Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 139 /2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 listopada 2015 r.
Uchwała Nr  139 /2015
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 13 listopada 2015 roku
 
 
w sprawie ustalenia projektu uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2028.
 
 
            Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. , poz. 885 ze zm.), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
§ 1. Ustala się projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2028, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
 
 
§ 2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata  2013 - 2028 podlega przedstawieniu Radzie Powiatu Średzkiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
                  
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Starosta
/-/Marcin Bednarz
 

 
 
Załącznik nr 1
do uchwały nr 139/2015
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 13 listopada 2015 r.


                                                                                                                                                                    PROJEKT

Uchwała nr ......................

Rady Powiatu Średzkiego
z dnia ......................... roku
 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2028.
 
            Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) oraz art. 226,  229, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Rada Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
              § 1. W uchwale nr XXXV/196/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013-2025, zmienionej uchwałą nr XXXVIII/211/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 czerwca 2013 r., uchwałą nr XXXIX/224/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 sierpnia 2013 r., uchwałą nr XLI/230/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 8 października 2013 r., uchwałą nr XLII/240/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 listopada 2013 r., uchwałą nr XLIII/249/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 10 grudnia 2013 r., uchwałą nr XLV/259/2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 stycznia 2014 r., uchwałą nr XLVII/277/2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 2 kwietnia 2014 r., uchwałą nr LI/292/2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 czerwca 2014 r., uchwałą nr LIV/299/2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 września 2014 r., uchwałą nr LV/311/2014 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 października 2014 r., uchwałą nr IV/15/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 7 stycznia 2015 r., uchwałą nr 24/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 5 lutego 2015 r., uchwałą nr VI/29/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 lutego 2015 r., uchwałą nr VII/34/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 marca 2015 r., uchwałą nr IX/47/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 kwietnia 2015 r., uchwałą nr XIII/71/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 sierpnia 2015 r., uchwałą nr XV/75/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 2 października 2015 r., uchwałą nr XVI/88/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 października 2015 r., uchwałą nr XVII/95/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 2 listopada 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:
 
      1. w § 1 wymieniony załącznik nr 1, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
      2. w § 2 wymieniony załącznik nr 2, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem 2 do niniejszej uchwały.
               
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2016 r.
 

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

 
            Niniejsza uchwała zmieniająca WPF opracowana została w oparciu o szczegółowe kalkulacje dochodów i wydatków na lata 2013 i następne dokonane przy przygotowywaniu obowiązującej prognozy.
Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące planowanych i wykonanych wydatków w latach 2008-2015, strukturę zobowiązań, założenia makroekonomiczne przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa, informacje o faktach mających wpływ na gospodarkę finansową a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie Powiatu Średzkiego.
Bazę wyjściową do planowania dochodów i wydatków powiatu stanowił rok 2012, w tym istniejąca struktura organizacyjna oraz istniejące źródła dochodów i tytuły do ponoszenia wydatków z uwzględnieniem przedsięwzięć o charakterze jednorazowym czy niepowtarzalnym albo niepewnych.
Korekty założeń przyjętych w odniesieniu do obowiązującej prognozy były dokonywane na bieżąco - w trakcie roku budżetowego poprzez zmianę WPF.
 
