogłaszający konkurs ofert, powołuje komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert. Do prac Komisji Konkursowej nie zgłosił się żaden uprawniony podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.            
W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia niniejszej uchwały.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ziętek (11/08/2017 10:34:44)
  • publikację informacji: Anna Ziętek (11/08/2017 10:38:42)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ziętek (11/08/2017 11:48:18)
Lista wiadomości