Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 78 /2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 czerwca 2015 roku
 
 
Uchwała Nr 78 /2015
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia  19 czerwca 2015 roku
 
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2015 roku w dyspozycji Powiatu Średzkiego.
 
 
Na podstawie art. 32 ust. 1  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. ,poz.595 ze zm. ), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  ( t.j. Dz. U. z 2014 r. , poz. 1118, ze zm.), art. 36 ust. 2 ustawy z dnia  27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz  zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (t.j. Dz. U. z 2011r.  Nr. 127, poz. 721, ze zm.), § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008r.w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2008r. Nr 29, poz.172)  oraz uchwały Nr VII/37/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2015, Zarząd Powiatu  Średzkiego uchwala, co następuje:
 
 1. 1 Postanawia ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych  przez Powiat Średzki fundacjom oraz organizacjom  pozarządowym  ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
      2. Szczegóły ogłoszenia o otwartym konkursie ofert znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Organizacje pozarządowe  oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłaszać swoich kandydatów do pracy w Komisji Konkursowej na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia w terminie do dnia 5 lipca 2015 roku do godz.15.00. W skład Komisji Konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe i fundacje biorące udział w konkursie.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście oraz Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej.
 
§ 4. Uchwała wchodzi  w życie z dniem podjęcia.
 
 
w.z. Starosty
/-/Piotr Kasprzak
Wicestarosta
 
 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr 78/2015
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 19 czerwca 2015 roku
 
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących  w 2015 roku w dyspozycji Powiatu Średzkiego.

 
 
Zgodnie z art. 36 ust. 2  ustawy z dnia  27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz  zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (t.j. Dz. U.  z 2011r., Nr 127, poz. 721, ze zm.) istnieje możliwość zlecania przez samorząd powiatu zadań  z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym. Na przedmiotowe zadanie Rada Powiatu Średzkiego, uchwałą Nr VII/37/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2015, zabezpieczyła środki w wysokości 30.000,00 zł.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 
 

 
 
Załącznik nr 1
do uchwały Nr 78/2015
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 19 czerwca 2015 roku
 
 
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
 
 
Zarząd Powiatu w Środzie Wielkopolskiej
 
ogłasza, na podstawie art. 36 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zmianami) oraz Uchwały Nr VII/37/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 marca 2015 roku  w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2015
 
OTWARTY KONKURS OFERT
 
na realizację w formie wspierania  - przez fundacje  i organizacje pozarządowe - zadań z zakresu  rehabilitacji  zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
 
I. Cel konkursu:
Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie fundacjom i organizacjom pozarządowym realizacji w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na podstawie art. 36 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze zm.), ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Powiatu Średzkiego w 2015 roku.
 
II. Opis zadania:
1. Rodzaj zadania: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
2.Tytuł zadania: promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego.
3. Wysokość środków PFRON przeznaczonych na realizację zadania:
Kwota środków na realizację  zadania wynosi 30.000,00zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)
 
4. Termin realizacji zadania:
 
Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż dnia 25 sierpnia 2015 r., a ich zakończenie nastąpi nie później niż 15 grudnia 2015 r.
 
III. Podmioty uprawnione do składania ofert:
1. Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są organizacje pozarządowe oraz fundacje prowadzące statutową działalność w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
2. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub inne uprawnione podmioty działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną. W przypadku zawarcia umowy o wykonanie zadania, ponoszą solidarną odpowiedzialność za powstałe zobowiązania.
 
IV. Kryteria jakie muszą spełniać podmioty składające ofertę.
1. Prowadzenie statutowej działalności na terenie Powiatu Średzkiego.
2. Prowadzenie statutowej działalności w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
3. Brak zobowiązań publiczno - prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu
terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym, w tym wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych.
4. Posiadanie własnego rachunku bankowego.
5. Prowadzenie księgowości.
 
