Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 127/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 października 2015 roku

Uchwała Nr 127/2015
Zarządu  Powiatu  Średzkiego
z dnia 16 października 2015 roku

 
w sprawie zbycia w drodze rokowań nieruchomości zabudowanych położonych w Kijewie, stanowiących własność Powiatu Średzkiego, oznaczonych nr: 155/25, 155/27, 155/30, 155/31 wraz z udziałem wynoszącym po 1/6 w prawie własności działki nr 155/28.
 
 
Na  podstawie  art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1445), art. 37 ust. 1, art. 39 ust. 2, art. 67 ust. 2 pkt 4, art. 70 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 782 ze zm.) oraz  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.  Zbyć w formie rokowań nieruchomość położoną w Kijewie, zapisaną w księdze wieczystej KW PO1D/00032243/0, stanowiącą własność Powiatu Średzkiego, przeznaczoną pod działalność gospodarczo - przemysłową, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki:
-        nr 155/25 o powierzchni 0,4785 ha,
-        nr 155/27 o powierzchni 0,3322 ha,
-        nr 155/30 o powierzchni 0,3902 ha,
-        nr 155/31 o powierzchni 0,4880 ha.
wraz z udziałem wynoszącym po 1/6 w prawie własności działki nr 155/28 o powierzchni 0,3049 ha, zapisanej w KW PO1D/00053595/5, zapewniającej dostęp do drogi publicznej.
 
§  2.   Ceny wywoławcze ww. działek ustala na kwoty: 
Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów
Cena wywoławcza
Zaliczka
 
155/25
+ udział w wys. 1/6 w dz. 155/28
 
 214.000 zł brutto, w tym:
206.500 zł - cena działki nr 155/25 (zw. z podatku VAT)
    7.500 zł - cena udziału w działce nr 155/28 (cena zawiera 23% VAT)
 
 
20.000 zł
 
155/27
+ udział w wys. 1/6 w dz. 155/28
 
117.000 zł brutto, w tym:
109.500 zł - cena działki nr 155/27 (zw. z podatku VAT)
    7.500 zł - cena udziału w działce nr 155/28 (cena zawiera 23% VAT)
 
 
10.000 zł
 
155/30
+ udział w wys. 1/6 w dz. 155/28
 
124.000 zł brutto, w tym:
116.500 zł - cena działki nr 155/30 (zw. z podatku VAT)
    7.500 zł - cena udziału w działce nr 155/28 (cena zawiera 23% VAT)
 
 
10.000 zł
 
 
155/31
+ udział w wys. 1/6 w dz. 155/28
 
190.000 zł brutto, w tym:
182.500 zł - cena działki nr 155/31 (zw. z podatku VAT)
    7.500 zł - cena udziału w działce nr 155/28 (cena zawiera 23% VAT)
 
15.000 zł
 
§ 3. Zaliczki winny być wniesione w pieniądzu i winny znaleźć się na koncie Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. nie później niż w dniu 7 grudnia 2015 r.
 
             § 4. Rokowania odbędą się w sali nr 107 (parter) Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Daszyńskiego 5 w dniu 14 grudnia 2015 r., odpowiednio:
-        na działkę nr 155/25: o godz. 1100
-        na działkę nr 155/27: o godz. 1200
-        na działkę nr 155/30: o godz. 1300
-        na działkę nr 155/31: o godz. 1400
 
§ 5. Zarząd przewiduje możliwość rozłożenia na raty ceny nieruchomości ustalonej z nabywcą w drodze rokowań.
 
§ 6. Do przeprowadzenia rokowań wyznacza się komisję, która została powołana do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż przedmiotowych działek uchwałą nr 99/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 sierpnia 2015 roku.
 
§  7. Ogłoszenie o rokowaniach i regulamin stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
 
§  8. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.
 
§  9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
w.z. Starosty
/-/Piotr Kasprzak
Wicestarosta
 
 
 

Uzasadnienie do
Uchwały Nr 127/2015
Zarządu  Powiatu  Średzkiego
z dnia 16 października 2015 roku

 
w sprawie zbycia w drodze rokowań nieruchomości zabudowanych położonych w Kijewie, stanowiących własność Powiatu Średzkiego, oznaczonych nr: 155/25, 155/27, 155/30, 155/31 wraz z udziałem wynoszącym po 1/6 w prawie własności działki nr 155/28.
 
