Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 157/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 grudnia 2015 r.
Uchwała Nr 157/2015
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 17 grudnia 2015 roku
 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży, powierzenia prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie średzkim w 2016 r.
 
 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t .j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1445), art. 221 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz.885 ze zmianami), art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 ze zmianami), w związku z Uchwałą Nr XVI/92/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 października 2015 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.", Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.1. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, powołanej Uchwałą Nr 151/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 2 grudnia 2015 r., rozstrzyga otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz powierzenia prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, ogłoszony przez Zarząd Powiatu Średzkiego w dniu 20 listopada 2015 r.
2. Udziela dotacji celowych na realizację zadań publicznych w 2016 r. dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.  
 
 
§ 2.  Środki na realizację uchwały zostały zabezpieczone w budżecie Powiatu Średzkiego.
 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.
 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 
Starosta
/-/Marcin Bednarz
 
 
 
UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 157/2015
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 17 grudnia 2015 roku
 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży, powierzenia prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie średzkim w 2016 r.

 

Zgodnie z art. 11. ust. 1 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organy administracji publicznej wspierają w sferze, o której mowa w art. 4 ustawy, realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie. Art. 15 ust. 2h ustawy stanowi, iż ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zawiera w szczególności: nazwę oferenta, nazwę zadania publicznego oraz wysokość przyznanych środków publicznych.
            W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia niniejszej uchwały.
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik
do Uchwały Nr 157/2015
 Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 17 grudnia 2015 r.
 
Wykaz udzielonych dotacji celowych na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa,
wypoczynku dzieci i młodzieży, powierzenia prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
w powiecie średzkim w 2016 r I.  Turystyka i krajoznawstwo
 
Lp.
Nazwa
oferenta
Nazwa
zadania publicznego
Wysokość przyznanych środków publicznych
1.
Średzkie Towarzystwo Kulturalne
Wędrówka szlakiem architektury romańskiej w 1050 rocznicę Chrztu Polski
 
1.500,- zł.
2.
Stowarzyszenie „Klub Szalonego Podróżnika"
III Festiwal Podróżniczy Klubu Szalonego Podróżnika
2.000,- zł.
3.
Stowarzyszenie „Klub Szalonego Podróżnika"
„Kilimandżaro 2016 - W drodze
po Koronę Ziemi"
1.000,- zł.
4.
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Środa Wielkopolska
Wspólne wędrowanie
 
2.000,- zł.
5.
Towarzystwo Przyjaciół Kolejki Średzkiej „BANA"
Utrzymanie Średzkiej Kolei Powiatowej w 2016 roku
195.500,- zł.
 
II. Wypoczynek dzieci i młodzieży
 
Lp.
Nazwa
oferenta
Nazwa
zadania publicznego
Wysokość przyznanych środków publicznych
1.
Stowarzyszenie Rodziców
i Nauczycieli Powiatu Średzkiego EDU XXI
Zimowisko w Tarnawie Dolnej
 
10.000,- zł.
 
 
III. Powierzenie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Dominowie, Krzykosach, Nowym Mieście nad Wartą i Zaniemyślu
 
Lp.
Nazwa
oferenta
Nazwa
zadania publicznego
Wysokość przyznanych środków publicznych
1.
Fundacja TOGATUS PRO BONO
Powierzenie prowadzenia jednego punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Dominowie, Krzykosach, Nowym Mieście
nad Wartą i Zaniemyślu
 
 
59.946,- zł.
 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marcin Bednarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (18/12/2015 10:10:22)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (18/12/2015 10:12:35)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (18/12/2015 10:10:22)
Lista wiadomości