Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 136/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 2 listopada 2015 r.

Uchwała Nr 136/2015

Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 2 listopada 2015 roku
 
 
w sprawie powołania dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wielkopolskiej.
 
 
            Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), art. 15 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ze zm.), w związku z art. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 642 ze zm.), § 8 ust. 1 statutu Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp., stanowiącego załącznik do uchwały nr XXIII/163/2005 Rady Powiatu Średzkiego  z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie zmiany formy organizacyjnej działalności kulturalnej prowadzonej przez Powiat Średzki oraz art. 68 i 682 Kodeksu Pracy, Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala,  co następuje:
 
 
§ 1. 1. Powołuje Panią Jolantę Sołtysiak na stanowisko Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wielkopolskiej od 2 listopada 2015 roku na okres 3 lat.
 
      2. Wymiar czasu pracy Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wielkopolskiej ustala w wysokości ½ etatu.
 
 
§ 2. Uchwała powoduje powstanie stosunku pracy z powołania. Warunki wynagradzania oraz inne warunki dotyczące stosunku pracy zostaną ustalone przez Starostę.
 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.
 
 
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Starosta
/-/Marcin Bednarz
 
 
 

 
Uzasadnienie
do uchwały Nr 136 /2015
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 2 listopada 2015 roku
 
 
w sprawie powołania dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wielkopolskiej.
 
      Zgodnie ze Statutem Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wielkopolskiej, pracami tej instytucji kieruje dyrektor powołany przez Zarząd Powiatu Średzkiego.
W związku z odwołaniem dotychczasowego dyrektora wyżej wymienionej Biblioteki - Zarząd postanowił powołać, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Panią Jolantę Sołtysiak, która w ocenie Zarządu spełnia wymagania i oczekiwania stawiane dyrektorowi biblioteki publicznej.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marcin Bednarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (03/11/2015 09:52:50)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (03/11/2015 09:53:06)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (18/12/2015 10:18:23)
Lista wiadomości