Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 76/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 czerwca 2015 roku
Uchwała Nr 76/2015
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 16 czerwca 2015 roku

 
 
w sprawie wyboru Wykonawcy na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3671P na odcinku Solec - Sulęcin".
 
 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) w związku z § 3 ust 2 uchwały Nr 40/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowań na wykonanie przebudowy dróg powiatowych, Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Po przeprowadzeniu postępowania w trybie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3671P na odcinku Solec - Sulęcin" zatwierdza propozycję Komisji Przetargowej i dokonuje wyboru oferty firmy:
 
Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz
ul. Noskowska 3-5
62-800 Kalisz
w cenie: 1.827.877,48 zł.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Starosta
/-/Czesław Guzewski
 

 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr 76/2015
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 16 czerwca 2015 roku
 
 
w sprawie wyboru Wykonawcy na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3671P na odcinku Solec - Sulęcin".
 
13 maja 2015 r. Powiat Średzki ogłosił przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3671P na odcinku Solec - Sulęcin".
W przetargu wpłynęło 9 ofert, w tym 8 ważnych i podlegających ocenie.
Zgodnie z przyjętym przez Zamawiającego w SIWZ kryterium oceny ofert  -  cena 90%, gwarancja 10% oferta Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz uzyskała najwyższą ilość punktów - jest więc ofertą najkorzystniejszą złożoną w przedmiotowym postępowaniu.
Zgodnie z § 3 ust. 2 uchwały Nr 40/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 marca 2015 r. wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu przetargowym dokonuje Zarząd Powiatu Średzkiego, zatwierdzając propozycję komisji przetargowej.
Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
 
 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Czesław Guzewski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (16/06/2015 12:34:27)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (16/06/2015 12:34:58)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (16/06/2015 12:34:27)
Lista wiadomości