Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 361 /2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 25 stycznia 2017 r.

Uchwała Nr 361 /2017
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 25 stycznia 2017 roku
   

w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej pomieszczeń znajdujących się na parterze w budynku położonym w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Libelta 2, na działce nr 3190/8 na czas nieoznaczony.
   

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), art. 25 b oraz art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XL/275/2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku Rady Powiatu Średzkiego Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:  

§ 1.
Postanawia  oddać w najem na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej pomieszczenia będące w dyspozycji Powiatu Średzkiego, znajdujące się na parterze w budynku położonym w Środzie Wielkopolskiej, przy ulicy Libelta 2 na działce nr 3190/8, stanowiącej współwłasność Powiatu Średzkiego (udział 14453/36791) i Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu (udział 22338/36791) na rzecz:       
- Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski z siedzibą w Środzie Wlkp. - powierzchnia użytkowa pomieszczeń 113,68 m2 wraz z udziałem wynoszącym 6504/10000 w częściach wspólnych o powierzchni 22,75 m2,
- Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu - powierzchnia użytkowa pomieszczeń - 39 m2 wraz z udziałem wynoszącym 2231/10000 w częściach wspólnych o powierzchni 22,75 m2,
- Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu - powierzchnia użytkowa pomieszczeń 22,10 m2 wraz z udziałem wynoszącym 1265/10000 w częściach wspólnych o powierzchni 22,75 m2.
Pomieszczenia opisane w niniejszym paragrafie przedstawione są w załączniku nr 1 do uchwały.  

§ 2.
Sporządzić i podać do publicznej wiadomości wykaz pomieszczeń opisanych w § 1, przeznaczonych do oddania w najem na rzecz ww. podmiotów w drodze bezprzetargowej. Wykaz stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.  

§ 4
. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  


Starosta
/-/Marcin Bednarz  

Załączniki do uchwały:

 

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 361/2017
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 25 stycznia 2017 roku  


w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej pomieszczeń znajdujących się na parterze w budynku położonym w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Libelta 2, na działce nr 3190/8 na czas nieoznaczony.
               

Stowarzyszenie Lider Zielonej Wielkopolski, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Wielkopolska Izba Rolnicza zgłosiły zainteresowanie wynajmem pomieszczeń położonych w budynku posadowionym w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Libelta 2, na działce ewidencyjnej nr 3190/8. Uchwałą nr XL/275/2017 z dnia 17.01.2017 roku Rada Powiatu Średzkiego wyraziła zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu przedmiotowych pomieszczeń i na oddanie ich w najem na rzecz wyżej opisanych podmiotów w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony.            
Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (01/02/2017 12:16:27)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (01/02/2017 12:17:23)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (01/02/2017 12:16:27)
Lista wiadomości