Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 119/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 września 2015 r.


                                                                 

Uchwała Nr 119/2015
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 23 września 2015 r.
 
w sprawie określenia formularzy do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Średzkiego na 2016 rok i zmian dokonywanych w trakcie roku budżetowego oraz określenia zasad opracowania planów finansowych.
 
Na podstawie § 4 ust.4 uchwały nr XLI/240/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
§ 1. Określa poniżej wzory formularzy do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Średzkiego na 2016 rok oraz zmian dokonywanych w trakcie roku budżetowego, przez dyrektorów/kierowników jednostek powiatowych i wydziałów starostwa:
 
             1)      Wzór PD - Plan dochodów budżetowych jednostki/wydziału na 2016 rok oraz załącznik do wzoru - Roczne dochody pozyskiwane przez jednostkę/wydział oznaczony odpowiednio:
Ø PDW - Plan jednostkowy dochodów własnych,
ØPDZZA - Plan jednostkowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst. ustawami,
             2)      Wzór PW  - Plan wydatków budżetowych jednostki/wydziału na 2016 rok z wyodrębnieniem źródeł finansowania oraz załącznik do wzoru - Uzasadnienie planowanych wydatków oraz dotacje związane z realizacją zadań powiatu w 2016 r.
             3)      Wzór WM - Informacja o wynajmowanych lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz wydzierżawionych gruntach w 2016 roku,
             4)      Wzór PWR  - Wykaz projektowanych zadań remontowych,
             5)     Wzór PWM - Plan wydatków majątkowych planowanych w 2016 roku,
             6)     Wzór WPI - Plan wydatków majątkowych realizowanych w cyklu wieloletnim,
             7)     Wzór WUW - Wykaz umów wieloletnich,
             8)     Wzór PU - Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających  zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie  Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,
             9)     Wzór IK - Plan finansowy Instytucji Kultury na 2016 rok,
            10)   Wzór PCR - Plan finansowy Powiatowego Centrum Rozwoju Sp. z o.o. na 2016 rok,
            11)   Wzór PP - Materiały planistyczne do projektu budżetu Powiatu na rok 2016. Wydatki na wynagrodzenia (nie dotyczy jednostek zatrudniających pracowników wynagradzanych na podstawie Karty Nauczyciela oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej),
            12)   Wzór PIS - Materiały planistyczne do projektu budżetu Powiatu na rok 2016. Kalkulacja zatrudnienia i wynagrodzeń (dotyczy pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz funkcjonariuszy  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej),
13a) Wzór KN - Materiały planistyczne do projektu budżetu Powiatu na rok 2016 - wydatki na wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych (zgodnie z arkuszem organizacyjnym),
13b) Wzór KNA - Materiały planistyczne do projektu budżetu na 2016 rok. Kalkulacja wynagrodzeń w jednostkach oświatowych (dotyczy nauczycieli),
14) Wzór KNB - Materiały planistyczne do projektu budżetu na 2016 rok. Kalkulacja wynagrodzeń w jednostkach oświatowych (dotyczy pracowników obsługi),
15) Wzór NA - Materiały planistyczne do projektu budżetu Powiatu na rok 2016. Skutki finansowe uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego nauczycieli,
16)  Wzór ER - Materiały planistyczne do projektu budżetu Powiatu na rok 2016. Odprawy emerytalne i rentowe,
17) Wzór DMW - Materiały planistyczne do projektu budżetu Powiatu na rok 2016. Dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli.
18) Wzór ZPD - Zmiany do planu dochodów na 2016 rok,
19) Wzór ZPW - Zmiany do planu wydatków na 2016 rok,
20) Wzór ZPWR - Wykaz projektowanych zadań remontowych (zmiany dokonywane w trakcie roku budżetowego),
 
Wzory formularzy określone w pkt. 1-20 stanowią załączniki od 1-20 do niniejszej uchwały.
   
 § 2. Określa zasady opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Średzkiego na 2016 rok oraz harmonogram prac nad projektem budżetu Powiatu na rok 2016, stanowiące odpowiednio załączniki Nr 21 i 22 do niniejszej uchwały.
 
§ 3. Traci moc uchwała Nr 481/2014 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 września 2014 r. w sprawie określenia formularzy do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Średzkiego na 2015 rok i zmian dokonywanych w trakcie roku budżetowego oraz określenia zasad opracowania planów finansowych.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu, Skarbnikowi Powiatu, Kierownikom Wydziałów Starostwa oraz Dyrektorom/Kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych służb inspekcji i straży.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do opracowania projektu budżetu i budżetu w roku 2016.  

Starosta
/-/ Czesław Guzewski

- załącznik nr 1 - do pobrania
- załącznik nr 2 - do pobrania
- załączniki nr 3-7,9-10 - do pobrania
- załączniki nr 11,13,15,16,17 - do pobrania
- załącznik nr 12 - do pobrania
- załącznik nr 13b - do pobrania
- załączniki nr 18-20 - do pobrania
- załącznik nr 21 - do pobrania
- załącznik nr 22 - do pobrania
 
 

 
Uzasadnienie
do uchwały nr 119/2015
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 23 września 2015 r.

 
 
Na podstawie § 4 ust.4 uchwały nr XLI/240/2010 z dnia 22 czerwca 2010 roku Rady Powiatu Średzkiego w sprawie: określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Zarząd Powiatu Średzkiego opracowuje wzory formularzy do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Średzkiego na 2016 rok oraz określa zasady opracowania tych planów. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Czesław Guzewski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (01/10/2015 08:19:19)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (01/10/2015 08:26:20)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (16/09/2016 08:51:24)
Lista wiadomości