V. Wymagane dokumenty.
1. Oferta
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej, ul. Szkolna 2,
63-000 Środa Wlkp.
Oferta dla swojej ważności musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu składającego ofertę.
Przez prawidłowo wypełnioną ofertę rozumie się wypełnienie:
- druku oferty w sposób czytelny,
- wszystkich punktów zawartych w druku oferty - w przypadku, gdy punkt zawarty w druku   oferty nie dotyczy oferenta, należy wpisać „nie dotyczy",
- niewypełnienie któregokolwiek z punktów będzie równoznaczne z wpisaniem treści „nie dotyczy".
Aktualny druk oferty jest dostępny do pobrania ze strony internetowej:
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej
http://www.srodawlkp.epcpr.pl -  Biuletyn Informacji Publicznej   
 
1.Oferta wspólna
Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty uprawnione mogą złożyć ofertę wspólną.
Oferta wspólna wskazuje :
-działania , jakie w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne podmioty uprawnione,
-sposób reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną wobec Powiatu Średzkiego.
2. Kopiaaktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.
Dokument stanowiący  o podstawie działalności podmiotu  zawierający aktualne dane.
W przypadku oferty wspólnej, każdy oferent załącza dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu zawierający aktualne dane.
Uwaga: zgodnie z art. 4 ust. 3 i 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.1203) za dokument tożsamy z odpisem uznaje się pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Rejestru dokonany za pośrednictwem strony internetowej Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego https://ems.ms.gov.pl/.
3.Statut organizacji/fundacji.
4.Upoważnienie osób składających ofertę tzn. składających podpisy pod ofertą, do reprezentowania podmiotu (zgodnie ze wskazaniem zawartym w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności podmiotu), jeśli dane osoby nie są wskazane w ww. dokumencie.
5. Aktualne pełnomocnictwo udzielone przez zarząd główny dla przedstawicieli jednostki organizacyjnej (np. koła, oddziału) organizacji składającej ofertę (liczba osób zgodna ze wskazaniem zawartym w KRS) do składania w imieniu tej organizacji oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań finansowych oraz dysponowania środkami przeznaczonymi na realizację zadania (w tym rozliczenia uzyskanej dotacji), o którego dofinansowanie stara się jednostka.
6. Umowa zawarta między organizacjami pozarządowymi lub innymi uprawnionymi podmiotami w przypadku złożenia oferty wspólnej - określająca zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania oraz sposób wspólnej reprezentacji podmiotów wobec Powiatu Średzkiego.
7. Dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta/oferentów - w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji.
8. Oświadczenie o braku zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym, w tym wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Druk oświadczenia jest dostępny do pobrania wśród dokumentów dotyczących przedmiotowego konkursu.
W przypadku składania oferty wspólnej, każdy oferent załącza oświadczenie o braku zobowiązań publiczno-prawnych.
9. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.
Druk oświadczenia jest dostępny do pobrania wśród dokumentów dotyczących przedmiotowego konkursu.
W przypadku składania oferty wspólnej, każdy oferent załącza oświadczenie o kwalifikowalności VAT.
10. Umowa partnerska lub oświadczenie partnera wraz ze wskazaniem rodzaju i zakresu wsparcia, w jakim partner będzie uczestniczyć w realizacji zadania publicznego.
Partner to podmiot niebędący stroną umowy, który uczestniczy w realizacji zadania publicznego nie wykorzystując przy tym środków publicznych przekazanych w drodze dotacji.
Współpraca może obejmować w szczególności: aktywną wymianę umiejętności, doświadczeń i wiedzy na każdym etapie realizacji zadnia publicznego.
Udział partnera w realizacji zadania publicznego może dotyczyć także nieodpłatnego wsparcia osobowego (np. udziału wolontariuszy innego podmiotu).
Partner nie może być podwykonawcą, a podwykonawca nie może być jednocześnie partnerem.
UWAGA: wkładu finansowego partnera w realizowany projekt (dowody księgowe wystawione na partnera) nie wlicza się do źródeł finansowania zadania publicznego. Podmiot składający ofertę nie może wpisać tych środków finansowych w kosztorys, ale może je opisać w części oferty „Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu".
11. W przypadku złożenia kserokopii załączników podmiot występujący o dotację powinien potwierdzić je na każdej stronie za zgodność z oryginałem wraz z datą tego potwierdzenia.
Wzór prawidłowego potwierdzenia zgodności z oryginałem:
- adnotacja „(za/potwierdzam) zgodność z oryginałem",
- wyraźny podpis osoby reprezentującej podmiot, pieczątka,
- data potwierdzenia.
 
