Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 35/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 3 marca 2015 roku

 

Uchwała Nr 35/2015
Zarządu  Powiatu  Średzkiego
z dnia 3 marca 2015 roku

 
 
w sprawie formy zbycia działki położonej w Środzie Wielkopolskiej, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, oznaczonej nr 501/50, przeznaczonej do sprzedaży oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
 
Na  podstawie  art. 32 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.), art. 25b, art. 35 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
§ 1.  Zbyć w drodze przetargu, działkę położoną w Środzie Wielkopolskiej, zapisaną w księdze wieczystej KW PO1D/00048857/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., stanowiącą własność Powiatu Średzkiego, oznaczoną w ewidencji gruntów:
-        nr 501/50 o powierzchni 0,0199 ha.
§ 2. Ustalić cenę wywoławczą działki na kwotę 33.000 zł (zwolnienie z podatku VAT).
§ 3. Sporządzić i podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości opisanej w § 1, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.
§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta
Czesław Guzewski
 

Załącznik - do pobrania
 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 35/2015

Zarządu  Powiatu  Średzkiego 

z dnia 3 marca 2015 roku
 
 
w sprawie formy zbycia działki położonej w Środzie Wielkopolskiej, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, przeznaczonej do sprzedaży oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
 
 
W dniu 28 października 2014 roku Rada Powiatu Średzkiego podjęła uchwałę Nr LV/324/2014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej nr 501/50. Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.), właściwy organ sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Organem właściwym jest Zarząd Powiatu Średzkiego i w związku z powyższym, podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Czesław Guzewski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (04/03/2015 12:36:58)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (04/03/2015 12:37:14)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (04/03/2015 12:36:58)
Lista wiadomości