Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 352/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 stycznia 2017 r.
 
  Uchwała Nr 352/2017
Zarządu Powiatu Średzkiego

z dnia 23 stycznia 2017 roku
 


w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. w Powiecie Średzkim
   


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 814 ze zmianami), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817) oraz uchwały Nr XXXVI/236/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.", Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1638), działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, pomocy Polonii i Polakom za granicą, działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa.  
2. Szczegóły ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ust. 1, określone zostały w załączniku do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej.  

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    


Starosta
/-/Marcin Bednarz    


Załącznik do uchwały:
  • Szczegóły ogłoszenia o otwartym konkursie ofert - do pobrania (plik pdf)

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 352/2017
Zarządu Powiatu Średzkiego 
z dnia 23 stycznia 2017 r.  


w sprawieogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. w powiecie średzkim.      


Zgodnie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ administracji publicznej zamierzający zlecić realizację zadania publicznego organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy, ogłasza otwarty konkurs ofert. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marcin Bednarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (23/01/2017 13:36:59)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (23/01/2017 13:37:49)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (26/01/2017 07:34:34)
Lista wiadomości