Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 443/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 25 lipca 2017 r.

Uchwała Nr 443/2017

Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 25 lipca 2017 roku

w sprawie wnioskowania o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Średzkiego.
               

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zmianami), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:    

§ 1.
Wnioskuje do Przewodniczącego Rady Powiatu Średzkiego o zwołanie na dzień 28 lipca 2017 r. sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Średzkiego.    

§ 2.
Proponowany porządek obrad wraz z projektami uchwał Rady Powiatu Średzkiego do podjęcia na sesji określonej w §1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.    

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.    

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                          

Starosta
/-/ Marcin Bednarz                        

Załącznik
do uchwały Nr 443/2017
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 25 lipca 2017 roku

Proponowany porządek obrad Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Średzkiego:   

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie treści protokołu z obrad poprzedniej sesji.
5. Podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
  • zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2030,
  • zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.
  • zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Środa Wielkopolska na modernizację dróg gminnych.
  • przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych geodezyjnie nr: 3795, 3794, 3793, 3782, 3812, 3810, 3807, 3805, 3803, 3849, 3850, 3790 oraz udziału wynoszącego 9726/10000 w działkach nr: 3783, 3796.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zamknięcie Sesji.
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marcin Bednarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (26/07/2017 10:34:02)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (26/07/2017 10:34:15)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (26/07/2017 10:34:02)
Lista wiadomości