Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 402/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 kwietnia 2017 r.

Uchwała Nr 402/2017 
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 24 kwietnia 2017 roku
 

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania oraz podziału środków na dofinansowanie w 2017 roku dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki z uwzględnieniem doradztwa metodycznego         

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.), art. 70a ust. 1 i 2a, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm.), § 2 ust. 1 i 2, § 6 i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1973 ze zm.) oraz uchwały Nr XXXVIII/249/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie: uchwały budżetowej na 2017 rok, Zarząd Powiatu Średzkiego, uchwala co następuje:              

§ 1
.  Zatwierdza się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki na rok 2017, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.              

§ 2. 
Plan podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2017 rok stanowi załącznik nr 2 do uchwały.              

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.                        

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  


Starosta
/-/Marcin Bednarz                                


Załącznik do uchwały:
  • Plan podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2017 rok - do pobrania (plik doc)

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 402/2017
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 24 kwietnia 2017 roku  

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania oraz podziału środków na dofinansowanie w 2017 roku dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki z uwzględnieniem doradztwa metodycznego.
             

Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki przeznaczone na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego - w wysokości do 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Natomiast zgodnie z ust. 2a podziału środków, o których mowa w ust. 1, dokonuje się po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli   Podziału środków dokonano zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430 ze zm.) Uzyskano również pozytywną opinię związków zawodowych.   W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marcin Bednarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (25/04/2017 12:41:41)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (25/04/2017 12:42:07)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (25/04/2017 12:41:41)
Lista wiadomości