Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 53/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 kwietnia 2015 roku
Uchwała Nr 53/2015
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 8 kwietnia 2015 roku
 
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek położonych w Kijewie, będących własnością Powiatu Średzkiego, oznaczonych nr: 155/25, 155/27, 155/30, 155/31 wraz z udziałem wynoszącym po 1/6 w prawie własności działki nr 155/28.
 
       Na podstawie art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zmianami) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
§ 1.      1. Powołuje się komisję przetargową w składzie:
Przewodniczący:         Dariusz Tomaszewski
Członkowie:                Aleksandra Grześkowiak
Hanna Mierzwiak
Anna Leporowska
       2. Celem komisji jest przeprowadzenie przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek położonych w Kijewie, oznaczonych w ewidencji gruntów:
-        nr 155/25 o powierzchni 0,4785 ha, zapisaną w księdze wieczystej KW PO1D/00032243/0, stanowiącą własność Powiatu Średzkiego wraz z udziałem wynoszącym 1/6 w prawie własności działki nr 155/28 o powierzchni 0,3049 ha, zapisanej w KW PO1D/00053595/5, zapewniającej dostęp do drogi publicznej,
-        nr 155/27 o powierzchni 0,3322 ha, zapisaną w księdze wieczystej KW PO1D/00032243/0, stanowiącą własność Powiatu Średzkiego wraz z udziałem wynoszącym 1/6 w prawie własności działki nr 155/28 o powierzchni 0,3049 ha, zapisanej w KW PO1D/00053595/5, zapewniającej dostęp do drogi publicznej,
-        nr 155/30 o powierzchni 0,3902 ha, zapisaną w księdze wieczystej KW PO1D/00032243/0, stanowiącą własność Powiatu Średzkiego wraz z udziałem wynoszącym 1/6 w prawie własności działki nr 155/28 o powierzchni 0,3049 ha, zapisanej w KW PO1D/00053595/5, zapewniającej dostęp do drogi publicznej,
-        nr 155/31 o powierzchni 0,4880 ha, zapisaną w księdze wieczystej KW PO1D/00032243/0, stanowiącą własność Powiatu Średzkiego wraz z udziałem wynoszącym 1/6 w prawie własności działki nr 155/28 o powierzchni 0,3049 ha, zapisanej w KW PO1D/00053595/5, zapewniającej dostęp do drogi publicznej.
 
§ 2. Traci moc uchwała Nr 37/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek położonych w Kijewie, będących własnością Powiatu Średzkiego, oznaczonych nr: 155/25, 155/27, 155/30, 155/31 wraz z udziałem wynoszącym po 1/6 w prawie własności działki nr 155/28.
§ 3.      Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.
§ 4.      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w.z. Starosty
/-/Piotr Kasprzak
Wicestarosta


Uzasadnienie
do Uchwały Nr  53/2015
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 8 kwietnia 2015 roku
 
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek położonych w Kijewie, będących własnością Powiatu Średzkiego, oznaczonych nr: 155/25, 155/27, 155/30, 155/31 wraz z udziałem wynoszącym po 1/6 w prawie własności działki nr 155/28.
 
Zarząd Powiatu Średzkiego uchwałą nr 37/2015 z dnia 17 marca 2015 r. powołał komisję przetargową do przeprowadzania przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek położonych w Kijewie, będących własnością Powiatu Średzkiego, oznaczonych nr: 155/25, 155/27, 155/30, 155/31 wraz z udziałem wynoszącym po 1/6 w prawie własności działki nr 155/28 w następującym składzie: Dariusz Tomaszewski, Aleksandra Grześkowiak, Hanna Mierzwiak, Alicja Ratajczak, Anna Leporowska.
Pierwsze przetargi na sprzedaż wyżej opisanych działek zostały wyznaczone na dzień 10 kwietnia 2015 roku.
Z uwagi na niemożność uczestnictwa w dniu 10 kwietnia 2015 r. Pani Alicji Ratajczak w pracach komisji przetargowej, zaistniała konieczność zmiany składu komisji, do przeprowadzenia w dniu 10 kwietnia 2015 r. pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż przedmiotowych działek.
Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Kasprzak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (09/04/2015 11:34:46)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (09/04/2015 11:35:50)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (09/04/2015 11:35:17)
Lista wiadomości