Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 118/2015Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 września 2015 roku

Traci moc na podstawie:


Uchwały Nr 406/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 9 maja 2017 r.Uchwała Nr 118/2015

Zarządu  Powiatu  Średzkiego

z dnia 10 września 2015 roku

 
w sprawie formy zbycia oraz ustalenia ceny sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej nr 3074/1 wraz z prawem własności budynku posadowionego na przedmiotowej działce oraz podania do publicznej wiadomości wykazu zbywanej nieruchomości.
 
 
Na  podstawie  art. 32 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.), art. 25b, art. 35, art. 37 ust. 2 pkt. 2, art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 782 ze zm.), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.  Zbyć w drodze bezprzetargowej na rzecz Gminy Środa Wielkopolska prawo użytkowania wieczystego działki położonej w Środzie Wielkopolskiej, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Powiatu Średzkiego, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1D/00047438/2, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków
-        nr 3074/1 o powierzchni 0,0799 ha
wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku.
 
§ 2. Ustalić cenę nieruchomości na kwotę 51.500 zł (zwolnienie z podatku VAT).
 
§ 3. Sporządzić i podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości opisanej w § 1, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Starosta
/-/Czesław Guzewski

Załącznik - do pobrania

 
 

Uzasadnienie do
Uchwały Nr 118/2015
Zarządu  Powiatu  Średzkiego
z dnia 10 września 2015 roku

 
 
w sprawie formy zbycia oraz ustalenia ceny sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej nr 3074/1 wraz z prawem własności budynku posadowionego na przedmiotowej działce oraz podania do publicznej wiadomości wykazu zbywanej nieruchomości.
 
 
            W dniu 20 sierpnia 2015 roku, do Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej wpłynęło pismo Burmistrza, w którym Burmistrz informuje, że w związku z opracowywaną koncepcją zagospodarowania terenów rekreacyjno - sportowych w rejonie ulicy Sportowej Gmina Środa Wielkopolska jest zainteresowana nabyciem prawa użytkowania wieczystego działki nr 3074/1 położonej w Środzie Wielkopolskiej.
Mając na uwadze fakt, iż zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami budowa obiektów sportowych stanowi cel publiczny, w dniu 27 sierpnia 2015 r. Rada Powiatu Średzkiego podjęła uchwałę nr XIII/69/2015 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego ww. działki wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku.
Z uwagi na fakt, że nabyciem zainteresowana jest Gmina Środa Wielkopolska, zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami zbycie nieruchomości może nastąpić w drodze bezprzetargowej.
Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Czesław Guzewski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (11/09/2015 10:06:17)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (11/09/2015 10:06:36)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (10/05/2017 15:02:41)
Lista wiadomości