Szczegółowe objaśnienia wartości przyjętych przy planowaniu dochodów:
            Przy szacowaniu wielkości dochodów opierano się przede wszystkim na analizie danych o wielkościach dochodów uzyskiwanych w latach ubiegłych, w tym o zmianach w odniesieniu do dochodów pierwotnie planowanych oraz dochodach uzyskiwanych w trakcie roku budżetowego. Dla niektórych dochodów miarodajny był rok 2015 oraz przekazane informację o planowanych kwotach subwencji oraz PITu dla powiatu średzkiego, dlatego w stosunku do obowiązującej WPF dokonano przeliczenia dochodów, w szczególności dochodów własnych.
            Z zachowaniem ostrożności przy szacowaniu dochodów bieżących założono ogólny wzrost dochodów  - w latach 2016 i następnych w porównaniu z planem na rok 2015. Przy określaniu wielkości dochodów uwzględniono tylko te źródła, z których uzyskanie dochodów jest stosunkowo pewne.
Na te wielkości wpływ miały przede wszystkim następujące założenia, przyjęte przy szacowaniu dochodów:
 • uwzględnienie minimalnego wzrostu dochodów z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa,
 • uwzględnienie wzrostu dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone oraz innych zadań z zakresu administracji rządowej na poziomie zakładanej w WPFP inflacji,
 • przy prognozowaniu dochodów przekazywanych z innych jst, przede wszystkim powiatów na zadania związane z umieszczaniem dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej oraz w rodzinach zastępczych na terenie powiatu średzkiego uwzględniono, z zachowaniem ostrożności, obserwowaną w ostatnich latach tendencję wzrostową dochodów z tego tytułu, spowodowaną przede wszystkim wzrostem kosztów utrzymania dzieci,
 • uwzględniono wpłaty gmin  - partycypację w kosztach utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (10% kosztów w 1. roku, 30% w 2. roku oraz 50% w następnych latach pobytu dziecka  w rodzinie zastępczej),
 • udział w PIT i CIT - wzrost z tych źródeł dochodów przyjęto na podstawie założeń w budżecie państwa. Mimo wykonania,  w roku 2013, dochodów z CIT na poziomie 168% (2012- 140%), w roku 2015 zaplanowano na poziomie roku 2014, zaś w latach następnych - wzrost dochodów z tego tytułu zaplanowano na poziomie 520.000,-,
 • w dochodach własnych z tytułu najmu i dzierżawy uwzględniono dzierżawę składników majątkowych, które pozostały po likwidacji gospodarstwa pomocniczego w Kijewie i zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVIII/214/2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku zmieniającej uchwałę nr XLII/243/2010 z dnia 21 września 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata gruntów rolnych położonych w Kijewie, stanowiących własność Powiatu Średzkiego, przeznaczone są pod dzierżawę. Wielkość dochodów uwzględniono w oparciu o podpisane umowy,
 • dochody geodezyjne, po raz pierwszy zaplanowane w budżecie roku 2011 w związku z likwidacją gospodarstwa pomocniczego - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Wykonanie na koniec roku 2011 oraz na dzień 31.10.2012r. wskazuje, że dochody z tego tytułu systematycznie rosną, stąd też w roku 2013 i latach następnych założono niewielki wzrost z tego tytułu. Wykonanie dochodów z tego tytułu na koniec roku 2013 oraz na 31.10.2015 r. potwierdza, że założenia przyjęte do kalkulacji są realne. W roku 2016 dochody te są sklasyfikowane w § 0830 (a nie jak dotychczas w § 0490),
 • w pozostałych dochodach własnych uwzględniono dotychczasowe tendencje co do wzrostu dochodów z poszczególnych tytułów czy też w przypadku ich niewykonania zaniechano uwzględnienia tych dochodów w WPF.
 
Szczegółowe objaśnienia dotyczące przyjętych wielkości wydatków:
 • przy szacowaniu wielkości wydatków opierano się przede wszystkim na zadaniach realizowanych przez powiat w roku bieżącym i planowane do realizacji w latach następnych, wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz założeń planu rozwoju powiatu,
 • poszczególne wydatki kalkulowane były w oparciu o ponoszone koszty z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych,
 • wielkość wydatków szacowana była w powiązaniu z dochodami, stanowiącymi źródło ich finansowania,
 • planowanie wydatków w poszczególnych latach oparto na istniejącej strukturze organizacyjnej powiatu, z uwzględnieniem koniecznych zmian,
 • wydatki na wynagrodzenia i pochodne w roku 2016 są niższe aniżeli w roku 2012, na co wpływ miało przede wszystkim ograniczenie wydatków na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych w związku z nowym arkuszem organizacyjnym na rok 2012/2013. W latach ubiegłych przyjęto założenie ograniczania wydatków bieżących przede wszystkim poprzez zmianę struktury organizacyjnej jednostek organizacyjnych. W związku z powyższym wydatki na wynagrodzenia i pochodne są systematycznie niższe aniżeli plan wyjściowy,
 • wydatki związane z funkcjonowaniem jst uwzględniono w roku 2016 w wysokości przyjętej w budżecie, w latach następnych - założono minimalny wzrost wydatków bieżących, zgodnie z założeniami przyjętymi w obowiązującej WPF,
 •  Zmiany jakie zostały wprowadzone do WPF z 2 listopada 2015 roku a projektem uchwały:
          - Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych z kwoty 37.646.243,- (WPF 2.11.2015 r.) na 31.335.950,-
          - Zmniejszenie wydatków bieżących z kwoty 5.236.719,- do kwoty 2.681.718,-
          - Zmniejszenie wydatków majątkowych z kwoty 32.409.524,- do kwoty 28.654.232,-
          - Zmiana limitów na wydatki przedsięwzięcia - ogółem w latach 2016-2025 zgodnie z tabelą poniżej. Zmiana spowodowana aktualizacją danych.
Lata
WPF 2.11.2015
Projekt WPF
2016
4.661.051
6.341.950
2017
2.267.291
2.319.376
2018
3.412.756
3.412.756
2019
2.690.000
2.690.000
2020
2.561.000
2.561.000
2021
2.428.000
2.428.000
2022
2.296.000
2.296.000
2023
2.165.000
2.165.000
2024
2.034.000
2.034.000
2025
1.283.000
1.283.000
 