VI. Koszty kwalifikowane do dofinansowania ze środków PFRON będących w dyspozycji Powiatu Średzkiego:
 
- koszty osobowe dotyczące bezpośrednio realizacji projektu,
- koordynator projektu (koszt nieprzekraczający 5% dotacji),
- obsługa księgowa projektu (koszt nieprzekraczający 5% dotacji),
- wynajem pomieszczeń/obiektów na czas realizacji projektu,
- utrzymanie biura (opłaty bieżące: czynsz najmu, opłaty za prąd, gaz, wodę, usługi telekomunikacyjne) podmiotu składającego ofertę w zakresie realizacji zadania publicznego
(podmiot składający ofertę ubiegający się o pokrycie z dotacji kosztów utrzymania biura powinien przedstawić jasną kalkulację kosztu, proporcjonalnie odpowiadającą planowanym
działaniom),
- zakup materiałów lub usług niezbędnych do realizacji projektu,
-koszty wypożyczenia sprzętu lub uzasadnione przypadki zakupu sprzętu do kwoty 3,5 tys. złotych,
- koszty transportu beneficjentów projektu,
- działania informacyjne i promocyjne dotyczące projektu
- koszty osobowe dotyczące bezpośrednio realizacji projektu,
Koszty kwalifikowane to koszty:
- niezbędne do realizacji projektu, merytorycznie uzasadnione w opisie projektu,
- racjonalne i efektywne,
- ujęte w budżecie projektu (a następnie faktycznie poniesione i udokumentowane),
- wydatkowane w okresie realizacji zadania.
 
VII. Kryteria stosowane przy dokonywaniu  wyboru oferty.
1.Kryteria formalne
  
 
OCENA FORMALNA - kryteria
TAK
NIE
1. Czy oferta została złożona we wskazanym terminie?
 
 
2. Czy oferta została złożona na właściwym formularzu?
 
 
3. Czy oferta została podpisana przez upoważnione osoby?
 
 
 
4. Czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia?
 
 
5. Czy zadanie z oferty jest zadaniem konkursowym?
 
 
  Podsumowanie-oferta podlega ocenie merytorycznej
 
 
 
 
2. Kryteria merytoryczne
 
OCENA MERYTORYCZNA
Kryteria oceny
Ilość pkt.
Maksymalna
ilość pkt.
1.Możliwość i jakość  realizacji zadania przez oferenta:
 
 
9
a)możliwości organizacyjne: zasoby rzeczowe i kadrowe   do wykorzystania przy realizacji zadania
1-3
 
b) kwalifikacje kadry, przy udziale której oferent będzie realizować    zadanie
1-3
 
 c) innowacyjność oraz  przewidywane efekty realizowanego zadania, korzyści wynikające  z realizacji zadania dla mieszkańców powiatu średzkiego
1-3
 
2.Kalkulacja kosztów realizacji zadania:
 
 
6
a)zasadność przedstawionego kosztorysu w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania , realność  przyjętych stawek jednostkowych, przejrzystość  kalkulacji kosztów
1-3
 
b)wkład własny oferenta :zaangażowanie środków finansowych i/lub  udział wkładu osobowego  w realizacje zadania
1-3
 
 3.Posiadane  doświadczenie niezbędne do realizacji zadania:
 
 
6
a)dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadań
1-3
 
b)dotychczasowe doświadczenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. we współpracy z oferentem, w tym rzetelność, terminowość wykonywania zadań i prawidłowość rozliczenia otrzymanych na ten cel środków finansowych
1-3
 
 Razem
 
21
 
 
Środki finansowe to środki będące w dyspozycji podmiotu realizującego zlecone zadanie publiczne i przez niego bezpośrednio wydatkowane. Dokumentowanie poniesionych przez podmiot wydatków następuje w formie dowodów księgowych na niego wystawionych. Potwierdzeniem prawidłowo zrealizowanego zadania pod względem finansowym jest odpowiednio prowadzona rachunkowość.
Środki finansowe to:
1. środki finansowe własne (np. składki członkowskie, wpłaty z tytułu 1%)
2. środki finansowe z innych źródeł:
2.1. wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego
2.2. środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje z budżetu państwa/budżetu jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki funduszy strukturalnych)
2.3. pozostałe środki finansowe (np. z fundacji grantodawczych)
Wkład osobowy - to wsparcie osobowe (praca społeczna członków, świadczenia wolontariuszy) wniesione przez dotowany podmiot w realizowane zadanie niepowodujące faktycznego wydatku pieniężnego. Wartość wkładu osobowego powinna zostać oszacowana w kosztorysie. Podmiot składający ofertę powinien przedstawić sposób wyceny według stawek rynkowych pracy wolontariuszy i członków.
UWAGA: podmiot składający ofertę musi w kosztorysie wykazać wkład własny finansowy i/lub osobowy.
Wysokość deklarowanego wkładu własnego określa samodzielnie podmiot składający ofertę.
Innowacyjność powinna przejawiać się w co najmniej jednym z poniższych wymiarów:
a)    problemu - rozwiązanie problemu, który do tej pory nie był w wystarczającym stopniu uwzględniony
b)   formy wsparcia - wykorzystanie nowych instrumentów w rozwiązywaniu dotychczasowych problemów;
 