 
Przedmiotowe działki próbowano sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Dwa zorganizowane przetargi na sprzedaż nieruchomości zakończyły się wynikiem negatywnym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jeżeli drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, Zarząd Powiatu może zbyć nieruchomość w drodze rokowań albo organizować kolejne przetargi.
Ponadto jeżeli nieruchomości jest zbywana w drodze bezprzetargowej, cena sprzedaży może zostać rozłożona na raty na czas nie dłuższy niż 10 lat.
Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
 
 
 

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 127/2015
Zarządu  Powiatu  Średzkiego 

z dnia 16 października 2015 roku

 
Ogłoszenie o rokowaniach po drugich przetargach ustnych nieograniczonych.
 
I. Zarząd Powiatu Średzkiego ogłasza rokowania po drugich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Kijewie, gmina Środa Wielkopolska, oznaczonych jako działki nr:
1)      155/25 o powierzchni 0,4785 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1D/00032243/0, wraz z udziałem wynoszącym 1/6 części w prawie własności działki nr 155/28 o powierzchni 0,3049 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1D/00053595/5, stanowiącej współwłasność Powiatu do 4/6 części, przeznaczonej pod wewnętrzną drogę dojazdową.
Działka częściowo zabudowana budynkiem inwentarskim (obora ze zlewnią) oraz wagą wozową. Obora ze zlewnią (dawniej cielętnik) ujęta jest w ewidencji zabytków i podlega ochronie konserwatorskiej. Wszelkie zmiany w wyglądzie budynku podlegają opiniowaniu przez konserwatora zabytków. Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków wyraził zgodę na rozbiórkę przedmiotowego budynku. Budynek jest wyłączony z eksploatacji. Stan techniczno - użytkowy budynku słaby. Budynek wagi wozowej jest jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, murowany z cegły z dachem jednospadowym pokrytym papą, posadzka betonowa, kanał technologiczny mechanizmu wagi oraz płyty wagowej murowany. Stan techniczny budynku i wagi słaby. Waga bez aktualnej legalizacji. Teren działki jest częściowo ogrodzony płotem z elementów żelbetowych, z bramą wjazdową wykonaną z kształtowników stalowych i siatki stalowej, posiada częściowe utwardzenie terenu z odprowadzeniem wód powierzchniowych. Działka posiada uzbrojenie techniczne w prąd, wodę, kanalizację do szamba żelbetowego.
Na opisanym obszarze nie obowiązuje żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Dla przedmiotowej działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji obejmującej zmianę sposobu użytkowania budynku obory ze zlewnią na budynek centrum handlowego wraz z towarzyszącą mu infrastrukturą. Istnieje możliwość przeniesienia ww. decyzji na nabywcę z zastrzeżeniem, że osoba na rzecz której decyzja zostanie przeniesiona, przyjmie wszystkie warunki w niej zawarte.
2)      155/27 o powierzchni 0,3322 ha, zapisanej w księdze wieczystej PO1D/00032243/0 wraz z udziałem wynoszącym 1/6 części w prawie własności działki nr 155/28 o powierzchni 0,3049 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1D/00053595/5, stanowiącej współwłasność Powiatu do 4/6 części, przeznaczonej pod wewnętrzną drogę dojazdową.
Działka nr 155/27 jest częściowo zabudowana budynkiem domu usługowego i budynkiem warsztatowym. Budynki od kilku lat wyłączone z użytkowania, stan techniczno - użytkowy budynków bardzo słaby. Teren działki jest częściowo utwardzony trylinką, z odprowadzeniem wód powierzchniowych, posiada dostęp do uzbrojenia technicznego w prąd, wodę, kanalizację do szamba żelbetowego.
