Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 30/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 lutego 2015 roku
Uchwała Nr 30/2015
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 18 lutego 2015 roku
 
 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze sprzedaży składników mienia ruchomego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp.
 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 oraz art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z póź. zm.), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Wyraża zgodę na zbycie przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp. w drodze sprzedaży, składników  mienia ruchomego tj.:
-         samochodu osobowego marki Fiat  Punto II SX o numerze rejestracyjnym PSR C759,  rok produkcji 2000, stanowiącego środek trwały tej jednostki,
-         samochodu terenowego marki Tarpan Honker 4012 o numerze rejestracyjnym PSR L795, rok produkcji 1995, stanowiącego element wyposażenia pracowni samochodowej tej jednostki,
 
biorąc pod uwagę wartość pojazdów określoną przez rzeczoznawcę.
 
§ 2. Upoważnia Pana Marka Kostkę - Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp., do wykonywania czynności związanych z dokonaniem sprzedaży mienia określonego w § 1.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście .
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Starosta
Czesław Guzewski
 
 
Uzasadnienie
 do uchwały Nr 30/2015
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 18 lutego 2015 roku
 
 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze sprzedaży składników mienia ruchomego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp.
  Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp. zwrócił się do Zarządu Powiatu Średzkiego o wyrażenie zgody na zbycie składników mienia ruchomego tej jednostki, a mianowicie: samochodu osobowego marki Fiat  Punto II SX o numerze rejestracyjnym PSR C759,  rok produkcji 2000, oraz samochodu terenowego marki Tarpan Honker 4012 o numerze rejestracyjnym PSR L795, rok produkcji 1995. W odniesieniu do pierwszego  z wymienionych wyżej pojazdów powyższe uzasadnione jest  tym, iż jest to pojazd wyeksploatowany, jego dalsze użytkowanie jest nieekonomiczne oraz w związku z reorganizacją jednostki pojazd ten jest jej zbędny, zaś w odniesieniu do drugiego pojazdu uzasadnione jest faktem, iż w związku z nowymi technologiami mechanicznymi pojazd ten nie jest już przydatny jako pomoc naukowa pracowni samochodowej, której wyposażenie stanowi.
Przedmiotowe pojazdy zostały wycenione przez rzeczoznawcę.
Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest uzasadnione
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Czesław Guzewski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (20/02/2015 13:31:54)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (20/02/2015 13:32:19)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (20/02/2015 13:31:54)
Lista wiadomości