Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 415/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 5 czerwca 2017 r.
 
Uchwała Nr 415/2017
Zarządu Powiatu Średzkiego

z dnia 5 czerwca 2017 roku
 

w sprawie przekazania  mienia stanowiącego własność Powiatu Średzkiego, będącego na stanie Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
             


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814),  oraz w  związku z wnioskiem  PCR Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej o przekazanie lub odsprzedaż pozostałych środków trwałych i niskocennych, które były na wyposażeniu  Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zaniemyślu, a które są zbędne w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej, Zarząd Powiatu Średzkiegouchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia odsprzedać PCR Sp. z o. o. w Środzie Wielkopolskiej pozostałe środki trwałe i niskocenne wymienione w załączniku do niniejszej Uchwały.               

§ 2.
 Za przekazanie sprzętu, określonego w § 1, PCR w Środzie Wielkopolskiej zobowiązane jest wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej PKO BP O/Środa 32 1020 4160 0000 2602 0007 2207 kwotę netto 100 złoty (słownie: sto złotych 00/100), do której należy doliczyć 23 % VAT tj. 123,00 złote.              

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu.              

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  


Starosta
/-/Marcin Bednarz                      


Załącznik do uchwały - do pobrania (plik pdf)


Uzasadnienie
do uchwały Nr 415/2017
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 5 czerwca 2017 roku

w sprawie przekazania  mienia stanowiącego własnością Powiatu Średzkiego, będącego na stanie Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
 

Majątek wymieniony w załączniku do niniejszej Uchwały został przejęty przez Powiat Średzki w związku z Uchwałą Rady Powiatu Średzkiego w sprawie zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zaniemyślu (Uchwała Nr XLII/286/2017). Wyposażenie Schroniska zostało zakupione w latach 90 -tych, obecnie jego wartości użytkowe znacznie zmalały, a wartość przedmiotowego wyposażenia na dzień dzisiejszy jest całkowicie umorzona. Biorąc pod uwagę powyższe oraz wniosek PCR Sp. z o. o. w Środzie Wielkopolskiej Zarząd Powiatu postanowił odsprzedać mienie wymienione w załączniku do niniejszej Uchwały.
Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marcin Bednarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (07/06/2017 09:55:44)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (07/06/2017 12:19:17)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (20/06/2017 13:18:54)
Lista wiadomości