Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 77/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 czerwca 2015 roku
 
Uchwała Nr  77/2015
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 16 czerwca 2015 roku
 
 
w sprawie wyboru Wykonawcy na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Średzkiego.
 
 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2013 r. Nr 595 ze zm.), w związku z § 3 ust. 2 uchwały Nr 70//2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie przygotowania
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia Powiatu Średzkiego, Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Średzkiego zatwierdza propozycję Komisji Przetargowej i dokonuje wyboru oferty firmy

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń  S.A. Vienna Insurance Group Oddział w Poznaniu
ul. Piękna 58, 60-589 Poznań

w cenie:
-         część I - ubezpieczenia majątkowe                 75.478,23 zł
-         część II - ubezpieczenia komunikacyjne          46.020,00 zł.
 
            § 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.
 
            § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Starosta
/-/Czesław Guzewski
 
 
 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 77/2015
Zarządu Powiatu Średzkiego

z dnia 16 czerwca 2015 roku

 
w sprawie wyboru Wykonawcy na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Średzkiego.
 
2 czerwca 2015 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Średzkiego. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części. Część I obejmowała ubezpieczenia majątkowe, tj. ubezpieczenie: mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, odpowiedzialności cywilnej, szyb od stłuczenia. Część II obejmowała ubezpieczenia komunikacyjne.
W przetargu na część I wpłynęły dwie oferty. Zgodnie z przyjętymi przez Zamawiającego kryteriami oceny ofert w części I: cena - 85% i zaakceptowanie klauzul dodatkowych - 15%, najwięcej punktów uzyskała oferta złożona przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń  S.A. Vienna Insurance Group Oddział w Poznaniu ul. Piękna 58, Jest to więc oferta najkorzystniejsza.
Na część II wpłynęła jedna oferta firmy InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń  S.A. Vienna Insurance Group Oddział w Poznaniu.
Zgodnie z § 3 ust. 2 uchwały Nr 70/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia
28 maja 2015 r. wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu przetargowym dokonuje Zarząd Powiatu Średzkiego, zatwierdzając propozycję komisji przetargowej.
Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Czesław Guzewski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (16/06/2015 12:54:33)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (16/06/2015 12:54:56)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (16/06/2015 12:54:33)
Lista wiadomości