Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 370/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 lutego 2017 r.
 
Uchwała Nr 370/2017
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 20 lutego 2017 roku 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1638), działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa w powiecie średzkim w 2017 r.    


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 814 ze zmianami), art. 221 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zmianami), art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. , poz. 1817), w związku z Uchwałą Nr XXXVI/236/2016 Rady Powiatu Średzkiego z 15 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.", Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:    

§ 1.1. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, powołanej Uchwałą Nr 366/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 lutego 2017 r., rozstrzyga otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1638), działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, ogłoszony przez Zarząd Powiatu Średzkiego w dniu 23 stycznia 2017 r.
2. Udziela dotacji celowych na realizację zadań publicznych w 2017 r. dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.  

§ 2.  Środki na realizację uchwały zostały zabezpieczone w budżecie Powiatu Średzkiego.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.  

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  


Starosta
/-/Marcin Bednarz        


Załącznik do uchwały - do pobrania (plik pdf)


UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 370/2017
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 20 lutego 2017 roku 


w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1638), działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa w powiecie średzkim w 2017 r.  


Zgodnie z art. 11. ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organy administracji publicznej wspierają w sferze, o której mowa w art. 4 ustawy, realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie. Art. 15 ust. 2h ustawy stanowi, iż ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zawiera w szczególności: nazwę oferenta, nazwę zadania publicznego oraz wysokość przyznanych środków publicznych.            
W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia niniejszej uchwały.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marcin Bednarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (21/02/2017 13:32:56)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (21/02/2017 13:34:07)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (27/02/2017 10:18:11)
Lista wiadomości