Na opisanym obszarze nie obowiązuje żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dla działki nr 155/27 została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji obejmującej zmianę sposobu użytkowania budynków oznaczonych jako dom usługowy i budynek warsztatowy na budynki do produkcji wyrobów cukierniczych o zdolności produkcyjnej 45 t na rok. Istnieje możliwość przeniesienia ww. decyzji na nabywcę z zastrzeżeniem, że osoba na rzecz której decyzja zostanie przeniesiona, przyjmie wszystkie warunki w niej zawarte.
3)      155/30 o powierzchni o powierzchni 0,3902 ha, zapisanej w księdze wieczystej PO1D/00032243/0 wraz z udziałem wynoszącym 1/6 części w prawie własności działki nr 155/28 o powierzchni 0,3049 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1D/00053595/5, stanowiącej współwłasność Powiatu do 4/6 części, przeznaczonej pod wewnętrzną drogę dojazdową.
Działka częściowo zabudowana budynkiem szopogarażowym. Budynek od kilku lat wyłączony jest z użytkowania. Stan techniczno - użytkowy słaby. Teren działki jest częściowo utwardzony z odprowadzeniem wód powierzchniowych. Działka posiada uzbrojenie techniczne w prąd, wodę, kanalizację do szamba żelbetowego.
Na opisanym obszarze nie obowiązuje żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji obejmującej zmianę sposobu użytkowania budynku o funkcji szopogarażu na stolarnię nie posiadającą instalacji do impregnacji drewna o zdolności produkcyjnej 9000 m3 na rok. Istnieje możliwość przeniesienia ww. decyzji na nabywcę z zastrzeżeniem, że osoba na rzecz której decyzja zostanie przeniesiona, przyjmie wszystkie warunki w niej zawarte.
4)      155/31 o powierzchni 0,4880 ha, zapisanej w księdze wieczystej PO1D/00032243/0 wraz z udziałem wynoszącym 1/6 części w prawie własności działki nr 155/28 o powierzchni 0,3049 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1D/00053595/5, stanowiącej współwłasność Powiatu do 4/6 części, przeznaczonej pod wewnętrzną drogę dojazdową.
Działka częściowo zabudowana budynkiem inwentarskim (chlewnia - warchlakarnia) oraz budynkiem warsztatowym. Od kilku lat budynki wyłączone z użytkowania. Stan techniczno - użytkowy budynków słaby. Na działce zlokalizowane są silosy przejazdowe, stan techniczno - użytkowy zadowalający. Teren działki jest częściowo utwardzony z odprowadzeniem wód powierzchniowych. Działka posiada uzbrojenie techniczne w prąd, wodę, kanalizację do szamba żelbetowego.
Na opisanym obszarze nie obowiązuje żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji obejmującej zmianę sposobu użytkowania budynków oznaczonych jako chlewnia - warchlakarnia i budynek warsztatowy na magazyn do składowania drewna wraz z towarzyszącą mu infrastrukturą. Istnieje możliwość przeniesienia ww. decyzji na nabywcę z zastrzeżeniem, że osoba na rzecz której decyzja zostanie przeniesiona, przyjmie wszystkie warunki w niej zawarte.
II. Przedmiot sprzedaży nie jest obciążony żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, wolny jest od praw i roszczeń osób trzecich.
III. Przetargi na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości odbyły się:
- I przetarg w dniu 10 kwietnia 2015 roku,
- II przetarg w dniu 26 sierpnia 2015 roku.
IV. Ceny wywoławcze wynoszą:
 
Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów
Cena wywoławcza
Zaliczka
 
155/25
+ udział w wys. 1/6 w dz. 155/28
 
 214.000 zł brutto, w tym:
206.500 zł - cena działki nr 155/25 (zw. z podatku VAT)
    7.500 zł - cena udziału w działce nr 155/28 (cena zawiera 23% VAT)
 
 
20.000 zł
 
155/27
+ udział w wys. 1/6 w dz. 155/28
 
117.000 zł brutto, w tym:
109.500 zł - cena działki nr 155/27 (zw. z podatku VAT)
    7.500 zł - cena udziału w działce nr 155/28 (cena zawiera 23% VAT)
 
 
10.000 zł
 
155/30
+ udział w wys. 1/6 w dz. 155/28
 
124.000 zł brutto, w tym:
116.500 zł - cena działki nr 155/30 (zw. z podatku VAT)
    7.500 zł - cena udziału w działce nr 155/28 (cena zawiera 23% VAT)
 
 
10.000 zł
 
 
155/31
+ udział w wys. 1/6 w dz. 155/28
 
190.000 zł brutto, w tym:
182.500 zł - cena działki nr 155/31 (zw. z podatku VAT)
    7.500 zł - cena udziału w działce nr 155/28 (cena zawiera 23% VAT)
 
15.000 zł
 
Cena ustalona w drodze rokowań może zostać rozłożona na raty, na czas nie dłuższy niż 10 lat.
Pierwsza rata podlega zapłacie przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie. Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski. Wierzytelność Powiatu podlega zabezpieczeniu przez ustanowienie hipoteki.
V. Warunkiem przystąpienia do rokowań jest:
-   wpłata zaliczki w pieniądzu, pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, w wysokości wskazanej w powyższej tabeli.
Zaliczka winna znaleźć się na koncie Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. PKO BP S.A. Nr 37 1020 4160 0000 2402 0007 2215, nie później niż w dniu 7 grudnia 2015 roku.
Za termin wniesienia zaliczki uważa się dzień wpływu zaliczki na wskazane wyżej konto.
Przy wpłacie zaliczki należy podać numer działki, której wpłacana zaliczka dotyczy.
Zaliczka wniesiona przez uczestnika, który wygra rokowania, zaliczona zostanie na poczet ceny nabycia własności nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy przenoszącej własność, Zarząd Powiatu Średzkiego możne odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
Zaliczka wpłacona przez osobę, która nie zostanie nabywcą nieruchomości, zostanie zwrócona niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia rokowań wynikiem negatywnym, na konto wskazane przez osobę, która wniosła zaliczkę.
-  złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Rokowania dotyczące działki nr.....*" (* należy wskazać numer działki) w terminie do dnia 7 grudnia 2015 roku (decyduje data wpływu) w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. przy ulicy Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wlkp.
 Zgłoszenie powinno zawierać:
a) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
b) datę sporządzenia zgłoszenia,
c) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunku bez zastrzeżeń,
d) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.
Brak dodatkowych warunków rokowań
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki wraz z numerem konta, na które ma zostać zwrócona zaliczka lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku w przypadku osób wymienionych w § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.).
 
Rokowania odbędą się w dniu 14 grudnia 2015 roku w sali nr 107 (parter) Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5 odpowiednio:
- działka nr 155/25 o godzinie 1100
- działka nr 155/27 o godzinie 1200
- działka nr 155/30 o godzinie 1300
- działka nr 155/31 o godzinie 1400
Rokowania zostaną przeprowadzone, chociażby wpłynęło jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.
 
Zarząd Powiatu Średzkiego zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
 
Protokół z przeprowadzonych rokowań stanowi podstawę do zawarcia umowy notarialnej.
 
Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabywanej nieruchomości (umniejszoną o wcześniej wpłacone wadium) bądź pierwszą ratę (w przypadku rozłożenia ceny na raty), nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto.
Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań.
Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz w umowie notarialnej.
 
Na wniosek zainteresowanego inwestora:
- z przebiegiem sieci uzbrojenia terenu można zapoznać się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (pok. nr 203 tut. Starostwa, tel. 61-285-80-21),
- szczegółowe informacje o możliwości przyłączenia się do istniejących mediów określą gestorzy sieci przesyłowych.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 125 (parter) Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. ul. Daszyńskiego 5 lub telefonicznie pod nr  61-285-80-51 wew. 140 lub 141.
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej Starostwa: www.srodawlkp-powiat.pl,  w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.srodawlkp-powiat.pl, oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. ul. Daszyńskiego 5 (parter).
Komisja przeprowadzi rokowania zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r, poz. 782 ze zm., rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) oraz Uchwałą nr 127/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 października 2015 roku.
 
Budynki posadowione na nieruchomościach będących przedmiotem sprzedaży nie posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane. Uczestnik rokowań wyłoniony jako nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia o odstąpieniu żądania przedstawienia świadectwa charakterystyki energetycznej budynków.
 
