Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 388/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 marca 2017 r.
 
Uchwała Nr 388/2017
Zarządu Powiatu Średzkiego

z dnia 30 marca 2017 roku
 

w sprawie zgłoszenia przedstawiciela Powiatu Średzkiego do objęcia stanowiska Prezesa Zarządu w spółce Powiatowe Centrum Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej.                

Na podstawie art. 32 ust. 1, ust. 2 pkt 3 i art. 46 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.), art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:                 

§ 1.
Zgłasza się Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej Panią Anetę Kłopot-Wartecką do objęcia stanowiska Prezesa Zarządu w spółce Powiatowe Centrum Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej.                

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.                

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.  Starosta                                                                                                
/-/Marcin Bednarz                                        


Uzasadnienie
do uchwały Nr 388/2017
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 30 marca 2017 roku 


w sprawie zgłoszenia przedstawiciela Powiatu Średzkiego do objęcia stanowiska Prezesa Zarządu w spółce Powiatowe Centrum Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej.              


Na posiedzeniu Rady Nadzorczej Powiatowego Centrum Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 31 marca 2017 r. planowane jest odwołanie dotychczasowego Prezesa Zarządu PCR Sp. z o.o. Stąd też zaistniała konieczność wyłonienia osoby do objęcia tego stanowiska. Zarząd postanowił zgłosić do objęcia stanowiska Prezesa Zarządu osobę Pani Anety Kłopot-Warteckiej, pełniącej jednocześnie funkcję Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej.             Zgodnie z art. 4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne dyrektor powiatowego urzędu pracy jako kierownik jednostki organizacyjnej powiatu oraz jako osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty, znajduje się wśród osób które w okresie zajmowania stanowisk lub pełnienia funkcji, nie mogą być członkiem zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego. Ustawodawca przewidział jednak wyjątek od zakazu zajmowania stanowisk w organach spółek. W myśl bowiem art. 6 ust. 1 ww. ustawy zakaz zajmowania stanowisk w organach spółek, nie dotyczy osób objętych zakazem, o ile zostały zgłoszone do objęcia takich stanowisk  w spółce prawa handlowego m.in. jednostki samorządu terytorialnego. Osoby te nie mogą zostać zgłoszone do więcej niż dwóch spółek prawa handlowego z udziałem podmiotów zgłaszających te osoby. Ratio legis wyjątku przewidzianego w art. 6 ust. 1 od zakazu ustanowionego w art. 4 pkt 1 to stworzenie możliwości wykorzystania osób o wysokich kwalifikacjach, objętych tym zakazem, do pełnienia funkcji w organach spółek prawa handlowego z udziałem Skarbu Państwa i innych podmiotów wymienionych w art. 6 ust. 1. Zgoda wymienionych podmiotów na powołanie wspomnianych osób w skład organów spółki, dowodzi oficjalnej aprobaty dla funkcjonowania tych osób w organach spółki ze względu na ich kwalifikacje, powinna stanowić wystarczającą przesłankę wyjątku, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy antykorupcyjnej.            
Wysokie kompetencje, posiadane doświadczenie i predyspozycje kierownicze osoby Pani Anety Kłopot-Warteckiej pozwalają oczekiwać, że powinna dobrze wypełniać obowiązki prezesa spółki, a jej zgłoszenie do objęcia stanowiska Prezesa Zarządu w spółce Powiatowe Centrum Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej znajduje pełne uzasadnienie.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marcin Bednarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (03/04/2017 10:04:39)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (03/04/2017 10:06:09)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (03/04/2017 10:04:39)
Lista wiadomości