            Od 2010 roku, w oparciu o szczegółową analizę źródeł dochodów, wydatków o charakterze obowiązkowym oraz istniejących zobowiązań przeprowadzoną przy konstruowaniu pierwszej Wieloletniej Prognozy Finansowej, systematycznie ograniczane są wydatki bieżące. Bez tego ograniczenia, ze względu na istniejące  źródła dochodów i ich przewidywaną wysokość - brak jest środków na finansowanie istniejących jednostek organizacyjnych w ówczesnym kształcie. W projekcie budżetu na rok 2013 zaplanowane wydatki bieżące były o 5 % niższe aniżeli wynikające z planu na dzień 30 września 2012r. Zmniejszenie to związane jest przede wszystkim ze zmianą arkusza organizacyjnego w roku szkolnym 2012/2013 i zmniejszeniem wydatków na realizację zadań oświatowych. Przedmiotowe zmniejszenie - z jednej strony konieczne jest do zapewniania dalszego funkcjonowania powiatu i jego jednostek organizacyjnych oraz spłaty zaciągniętych zobowiązań, z drugiej zaś uznane jako realne do osiągnięcia bez szkody dla funkcjonowania jednostek organizacyjnych. 
            Nadwyżka dochodów nad wydatkami w latach 2017-2028, zostanie przeznaczona na rozchody budżetu  - spłaty rat kredytów oraz wykup papierów wartościowych.
            Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej wzięto pod uwagę także wielkość zobowiązań Powiatu, wynikających z zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów przeznaczonych na finansowanie głównie zadań inwestycyjnych.
            W roku 2016 założono emisję obligacji w kwocie 3.000.00,-, jednocześnie rezygnując z zamiaru zaciągnięcia kredytu bankowego na kwotę 600.000,-.
Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich na dzień 1 stycznia 2015r. wyniosło 12.005.886 zł. Uwzględniając plan przychodów w kwocie 534.868,- oraz rozchodów z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów na rok 2015 w wysokości 1.233.198 zł - na dzień 31 grudnia 2015 roku przewiduje się kwotę 11.307.556 zł, co stanowi 24,2% w stosunku do planowanych dochodów na dzień 31 października 2015 roku.
Na dzień 31 grudnia 2016 roku zadłużenie Powiatu prognozuje się w kwocie 13.276.174 zł, co stanowi 30,1 % zaplanowanych dochodów budżetu powiatu.
            W dotychczas obowiązującej WPF w planie wydatków uwzględniono wydatki z tytułu poręczeń: dla obligacji wyemitowanych przez Spółkę Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. w wysokości 10.800.000,- (pierwotnie 12.000.000,- w styczniu i listopadzie 2014 r. nastąpił wykup obligacji w wysokości 750.000, termin wykupu obligacji w roku 2015 przypada na dzień 30 listopada na kwotę 450.000,-).
 
Wykaz umów ujętych w załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF" wynika z informacji przekazanych z jednostek organizacyjnych oraz wydziałów Starostwa.

W porównaniu z wykazem przedsięwzięć, stanowiącym załącznik do uchwały nr XVII/95/2015 z dnia 2 listopada 2015r. załącznik do niniejszej uchwały uzupełniony został o następujące przedsięwzięcia:
 • umowa na obsługę prawną - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki - PCPR (1.3.1.5 projekt WPF),
 • umowa na obsługę prawną - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki - PUP (1.3.1.7 projekt WPF),
 • przebudowa drogi powiatowej nr 3666P Zberki-Murzynowo Kościelne.
 
