Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 363/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 lutego 2017 r.
Uchwała Nr 363/2017
Zarządu Powiatu Średzkiego

z dnia 13 lutego 2017 roku
   

w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej    

Na podstawie art. 48 ust. 2 pkt i art.33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:    

§ 1. Udziela upoważnienia Pani Anecie Kłopot - Warteckiej, Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej, legitymującej się dowodem osobistym nr ................, do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie ubiegania się o dofinansowanie, w tym do podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie średzkim (III)" w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek Pracy, Działania 6.1: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    


Starosta
/-/Marcin Bednarz                                    


Uzasadnienie
do Uchwały Nr 363/2017
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 13 lutego 2017 roku 


w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej    

W związku z ogłoszeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu naboru wniosków o dofinansowanie projektów nr RPWP.06.01.00-IP-03-30-001/17, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o upoważnienie do reprezentowania Powiatu Średzkiego, w zakresie ubiegania się o dofinansowanie, w tym do podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie średzkim (III)" w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek Pracy, Działania 6.1: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020.  

Całkowita wartość projektu wyniesie:    1 535 496,45 zł
  • w roku 2017:                    1 185 496,45 zł
  • w roku 2018:                    350 000,00 zł  

Okres realizacji projektu: od 01.01.2017 r. do 30.06.2018 r.  

Projekt będzie realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wielkopolskiej.  

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 


Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marcin Bednarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (15/02/2017 08:03:50)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (15/02/2017 08:04:25)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (15/02/2017 08:03:50)
Lista wiadomości