Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 45/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 marca 2015 roku
 
 
Uchwała Nr 45 /2015
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 30 marca 2015 roku
 
 
w sprawie zwolnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wielkopolskiej
 
           
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zmianami), w związku z Uchwałą Nr VII/39/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wielkopolskiej,  Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala,  co następuje:
 
§ 1. 1. Z dniem 1 kwietnia 2015 roku zwalnia Pana Krzysztofa Bąkowskiego ze stanowiska Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wielopolskiej, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, który upłynie 30 czerwca 2015 roku.
2. Przyczyną rozwiązania stosunku pracy jest likwidacja Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wielkopolskiej, zgodnie z Uchwałą Nr VII/39/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wielkopolskiej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Starosta
/-/ Czesław Guzewski
 
 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr 45/2015
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 30 marca 2015 roku
 
 
w sprawie zwolnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wielkopolskiej
 
 
Zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, do zadań zarządu powiatu należy zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu. Rada Powiatu Średzkiego Uchwałą Nr VII/39/2015 postanowiła o likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wielkopolskiej. W uchwale Rada określiła, że dniem otwarcia likwidacji jest dzień wejścia w życie uchwały, a jej zakończenia 31 lipiec 2015 roku. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Wykonanie uchwały zostało powierzone Zarządowi Powiatu Średzkiego.  Zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (DZ.U. 2014 poz. 1202) czynności z zakresu prawa pracy za jednostki organizacyjne powiatu, w odniesieniu do ich kierowników, wykonuje starosta. Wobec powyższego podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Czesław Guzewski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (08/04/2015 08:02:12)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (08/04/2015 08:02:26)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (13/04/2015 11:56:07)
Lista wiadomości