Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 98/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 sierpnia 2015 roku

Traci moc na podstawie:
Uchwały Nr 186/2016 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 lutego 2016 r.


Uchwała Nr 98/2015

Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 6 sierpnia 2015 roku
 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie   dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki z uwzględnieniem doradztwa metodycznego.
 
 
Na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zmianami) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 marca 2002  r. w sprawie sposobu podziału środków  na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 430) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
            § 1. § 2. W uchwale Nr 296/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 stycznia 2013 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, zmienionej uchwałą Nr 26/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 lutego 2015 roku, wprowadza się następującą zmianę:
 
- § 2. Otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Powołuje się komisję do rozpatrywania wniosków i przyznawania dofinansowania w składzie:

Przewodniczący - Wiesława Strugarek - Członek Zarządu Powiatu Średzkiego,
Członkowie:
-  Tomasz Roszyk        -          Członek Zarządu Powiatu Średzkiego,
-  Irena Lisewska         -          Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego,
Sekretarz - Małgorzata Bartkowiak - Podinspektor ds. Oświaty i Kultury „
 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.
 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2015 roku.
 
Starosta
/-/Czesław Guzewski

 
 
 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr 98/2015
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 6 sierpnia 2015 roku
 
zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki z uwzględnieniem doradztwa metodycznego.
              W związku ze zmianami organizacyjnym w strukturze Starostwa Powiatowego
w Środzie Wielkopolskiej zachodzi konieczność uaktualnienia składu członków Komisji powołanej do rozpatrywania wniosków i przyznawania dofinansowania  doskonalenia zawodowego dla nauczycieli
             W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Czesław Guzewski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (07/08/2015 12:31:33)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (10/08/2015 08:51:01)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (29/02/2016 12:12:29)
Lista wiadomości