Z drugiej strony nie zawiera przedsięwzięć, które kończą się w roku 2015:
 • „Literatura Live" Comenius Partnerski Projekt Szkół (1.1.1.1)
 • „Wsparcie rozwoju szkół z powiatu średzkiego poprzez pilotażowy system doskonalenia nauczycieli" - kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół z terenu powiatu średzkiego (1.1.1.2 oraz 1.1.2.1),
 • umowa na dostawę tablic rejestracyjnych dla starostwa - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki (1.3.1.4),
 • umowa na prowadzenie audytu wewnętrznego - zapewnienie systematycznej kontroli zarządczej oraz czynności doradczych dla realizacji celów i zadań jst (1.3.1.6),
 • umowa z PWPW na dostawę dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń do Starostwa - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki (1.3.1.16),
 • umowa z TP SA o świadczenie usługi dostępu do Internetu DSL - zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki (1.3.1.18 oraz 1.3.1.19),
 • usługi zimowego utrzymania dróg, obiektów mostowych i promu na terenie powiatu średzkiego zapewnienie wykonania bieżących zadań jednostki (1.3.1.22),
 • przebudowa drogi powiatowej nr 3671P na odcinku Solec - Sulęcin - poprawa jakości infrastruktury drogowej (1.3.2.3).
 • przebudowa drogi powiatowej nr 3739P wraz ze ścieżką rowerową na odcinku Nowe Miasto - droga krajowa nr 11 - droga woj. nr 436 w m. Komorze - poprawa jakości infrastruktury drogowej (1.3.2.4),
 • wniesienie wkładu do spółki Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. oraz podwyższenie kapitału zakładowego - zabezpieczenie funkcjonowania bieżącej działalności spółki oraz udzielenie wsparcia (1.3.2.7).
 
            Uaktualniono limit zobowiązań w związku z realizacją przedsięwzięć w okresie pomiędzy ostatnią aktualizacją Wykazu przedsięwzięć a opracowaniem niniejszej zmiany oraz uwzględniono wnioski kierowników jednostek organizacyjnych odnośnie łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków w roku 2016.
W niniejszej uchwale:
I. Dla wyliczenia wskaźników dopuszczalnego poziomu obsługi zadłużenia, zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych uwzględniono plan na III kwartał 2015r. oraz przewidywane wykonanie dochodów i wydatków - zgodnie z planem na dzień 2 listopada 2015r. (uchwała nr XVII/95/2015 z dnia 2 listopada 2015r.).
II. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne obejmują paragrafy 4010 - 4120,  oraz paragraf 4170 i 4180,
III. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego obejmują wydatki bieżące i majątkowe, sklasyfikowane w rozdziałach 75019 i 75020.
IV. Dochody - wpływy z tytułu współfinansowania przez gminy pobytu dzieci w rodzinach zastępczych oraz w placówce opiekuńczo - wychowawczej (obowiązek nałożony ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ) zostały sklasyfikowane w § 0830 - wpływy z usług, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów znak. ST1/4834/44/2012/642 z dnia 31 sierpnia 2012r.
V. dochody otrzymywane z innych powiatów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo - wychowawczej lub w rodzinach zastępczych na terenie powiatu średzkiego zostały zaplanowane w budżecie powiatu na 2016 r. w formie dotacji celowej - § 2320 w oparciu o pismo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej znak DSR-III-074-1-47-LS/118/12 z dnia 10 września 2012 r. oraz pismo DSR-I-078-9-1-MT/14 z dnia 28 kwietnia 2014r.
Dochody z innych powiatów, z których pochodzą dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo - wychowawczej oraz w rodzinach zastępczych na terenie powiatu średzkiego w trybie interwencyjnym (na podstawie wyroku sądowego) klasyfikowane są w § 0830 - wpływy z usług.
VI. kwota wydatków inwestycyjnych kontynuowanych (kolumna 11.4) oraz nowych wydatków inwestycyjnych (kolumna 11.5) wykazane w załączniku nr 1 są  zgodne z limitem wydatków majątkowych na przedsięwzięcia (załącznik nr 2) pomniejszonym o wydatki sklasyfikowane w § 6010 (wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych).


Załączniki:
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marcin Bednarz
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (17/11/2015 14:48:45)
 • publikację informacji: Paulina Tokarek (18/11/2015 08:57:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (17/11/2015 14:48:45)
Lista wiadomości