VIII. Postępowanie konkursowe prowadzone jest zgodnie z:
 
1. ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze zm.),
2. rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzaju zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym ( Dz. U. z 2008 r. Nr 29, poz. 172 ),
3. ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1118, ze zm.),
4. ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.855, ze zm.),
 
IX. Zasady przyznawania dotacji.
 
1. Rozpatrywane są wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu. Należy wypełnić każdy punkt zawarty w druku oferty. W przypadku, gdy punkt zawarty w druku oferty nie dotyczy oferenta, należy wpisać „nie dotyczy."
2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie.
3. Podmiot, któremu przyznano dotację zobowiązany jest do złożenia przed zawarciem umowy:
-  zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania, w przypadku zmiany zakresu rzeczowego realizowanego zadania
- zaktualizowanego kosztorysu realizacji zadania - w przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana w ofercie.
4. Dotację na realizację zadania otrzymują podmioty, których oferty wybrane zostaną w postępowaniu konkursowym.
 
X. Termin i tryb wyboru oferty.
 
1. Wybór oferty nastąpi w terminie do 30 dni  po upływie terminu składania ofert .
2. Złożone oferty rozpatrywane będą pod względem formalnym przez  pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. , a pod względem merytorycznym przez Komisję Konkursową powołaną uchwałą Zarządu Powiatu Średzkiego - dotyczy ofert
spełniających wymogi formalne.
3. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie w formie uchwały Zarząd Powiatu Średzkiego.
4. Do postanowień uchwały Zarządu w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
5. Wynik otwartego konkursu ofert zostanie ogłoszony na stronach internetowych:
- Powiatu Średzkiego pod adresem: http://www.srodawlkp-powiat.pl/ w module Powiat -Aktualności.
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.  pod adresem: http://www.srodawlkp.epcpr.pl - Biuletyn Informacji Publicznej  oraz  na tablicy ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp., ul. Szkolna 2.
6. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do nich dokumentacją pozostaną w aktach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.  i nie będą odsyłane oferentowi.
 
XI. Warunki realizacji zadania.
 
1. Realizacja zleconego zadania wyłonionego w konkursie następuje po zawarciu umowy z podmiotem, który złożył ofertę na jego realizację. Umowa pod rygorem nieważności wymaga zachowania formy pisemnej.
2. Warunkiem zawarcia umowy na dotację jest:
1) złożenie aktualnego harmonogramu realizacji zadania,
2) złożenie przez oferenta korekty kosztorysu projektu, w przypadku przyznania dotacji w wysokości mniejszej niż wnioskowana w ofercie,
3) akceptacja przez strony postanowień umowy.
3. Po zakończeniu realizacji zadania podmiot realizujący zlecone zadanie publiczne zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25).
4. Zadanie nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy.
Podzlecenie wykonania części zleconego zadania publicznego jest możliwe tylko w odniesieniu do określonych części przedmiotu umowy - pod warunkiem, że dana czynność bądź działanie zostały wyraźnie przewidziane w treści umowy, a wcześniej zapisane w pkt. V.4 oferty poprzez określenie rodzaju podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będą uczestniczyć w realizacji tego zadania (zadanie nie może być planowane do realizacji przez podwykonawcę w całości).
Podmiot, z którym zawarto umowę o realizację zadania publicznego, może zlecić realizację części tego zadania:
- wybranym organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie będącym stronami umowy,
- w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję.
Podwykonawca to podmiot zewnętrzny, niebędący stroną umowy, któremu zlecono realizację zadania publicznego polegającą na wykonywaniu czynności bądź działań stanowiących zasadniczą merytoryczną część oferty realizacji tego zadania.
Podwykonawcą nie jest podmiot zewnętrzny, u którego dokonywany jest zakup usług polegających na wykonywaniu czynności o charakterze technicznym czy specjalistycznym, powiązanych z realizacją zadania publicznego, jednak niestanowiących jego meritum np. usługi noclegowe i gastronomiczne, usługi transportowe, usługi wydawnicze i drukarskie, usługi księgowe, bowiem usługi te nie są tożsame z realizacją tego zadania.
Podwykonawca nie może być partnerem, jak również partner nie może być jednocześnie podwykonawcą.
5. Podmiot realizujący zadanie jest zobowiązany powiadomić Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej  o każdym zdarzeniu mającym wpływ na termin lub zakres realizacji zadania w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia.
 