Informacje dodatkowe:
Przed przystąpieniem do rokowań uczestnicy zobowiązani są do okazania dowodu tożsamości.
Jeżeli osobę fizyczną reprezentuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.
W przypadku innych podmiotów niż osoby fizyczne, konieczne jest dodatkowo przedłożenie dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.
W przypadku małżonków, do udziału w rokowaniach konieczna jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w rokowaniach tylko jednego ze współmałżonków wymagane jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego lub z podpisem notarialnie poświadczonym (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości.
W przypadku gdy cudzoziemiec zobowiązany jest do wpisu do właściwego dla jego kraju rejestru: wypis z przedmiotowego rejestru wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.
Jeśli nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2014 r., poz. 1380), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości zobowiązany jest on przedłożyć zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli obowiązek uzyskania takiego zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy, pod rygorem utraty wpłaconej przed rokowaniami zaliczki.
Z cudzoziemcem nie władającym językiem polskim, w rokowaniach winien uczestniczyć tłumacz przysięgły.
Dokumenty przedkładane w rokowaniach, sporządzone w języku innym niż polski, powinny być przedłożone wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.
 
 
Załącznik nr 2
do uchwały Nr 127 /2015
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 16 października 2015 roku
 
 
Regulamin
przeprowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości zabudowanych
stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Kijewie, oznaczonych nr: 155/25, 155/27, 155/30, 155/31 wraz z udziałem wynoszącym po 1/6 w prawie własności działki nr 155/28.
 
1.      Zarząd Powiatu Średzkiego ogłasza i organizuje rokowania dotyczące sprzedaży nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Kijewie, oznaczonych nr: 155/25, 155/27, 155/30, 155/31 wraz z udziałem wynoszącym po 1/6 w prawie własności działki nr 155/28, po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym.
Rokowania przeprowadzone zostaną w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r, poz. 782 ze zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), zwane dalej Rozporządzeniem oraz Uchwałę Nr 127/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 październik 2015 roku.
2.      Zarząd Powiatu Średzkiego dokonuje wyboru Komisji do przeprowadzenia rokowań, która w jego imieniu i w oparciu o zatwierdzony regulamin rokowań wykonuje czynności związane z rokowaniami.
3.      Zarząd Powiatu Średzkiego podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o rokowaniach po drugim przetargu ustnym nieograniczonym.
4.      Ogłoszenie o rokowaniach powinno zawierać informacje o:
-        danych wymienionych w art. 35 ust. 2 pkt 1-5 i 7-11,
-        cenie wywoławczej,
-        obciążeniach nieruchomości,
-        zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość,
-        terminach przeprowadzonych przetargów,
-        możliwości, terminie i miejscu składania pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach,
-        terminie i miejscu, w którym można zapoznać się z dodatkowymi warunkami rokowań,
-        terminie i miejscu przeprowadzenia rokowań,
-        terminie, miejscu wpłaty oraz o wysokości zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy,
-        skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży,
-        zastrzeżeniu, że Zarządowi Powiatu Średzkiego przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
5. Zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Rokowania dotyczące działki nr.....*" (* należy wskazać numer działki) w terminie do dnia 7 grudnia 2015 roku (decyduje data wpływu) w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. przy ulicy Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wlkp. Zgłoszenie powinno zawierać:
-        imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
-        datę sporządzenia zgłoszenia,
-        oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
-        proponowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza i sposób jej zapłaty,
-        proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.
 6. Ceny wywoławcze wynoszą:
Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów
Cena wywoławcza
Zaliczka
 
155/25
+ udział w wys. 1/6 w dz. 155/28
 
 214.000 zł brutto, w tym:
206.500 zł - cena działki nr 155/25 (zw. z podatku VAT)
    7.500 zł - cena udziału w działce nr 155/28 (cena zawiera 23% VAT)
 
 
20.000 zł
 
155/27
+ udział w wys. 1/6 w dz. 155/28
 
117.000 zł brutto, w tym:
109.500 zł - cena działki nr 155/27 (zw. z podatku VAT)
    7.500 zł - cena udziału w działce nr 155/28 (cena zawiera 23% VAT)
 
 
10.000 zł
 
155/30
+ udział w wys. 1/6 w dz. 155/28
 
124.000 zł brutto, w tym:
116.500 zł - cena działki nr 155/30 (zw. z podatku VAT)
    7.500 zł - cena udziału w działce nr 155/28 (cena zawiera 23% VAT)
 
