Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 446/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 2 sierpnia 2017 r.

Uchwała Nr 446/2017
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 2 sierpnia 2017 roku
 

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 


Na podstawie art. 9g ust. 2 oraz art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala,
co następuje:              

§ 1. 1. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla nauczyciela - Adriana Przybeckiego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.              
W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą:                        
1) Joanna Grzelka         Przewodniczący Komisji
                                   Przedstawiciel organu prowadzącego 
2) Elżbieta Buczkowska   Przedstawiciel organu sprawującego 
                                    nadzór pedagogiczny
3) Marek Kostka             Dyrektor Szkoły                                           
4) Marzenna Kubiak        Ekspert            
5) Urszula Kropaczewska  Ekspert              

2.
Powołuje się komisję egzaminacyjną dla nauczyciela - Bartosza Rybko ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.                        
W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą:                        
1) Joanna Grzelka           Przewodniczący Komisji
                                     Przedstawiciel organu prowadzącego            
2) Elżbieta Buczkowska    Przedstawiciel organu sprawującego
                                     nadzór pedagogiczny            
3) Anna Podbielska          Dyrektor Szkoły                                           
4) Urszula Kropaczewska   Ekspert            
5) Arkadiusz Karwatka       Ekspert                                          

3.
Powołuje się komisję egzaminacyjną dla nauczyciela - Marioli Szymendery ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.                        
W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą:                        
1) Joanna Grzelka               Przewodniczący Komisji
                                        Przedstawiciel organu prowadzącego            
2) Elżbieta Buczkowska       Przedstawiciel organu sprawującego
                                        nadzór pedagogiczny            
3) Iwona Klepacka              Zastępca dyrektora Szkoły                           
4) Urszula Kropaczewska     Ekspert            
5) Arkadiusz Karwatka         Ekspert            
6) Irena Solarska              Przedstawiciel ZNP              

4. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla nauczyciela - Marty Chojnackiej ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.                        
W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą:                        
1) Joanna Grzelka         Przewodniczący Komisji
                                   Przedstawiciel organu prowadzącego            
2) Elżbieta Buczkowska  Przedstawiciel organu sprawującego
                                   nadzór pedagogiczny            
3) Iwona Klepacka         Zastępca dyrektora Szkoły
4) Arkadiusz Karwatka    Ekspert            
5) Aleksandra Jaskuła    Ekspert            
6) Irena Solarska          Przedstawiciel ZNP             

§ 2.
Za obsługę organizacyjno-techniczną komisji egzaminacyjnych odpowiada Wydział Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.              

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  


Starosta
/-/Marcin Bednarz                                                                                    


Uzasadnienie
do Uchwały Nr 446/2017
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 2 sierpnia 2017 roku 

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.                

W związku ze złożeniem przez nauczycieli: Adriana Przybeckiego, Bartosza Rybko, Marioli Szymendery i Marty Chojnackiej wniosków o podjęcie  postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego, na podstawie art. 9g ust. 2 oraz art. 91d pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) zachodzi konieczność powołania przez  Zarząd Powiatu Średzkiego  komisji egzaminacyjnych. 
W związku z tym podjęcie uchwały jest uzasadnione.           

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marcin Bednarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (03/08/2017 09:52:26)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (03/08/2017 09:52:46)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (03/08/2017 09:55:50)
Lista wiadomości