XII. Miejsce i termin składania ofert.
 
1. Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem nazwy zadania należy składać do dnia 17 lipca 2015 roku do godziny 15.00, osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera w Centrum Informacji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. ul. Szkolna 2 , 63-000 Środa Wlkp.
O przyjęciu oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. ul. Szkolna 2 , 63-000 Środa Wlkp.
2. Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt. 1 zostaną odrzucone.
3. Oferty złożone z zachowaniem terminu, zawierające braki formalne będą mogły być uzupełnione w terminie 7 dni od otrzymania przez oferenta wezwania do uzupełnienia. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. podaje w wezwaniu stwierdzone braki formalne. Wezwania będą dokonywane w formie pisemnej, elektronicznej lub faxem.
Za potwierdzenie dostarczenia wezwania uznaje się:
- potwierdzenie otrzymania przesyłki listowej wysłanej na adres wskazany przez podmiot w ofercie
lub
- potwierdzenie dostarczenia wiadomości e-mail na adres skrzynki wskazany przez podmiot w ofercie
lub
- potwierdzenie wysłania faksu na numer faksu wskazany przez podmiot w ofercie.
4. Oferty nieuzupełnione pod względem formalnym nie będą rozpatrywane.
5.Treść otwartego konkursu ofert ogłoszono:
- w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej
adres strony: http://www.srodawlkp.epcpr.pl
- na stronie internetowej Powiatu Średzkiego
adres strony: http://www.srodawlkp-powiat.pl/w module Powiat - Aktualności
- na tablicy ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. ul. Szkolna 2 63-000 Środa Wlkp.
 
XIII. Informacja o zrealizowanych przez Powiat Średzki w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim  zadaniach tego samego rodzaju, koszcie ich realizacji przy udziale podmiotów uprawnionych z uwzględnieniem dotacji przekazanej tym podmiotom.
W 2014 r. na realizację zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej  przekazano w formie dotacji organizacjom pozarządowym  kwotę w wysokości: 30.000,00 zł, w tym na realizację zadania: promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego.
 
XIV.  Dodatkowych informacji dotyczących otwartego konkursu ofert udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.  ul. Szkolna 2:  
- Małgorzata Kapturska - tel. 61 287 06 40
- Iwona Garczyk   - tel. 61 287 06 40
 
 
 
Załącznik nr 2
 do uchwały Nr 78/2015
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 19 czerwca 2015 roku
 
Formularz zgłoszeniowy kandydata do pracy w Komisji Konkursowej powoływanej przez Zarząd Powiatu Średzkiego do opiniowania złożonych ofert na  realizację  w formie wspierania  zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
 
I. Dane dotyczące kandydata na członka komisji
1.
Imię i nazwisko kandydata wskazanego przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz jego funkcja w organizacji
 
2.
Numer telefonu
 
3.
Adres e- mail
 
 
Oświadczam, że:
 
1)  Wyżej wymienione dane są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.
2)  Jestem / nie jestem obywatelem RP i korzystam z pełni praw publicznych;
3)  Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.      Nr 133 poz. 883)wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb wyboru do udziału w komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert ogłoszonych przez Zarząd Powiatu Średzkiego
4)  Zapoznałem/zapoznałam  się z zasadami udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz.1118 ze zm.)  w ww. komisji konkursowej
 
                                            ......................................
                                            ( czytelny podpis kandydata )
 
II. Organizacja pozarządowa i / lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy                              o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wskazujące kandydata            na członka komisji konkursowej
1.
Nazwa i siedziba organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art.3 ust. 3 ustawy         o działalności pożytku publicznego            i wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz.1118 ze zm.)
 
 
 
 
 
2.
Podpis osoby/ osób reprezentujących organizację zgłaszającej kandydata
 
 
 
 
 
Formularz zgłoszeniowy należy złożyć do dnia 5 lipca 2015 r. do godz.15.00 w Centrum Informacji  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. ul. Szkolna 2,  63-000 Środa Wlkp.
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (23/06/2015 14:04:55)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (23/06/2015 14:05:08)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (23/06/2015 14:04:55)
Lista wiadomości