 
10.000 zł
 
 
155/31
+ udział w wys. 1/6 w dz. 155/28
 
190.000 zł brutto, w tym:
182.500 zł - cena działki nr 155/31 (zw. z podatku VAT)
    7.500 zł - cena udziału w działce nr 155/28 (cena zawiera 23% VAT)
 
15.000 zł
 
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki. Zaliczka winna być wpłacona w pieniądzu.
     Termin wpłaty zaliczki Zarząd Powiatu Średzkiego wyznacza na dzień 7 grudnia 2015 roku.
Za termin wniesienia zaliczki uważa się dzień wpływu zaliczki na konto wskazane w ogłoszeniu o rokowaniach. Zaliczka wniesiona przez uczestnika, który wygra rokowania, zaliczona zostanie na poczet ceny nabycia własności nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, Zarząd Powiatu Średzkiego możne odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
Zaliczka wpłacona przez osobę, która nie zostanie nabywcą nieruchomości, zostanie zwrócona niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia rokowań wynikiem negatywnym, na konto wskazane przez osobę, która wniosła zaliczkę.
7. Zarząd Powiatu Średzkiego przewiduje możliwość rozłożenia na raty ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej w drodze rokowań na okres do 10 lat.
     8. Rokowania odbędą się 14 grudnia 2015 roku w Sali nr 107 (parter) Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5 odpowiednio:
          - działka nr 155/25 o godzinie 1100
          - działka nr 155/27 o godzinie 1200
          - działka nr 155/30 o godzinie 1300
          - działka nr 155/31 o godzinie 1400
     9. Rokowania zostaną przeprowadzone, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenia spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.
10. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy przenoszącej własność, Zarząd Powiatu Średzkiego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
  11. Przy przeprowadzaniu rokowań komisja, w obecności uczestników rokowań wykonuje następujące czynności:
- podaje liczbę otrzymanych zgłoszeń oraz sprawdza dowody wpłaty zaliczki,
- otwiera koperty zawierające zgłoszenia, sprawdza dane w nich zawarte, nie ujawniając ich treści uczestnikom, oraz sprawdza tożsamość uczestników rokowań,
- przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia  zgłoszone przez uczestników rokowań,
- ogłasza, które zgłoszenia zostały zakwalifikowane do ustnej części rokowań.
12. Komisja przeprowadzająca rokowania odmawia udziału w ustnej części rokowań osobom, których zgłoszenia:
- nie odpowiadają warunkom rokowań,
- zostały złożone po wyznaczonym terminie,
  - nie zawierają danych wymienionych w § 26 ust. 2 Rozporządzenia lub dane te są niekompletne  oraz nie zawierają dowodów, o których mowa w § 26 ust. 3 Rozporządzenia.
- są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.
13. Komisja przeprowadza ustną część rokowań w  zakresie  wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy, oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowań, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części.
14. Dodatkowe propozycje uczestników rokowań złożone w trakcie ustnej części rokowań nie mogą być mniej korzystne od zawartych w pisemnym zgłoszeniu.
15. Po przeprowadzeniu ustnej części rokowań komisja ustala nabywcę lub stwierdza, że nie  wybiera nabywcy, z zastrzeżeniem pkt 16.
16. W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji komisja może zorganizować dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami.
17. Przy wyborze oferty komisja bierze pod uwagę zaoferowaną cenę.
18.  Z przeprowadzonych rokowań przewodniczący komisji sporządza protokół.
19. Rokowania uważa się za zamknięte z chwilą podpisania protokołu.
20. Przewodniczący komisji zawiadamia ustnie uczestników rokowań o wyniku rokowań bezpośrednio po ich zamknięciu.
21. Protokół z przeprowadzonych rokowań sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z których dwa przeznaczone są dla Zarządu Powiatu Średzkiego, a jeden dla osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.
22. Protokół z przeprowadzonych rokowań stanowi podstawę do zawarcia aktu notarialnego.
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Kasprzak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (21/10/2015 09:10:15)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (21/10/2015 09:10:35)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (21/10/2015 09:10:15)
Lista wiadomości