Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 17/2015 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 stycznia 2015 roku
Uchwała Nr 17/2015
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 16 stycznia 2015 roku
 
 
w sprawie sporządzenia i przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego  w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Średzki.
 
Na podstawie art. 30a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r., - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014, poz. 191 ) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie  sposobu opracowania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U  z 2010 r.  Nr 6, poz. 35  ze zmianami) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala,  co następuje:
 
§ 1. Postanawia przyjąć i przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu, Radzie Powiatu Średzkiego,  dyrektorom szkół i placówek oświatowych  prowadzonych przez Powiat Średzki, Zarządowi Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, sprawozdanie  z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego  w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Średzki stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
Czesław Guzewski

Załącznik - do pobrania
Uzasadnienie
do Uchwały Nr 17/2015
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 16 stycznia 2015 roku
 
w sprawie sporządzenia i przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego  w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Średzki.
 
Na podstawie art. 30a ustawy - Karta Nauczyciela organ prowadzący szkołę (Zarząd Powiatu) w terminie:
- do 20 stycznia każdego roku przeprowadza analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
- do 10 lutego roku kalendarzowego następującego po roku, który podlegał analizie, organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego sporządza sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach  prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem wysokości kwoty różnicy, o której mowa w ust.2, o ile wystąpiła.
- do 7 dni od jego sporządzenia, przedkłada sprawozdanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej, a także organowi stanowiącemu tej jednostki samorządu terytorialnego, dyrektorom szkół prowadzonych przez tę jednostkę oraz związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli.
Na podstawie powyższej ustawy Minister Edukacji Narodowej wydał  rozporządzenie  w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych  przez jednostki samorządu terytorialnego.
W oparciu o powyższe rozporządzenie dyrektorzy szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki przedłożyli informację o strukturze  zatrudnienia oraz faktycznych wydatkach na wynagrodzenia nauczycieli niezbędnych do przeprowadzenia analizy, o której mowa w art. 30a ust.1 Karta Nauczyciela na podstawie, których sporządzono sprawozdanie stanowiące załącznik do uchwały. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (20/01/2015 11:12:31)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (20/01/2015 11:12:47)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (20/01/2015 11:12:58)
Lista wiadomości